-m-, Dhp 390
maṁ, Iti 35, 36, 92
maṁ, Ud 1-10, 3-2, 4-1, 4-4, 5-1, 5-3, 5-6, 5-8, 8-5
maṁ, Dhp 3, 4, 121, 122
maṁsaṁ, Khp 3,
maṁsacakkhu, Iti 61
maṁsacakkhussa, Iti 61
maṁsalohitalepanaṁ, Dhp 150
maṁsāni, Dhp 152
makkaṭako, Dhp 347
makkhaṁ, Iti 5, 13
makkhañ, Iti 13
makkhāse, Iti 5, 13
makkhena, Iti 5, 13
makkho, Dhp 150, 407
magadhamahāmattā, Ud 8-6
magadhamahāmattānaṁ, Ud 8-6
magadhamahāmatte, Ud 8-6
magadhānaṁ, Iti 24
magadhesu, Ud 8-6
maggaṁ, Iti 24, 103, 107
maggaṁ, Ud 5-3
maggaṁ, Dhp 57, 123, 191, 280, 281, 289
maggañ, Iti 52, 54, 56
maggam, Iti 84
maggā, Ud 4-3, 7-9, 8-5
maggānaṭṭhaṅgiko, Dhp 273
maggānugo, Iti 89
maggāmaggassa, Dhp 403
maggo, Iti 35, 36, 61
maggo, Ud 5-5
maggo, Khp 4,
maggo, Dhp 274, 275, 277, 278, 279
maghavā, Dhp 30
maṅku, Dhp 249
maṅkubhūto, Ud 8-6
maṅgalam, Khp 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12
maṅgalāni, Khp 5-1
maccaṁ, Dhp 141
maccu, Dhp 47, 128, 135, 150, 287
maccujaho, Iti 69
maccudheyyaṁ, Dhp 86
maccuno, Iti 63, 82
maccuno, Ud 2-7
maccuno, Dhp 21, 129
maccurājan, Iti 69
maccurājassa, Ud 2-7, 5-10
maccurājassa, Dhp 46
maccurājā, Dhp 170
maccuvasaṁ, Iti 82
maccuhāyino, Iti 51, 73
macce, Iti 83, 93
maccena, Dhp 53
macchake, Ud 5-4
maccharī, Dhp 262
macchavilope, Ud 3-3
macchā, Ud 7-4
macchāna, Dhp 182
maccheraṁ, Dhp 242
maccheramalaṁ, Iti 26
maccheramalañ, Iti 26
majjapānā, Khp 5-7
majjhimaṁ, Ud 1-2, 8-6
majjhimā, Ud 8-6
majjhimā, Khp 9-4
majjhimānaṁ, Ud 8-6
majjhime, Ud 3-3, 5-5
majjhimo, Ud 3-3, 5-5
majjhe, Iti 91
majjhe, Ud 5-5, 8-5
majjhe, Dhp 348, 421
majjhekalyāṇaṁ, Iti 84, 107
mañcakaṁ, Ud 1-10, 4-8
maññati, Iti 41, 63
maññati, Ud 3-10
maññati, Dhp 63, 69
maññatī, Ud 6-4, 8-6
maññathā, Ud 8-6
maññantū, Dhp 74
maññamānaṁ, Ud 7-2
maññamāno, Ud 7-2
maññasi, Ud 3-2, 8-8
maññasī, Ud 4-1, 6-1, 8-9
maññiṁsu, Ud 6-8
maññe, Ud 3-3, 7-9
maññeyya, Iti 89
maṇi, Ud 5-5
maṇiṁ, Dhp 161
maṇikuṇḍalesu, Dhp 345
maṇḍalamāle, Ud 3-9
maṇḍalamālo, Ud 3-9
mataṁ, Ud 5-5
matā, Dhp 21
matena, Ud 5-5
mattaññuṁ, Dhp 8
mattaññutā, Ud 4-6
mattaññutā, Dhp 185
mattaññutāya, Iti 29
mattaññū, Iti 29
mattāsukhaṁ, Dhp 290
mattāsukhapariccāgā, Dhp 290
mattāse, Iti 6
mattisambhavaṁ, Dhp 396
matteyyatā, Dhp 332
matthake, Khp 3,
matthaluṅgan, Khp 3,
matthi, Dhp 62
madanimmadano, Iti 90
maddavāni, Dhp 377
maddito, Ud 3-2
madhuraṁ, Dhp 363
madhuvā, Dhp 69
man, Ud 1-8, 4-8, 7-4, 8-6
manaṁ, Iti 70, 71
manaṁ, Dhp 96
manasā, Iti 63, 83, 97, 112
manasā, Khp 6-7
manasā, Dhp 1, 2, 218, 233, 234, 281, 361, 391
manasākāsi, Ud 1-1, 1-2, 1-3, 5-3, 5-5
manasānukampaṁ, Iti 27
manasikatvā, Ud 8-1, 8-2, 8-3, 8-4
manasikaritvā, Ud 3-3, 3-6, 8-5
manasikarotā, Ud 6-2
manasikaronto, Iti 16
manasikātuṁ, Ud 3-3
manasikāro, Iti 16
manaso, Ud 4-1
manaso, Dhp 390
manāpaṁ, Iti 22
manāpassa, Iti 22
manāpassavanā, Dhp 339
manāpā, Ud 8-8
manāpāmanāpaṁ, Iti 44
manāpike, Ud 3-8
manāpiko, Ud 3-8
manāpo, Ud 2-7
manujassa, Dhp 334
manujā, Iti 48
manujā, Ud 4-8
manujā, Dhp 306
manussakapaṇo, Ud 5-3
manussattaṁ, Iti 83
manussattā, Iti 26
manussadaḷiddo, Ud 5-3
manussapaṭilābho, Dhp 182
manussabhūto, Iti 83
manussavarāko, Ud 5-3
manussā, Iti 41, 112
manussā, Ud 2-7, 4-8, 7-3, 7-4, 8-6, 8-8
manussā, Khp 5-1
manussā, Dhp 188
manussānaṁ, Iti 83
manussānaṁ, Ud 4-8
manusse, Ud 4-8, 7-4, 8-6
manussesu, Dhp 85, 197, 198, 199, 321
manussehi, Ud 6-1, 8-8
manusso, Iti 90
manusso, Ud 8-8
mano, Iti 28, 29
mano, Dhp 116, 300, 301
manoduccaritaṁ, Iti 30, 31, 64, 65, 83
manoduccaritaṁ, Dhp 233
manoduccaritena, Iti 70, 99
manopakopaṁ, Dhp 233
manopubbaṅgamā, Dhp 1, 2
manomayā, Dhp 1, 2
manomunim, Iti 67
manomoneyyaṁ, Iti 67
manoramaṁ, Dhp 58
manosucaritaṁ, Iti 65
manosucaritena, Iti 71, 99
manoseṭṭhā, Dhp 1, 2
manosoceyyaṁ, Iti 66
mantabhāṇī, Dhp 363
mantā, Dhp 241
mantetī, Ud 2-8
mantetvā, Ud 8-6
mando, Dhp 325
mama, Ud 2-8, 2-10, 3-2, 3-3, 3-6, 5-5, 5-6, 6-2
mamassa, Ud 1-10
mamāyitaṁ, Dhp 367
mameva, Dhp 74
mayaṁ, Iti 38
mayaṁ, Ud 1-10, 2-7, 3-3, 4-4, 5-4
mayam, Ud 3-8
mayam, Dhp 6
mayā, Iti 70, 71, 81
mayā, Ud 2-8, 3-2, 4-8, 5-5
mayā, Dhp 275
mayi, Ud 7-9, 8-5
mayhaṁ, Iti 22, 92
mayhaṁ, Ud 1-10, 2-7, 4-1, 5-6, 8-5, 8-7
mayham, Ud 5-1
maraṇaṁ, Iti 109
maraṇan, Ud 4-9
maraṇantaṁ, Dhp 148
maraṇante, Ud 4-9
maraṇam, Ud 6-8
maraṇamattaṁ, Iti 109
maraṇamattam, Ud 6-8
maraṇā, Iti 20, 21, 28, 29, 41, 49, 70, 71, 76, 81, 99
maraṇā, Ud 5-3, 6-4, 8-6
maraṇena, Iti 91
maranā, Ud 6-4
marīcikaṁ, Dhp 170
marīcidhammaṁ, Dhp 46
malaṁ, Dhp 240, 241, 242, 243, 388
malataraṁ, Dhp 243
malam, Dhp 239
malā, Dhp 242, 243
malitthiyā, Dhp 242
mallaputtassa, Ud 8-9, 8-10
mallaputto, Ud 8-9
mallānaṁ, Ud 4-2, 7-9
mallikaṁ, Ud 5-1
mallikādeviṁ, Ud 5-1
mallikādevī, Ud 5-1
mallikāya, Ud 5-1
mallike, Ud 5-1
mallesu, Ud 7-9, 8-5
masāragallaṁ, Ud 5-5
masi, Ud 8-9, 8-10
masī, Ud 8-9, 8-10
mahagghaso, Dhp 325
mahaṇṇave, Iti 78
mahataṁ, Ud 5-5
mahatā, Ud 4-3, 5-9, 7-9, 8-5, 8-6
mahatiṁ, Ud 8-6
mahatiyā, Ud 5-3
mahattehi, Iti 35, 36
mahaddhanataro, Ud 2-2
mahaddhano, Dhp 123
mahantaṁ, Iti 82, 112
mahantaṁ, Ud 2-1, 4-4, 8-6
mahantan, Ud 7-3
mahantā, Khp 9-4
mahapphalaṁ, Iti 26
mahapphalaṁ, Dhp 312, 356, 357, 358, 359
mahapphalatarā, Ud 8-5
mahapphalāni, Khp 6-6
mahabbalataro, Ud 2-2
mahā, Iti 24, 89
mahā, Ud 2-1
mahākaccānaṁ, Ud 7-8
mahākaccāno, Ud 7-8
mahākaccāyanaṁ, Ud 5-6
mahākaccāyanassa, Ud 5-6
mahākaccāyano, Ud 1-5, 5-6
mahākappino, Ud 1-5
mahākassapaṁ, Ud 1-6, 3-7
mahākassapassa, Ud 1-6, 3-7
mahākassapo, Ud 1-5, 1-6, 3-7
mahākoṭṭhito, Ud 1-5
mahākosataro, Ud 2-2
mahācundo, Ud 1-5
mahājanakāyaṁ, Ud 5-3
mahājanakāyo, Ud 5-3
mahānadiyo, Ud 5-5
mahānāgā, Dhp 322
mahānāgānaṁ, Ud 4-4
mahānirayaṁ, Ud 4-4
mahānisaṁsatarā, Ud 8-5
mahānubhāvataro, Ud 2-2
mahānubhāvatā, Ud 2-8, 7-9, 8-5
mahānubhāvo, Iti 22
mahānubhāvo, Ud 4-4, 4-9
mahāpañño, Dhp 352
mahāpathe, Dhp 58
mahāpahāro, Ud 4-4
mahāpuriso, Dhp 352
mahābrahmā, Iti 22
mahābhūmicālo, Ud 6-1
mahābhogataro, Ud 2-2
mahāmoggallānaṁ, Ud 2-8, 3-5
mahāmoggallānassa, Ud 2-8, 5-5
mahāmoggallāno, Ud 1-5, 2-8, 3-5, 4-4, 5-5
mahārāja, Ud 4-8, 5-1, 6-2
mahārājā, Ud 4-8
mahāvane, Ud 3-3, 6-1
mahāvarāho, Dhp 325
mahāvāhanataro, Ud 2-2
mahāvijitataro, Ud 2-2
mahāsaddā, Ud 3-3
mahāsamuddaṁ, Ud 5-5
mahāsamuddassa, Ud 5-5
mahāsamudde, Ud 5-5
mahāsamuddo, Ud 5-5
mahiccho, Iti 92
mahiddhikataro, Ud 2-2
mahiddhikatā, Ud 2-8, 7-9, 8-5
mahiddhiko, Iti 22
mahiddhiko, Ud 4-4, 4-9, 7-5
mahī, Ud 5-5
mahesakkhā, Ud 8-6
mahesakkhānaṁ, Ud 8-6
mahesi, Ud 8-5
mahesiṁ, Iti 38
mahesiṁ, Dhp 422
mahesinā, Iti 24, 26
mahesihi, Iti 35, 36
mahesī, Iti 84
mahogho, Dhp 47, 287
, Iti 22, 68, 89
, Ud 2-1, 3-6, 4-4, 5-4, 7-9
, Dhp 27, 210, 248, 283, 315, 337, 371
māgadho, Ud 2-2
māṇavakavaṇṇaṁ, Ud 2-1
māṇavakā, Ud 5-9
māṇavake, Ud 5-9
māṇavikā, Ud 2-6
mātaṅgaraññe, Dhp 329, 330
mātaraṁ, Dhp 294, 295
mātaran, Ud 7-4
mātari, Khp 8-7
mātari, Dhp 284
mātā, Iti 42
mātā, Ud 5-2, 8-6
mātā, Khp 9-7
mātā, Dhp 43
mātāpitaro, Iti 74, 106
mātāpituupaṭṭhānaṁ, Khp 5-5
mātāpitunnaṁ, Iti 106
mātāpitusu, Iti 106
mātugāmassetaṁ, Iti 109
mātucchā, Iti 42
mātucchāputto, Ud 3-2
mātulānī, Iti 42
mānaṁ, Iti 6, 8, 46
mānaṁ, Ud 3-9
mānaṁ, Dhp 221
mānaganthā, Iti 8
mānaganthā, Ud 6-6
mānaganthābhibhuno, Iti 8
mānayanti, Ud 8-6
mānavinibandhā, Ud 6-6
mānasaṁ, Khp 9-7, 9-8
mānasaṅkhaye, Iti 8
mānābhisamayā, Iti 53
mānitā, Ud 3-8, 6-10, 8-6
mānito, Ud 1-10, 2-4, 3-8, 4-8, 6-10
mānupetā, Iti 8
mānupetā, Ud 6-6
mānusakaṁ, Dhp 417
mānusā, Iti 95
mānusikā, Khp 8-13
mānusiyā, Khp 6-2
mānuse, Dhp 103
mānena, Iti 6
māno, Ud 3-6
māpamaññetha, Dhp 121, 122
māpādi, Dhp 272
māpetī, Ud 8-6
māpetuṁ, Ud 8-6
māpetun, Ud 8-6
māpenti, Ud 8-6
māmakā, Iti 108
māraṁ, Iti 46, 57, 62
māraṁ, Ud 6-1
māraṁ, Dhp 40, 175
māraṁjahaṁ, Iti 38
māraṇantikaṁ, Ud 8-5
māraṇantikā, Ud 8-5
māradheyyaṁ, Iti 59
māradheyyaṁ, Dhp 34
mārapāso, Iti 68
mārabandhanaṁ, Dhp 350
mārabandhanā, Iti 93
mārabandhanā, Ud 4-10
mārabandhanā, Dhp 37, 276
mārasenaṁ, Ud 1-3
mārassa, Iti 58, 68
mārassa, Ud 4-2
mārassa, Dhp 46
mārassetaṁ, Dhp 274
mārena, Iti 82, 83
mārena, Ud 6-1
māro, Ud 3-10, 6-1
māro, Dhp 7, 8, 57, 105, 337
mālā, Iti 83
mālākuṇe, Dhp 53
mālāgandhavilepanaṁ, Iti 75
mālāgandhavilepanaṁ, Ud 6-2
mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā, Khp 2,
māluvā, Dhp 162, 334
māvoca, Dhp 133
māsānaṁ, Ud 6-1
māse, Iti 27
māse, Khp 6-12
māse, Dhp 70, 106
māssu, Ud 3-7
migabhūtena, Ud 2-10
migāramātaraṁ, Ud 2-9, 8-8
migāramātā, Ud 2-9, 8-8
migāramātupāsāde, Ud 2-9, 5-5, 6-2, 8-8
migāramātuyā, Ud 2-9, 8-8
micchā, Iti 70
micchācārā, Iti 74
micchādiṭṭhiṁ, Dhp 167
micchādiṭṭhikammasamādānā, Iti 70, 99
micchādiṭṭhikā, Iti 70, 99
micchādiṭṭhigatena, Ud 4-2
micchādiṭṭhisamādānā, Dhp 316, 317, 318
micchāpaṇihitaṁ, Ud 4-3
micchāpaṇihitaṁ, Dhp 42
micchāsaṁkappagocarā, Dhp 11
mitabhāṇim, Dhp 227
mittaṁ, Iti 76, 89
mittasampadam, Khp 8-14
mittānaṁ, Iti 17
mitte, Dhp 78, 376
mithubhedato, Ud 8-6
middhī, Dhp 325
milāyanti, Iti 83
misso, Ud 8-7
mīyanti, Dhp 21
mukhato, Iti 100
mukhato, Ud 7-9
mukharā, Ud 4-2
mukhare, Ud 4-2
mukhasaṁyato, Dhp 363
mukhasattīhi, Ud 6-4, 6-5, 6-6
mukhāyāmaṁ, Ud 5-9
mucalindamūle, Ud 2-1
mucalindo, Ud 2-1
muccati, Dhp 71
muccanti, Iti 83
mucceyya, Dhp 127
mucchitā, Ud 7-3, 7-4
mucchite, Iti 93
mucchite, Ud 7-4
mucchito, Iti 110
muñca, Dhp 348,
muñcati, Dhp 389
muñcām, Ud 3-2
muñcetha, Dhp 389
muṭṭhassati, Iti 91, 92
muṭṭhassatino, Ud 4-2
muṭṭhīhi, Ud 6-4
muṇḍakā, Ud 7-9
muṇḍakena, Dhp 264
mutaṁ, Iti 112
mutamattaṁ, Ud 1-10
mute, Ud 1-10
muttaṁ, Ud 1-8, 7-6
muttaṁ, Khp 3,
muttā, Ud 5-5
mutto, Iti 74, 112
mutto, Ud 3-2, 4-10
mutto, Dhp 172, 173, 344, 382
mudu, Khp 9-1
muducittaṁ, Ud 5-3
muddāsippaṁ, Ud 3-9
muddhani, Ud 2-1
muddham, Dhp 72
mudhā, Khp 6-7
munayo, Dhp 225
munāti, Dhp 269
muni, Ud 1-10, 6-1
muni, Dhp 268, 269, 423
muniṁ, Iti 38, 46, 67
muniṁ, Ud 7-7
munino, Ud 4-7
munī, Iti 53, 72, 85
munī, Dhp 49, 269
muyhati, Iti 88
musalo, Ud 6-4
musāvādañ, Dhp 246
musāvādā, Iti 74
musāvādā, Khp 2,
musāvādino, Ud 4-8
musāvādissa, Iti 25
musāvādissa, Dhp 176
muhuttam, Dhp 65, 106, 107
mūlaghaccaṁ, Dhp 250, 263
mūlajātā, Iti 83
mūlato, Ud 7-9
mūlā, Ud 7-6
mūle, Dhp 338
mūḷhagabbhā, Ud 2-8
mūḷharūpo, Dhp 268
mūḷhassa, Ud 5-3
mūḷhāse, Iti 3, 11
mūḷho, Iti 88
me, Iti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
me, Ud 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10
me, Khp 5pr, 7-9, 8-1
me, Dhp 4, 17, 18
meghiya, Ud 4-1
meghiyaṁ, Ud 4-1
meghiyassa, Ud 4-1
meghiyo, Ud 4-1
megho, Iti 75
metaṁ, Ud 8-5
mettaṁ, Iti 27
mettaṁ, Khp 6-2
mettacittaṁ, Iti 22
mettacittañ, Iti 22, 60
mettañ, Khp 9-8
mettassa, Iti 27
mettā, Iti 27
mettā, Ud 4-1
mettāya, Iti 27, 93
mettāyati, Iti 27
mettāvihārī, Dhp 368
medo, Khp 3,
medhagā, Dhp 6
medhāvi, Dhp 26
medhāviṁ, Dhp 76, 229, 403
medhāvino, Iti 75
medhāvino, Ud 8-6
medhāvī, Iti 76, 90
medhāvī, Dhp 25, 33, 36, 239, 257, 263
mokkhanti, Dhp 37
moggallāna, Ud 2-8, 4-4, 5-5
moghajiṇṇo, Dhp 260
moghapuriso, Ud 5-5
mogham, Ud 6-4, 6-5, 6-6
mocayataṁ, Iti 112
modati, Dhp 16
modatī, Iti 19
modanti, Iti 26, 107
monapathesu, Ud 4-7
monena, Ud 1-10
monena, Dhp 268
moneyyasampannaṁ, Iti 67
moneyyāni, Iti 67
moneyyānī, Iti 67
mohaṁ, Iti 3, 11, 14, 88
mohaṁ, Dhp 20
mohakkhayaṁ, Ud 3-2
mohakkhayā, Ud 3-4
mohakkhayo, Iti 44
mohaggi, Iti 93
mohaggiṁ, Iti 93
mohajehi, Ud 3-10
mohañ, Iti 11
mohadosā, Dhp 358
mohaneyye, Iti 88
mohaneyyesu, Iti 110
moham, Dhp 414
mohasamaṁ, Dhp 251
mohasambandhano, Ud 7-10
mohena, Iti 3, 11, 14
moho, Iti 50, 68, 69, 88

last updated: October 2006