4: The Udānavarga Verses and their Parallels (33)

 

Pāḷi Sn 1.5 Uragasuttaṁ

yo nājjhagamā bhavesu sāraṁ,
vicinaṁ puppham-iva udumbaresu,
so bhikkhu jahāti orapāraṁ,
urago jiṇṇam-iva tacaṁ purāṇaṁ.

 

Patna 398 [22.1] Uraga

yo nā 'jjhagamī bhavesu sāraṁ
vicinaṁ puṣpam iva udumbaresu |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

Gāndhārī 81 [2.31] Bhikhu

yo najakamo bhav[e]ṣu sara
viyii pupha viva . . puraṇa
so bhikhu jahadi o . .
urako jiṇa viva udumareṣu.

 

Udānavarga 18.21 Puṣpa

yo nādhyagamad bhaveṣu sāraṁ
buddhvā puṣpam udumbarasya yadvat |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

Pāḷi Sn 1.2 Uragasuttaṁ

yo rāgam-udacchidā asesaṁ,
bhisapupphaṁ va saroruhaṁ vigayha,
so bhikkhu jahāti orapāraṁ,
urago jiṇṇam-iva tacaṁ purāṇaṁ.

 

Patna 404 [22.7] Uraga

yo rāgam udicchiyā aśeṣaṁ
bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

 

Udānavarga 18.21A Puṣpa

yo rāgam ucchinatty aśeṣaṁ
bisapuṣpam iva jaleruha vigāhya |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam
iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Patna 405 [22-8] Uraga

yo doṣam udicchiyā aśeṣaṁ
bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

 

Udānavarga 18.21B Puṣpa

yo dveṣam udācchinatty aśeṣaṁ
bisapuṣpam iva jaleruhaṁ vigāhya |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Patna 406 [22-9] Uraga

yo moham udicchiyā aśeṣaṁ
bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

 

Udānavarga 18.21C Puṣpa

yo moham udācchinatty aśeṣaṁ
bisapuṣpam iva jaleruhaṁ
vigāhya |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Patna 408 [22-11] Uraga

yo mānam udicchiyā aśeṣaṁ
bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

Gāndhārī 83 [2-33] Bhikhu

yo maṇa udavahi aśeṣa
bisa . . . . vikaśa
so bhikhu jahadi o . para
urako jiṇa viva tvaya puraṇa.

 

Udānavarga 18.21D Puṣpa

yo mānam udācchinatty aśeṣaṁ
bisapuṣpam iva jaleruhaṁ vigāhya |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty
apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Udānavarga 18.21E Puṣpa

yo lobham udācchinatty aśeṣaṁ
bisapuṣpam iva jaleruhaṁ vigāhya |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam
iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Udānavarga 18.21F Puṣpa

tṣṇāṁ ya udācchinatty aśeṣaṁ
bisapuṣpam iva jaleruhaṁ vigāhya |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

Pāḷi Sn 1.9 Uragasuttaṁ

yo nāccasārī na paccasārī,
“sabbaṁ vitatham-idan”-ti ñatva loke,
so bhikkhu jahāti orapāraṁ,
urago jiṇṇam-iva tacaṁ purāṇaṁ.

 

Patna 412 [22.15] Uraga

yo nā 'ccasarī na preccasārī
“sabbam idaṁ vitadhaṁ” ti moṣadhaṁmaṁ |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

Gāndhārī 87 [2.39] Bhikhu

yo necasari na precasari
“sarvu vidadham ida” di ñatva . . ku
so bhikhu jahadi orapara
urako jiṇa viva tvaya puraṇa .

 

Udānavarga 32.55 Bhikṣu

yo nātyasaraṁ na cātyalīyaṁ
jñātvā vitatham imaṁ hi sarvalokam |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

Pāḷi Sn 1.2 Uragasuttaṁ

yo rāgam-udacchidā asesaṁ,
bhisapupphaṁ va saroruhaṁ vigayha,
so bhikkhu jahāti orapāraṁ,
urago jiṇṇam-iva tacaṁ purāṇaṁ.

 

Patna 404 [22.7] Uraga

yo rāgam udicchiyā aśeṣaṁ
bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

 

Udānavarga 32.56 Bhikṣu

yo rāgam udācchinatty aśeṣaṁ
bisapuṣpam iva jaleruhaṁ vigāhya |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Patna 405 [22-8] Uraga

yo doṣam udicchiyā aśeṣaṁ
bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

 

Udānavarga 32.57 Bhikṣu

yo dveṣam udācchinatty aśeṣaṁ
bisapuṣpam iva jaleruhaṁ vigāhya |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Patna 406 [22-9] Uraga

yo moham udicchiyā aśeṣaṁ
bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

 

Udānavarga 32.58 Bhikṣu

yo moham udācchinatty aśeṣaṁ
bisapu
ṣpam iva jaleruhaṁ vigāhya |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Patna 408 [22-11] Uraga

yo mānam udicchiyā aśeṣaṁ
bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

 

Udānavarga 32.59 Bhikṣu

yo mānam udācchinatty aśeṣaṁ
bisapuṣpam iva jaleruhaṁ vigāhya |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Udānavarga 32.60 Bhikṣu

yo lobham udācchinatty aśeṣaṁ
bisapuṣpam iva jaleruhaṁ vigāhya |
sa tu
bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Udānavarga 32.61 Bhikṣu

tṣṇāṁ ya udācchinatty aśeṣaṁ
bisapuṣpam iva jaleruhaṁ vigāhya |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Patna 399 [22-2] Uraga

yo uppatitaṁ vineti rāgaṁ
visaṭaṁ sappaviṣam va oṣadhīhi |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

 

Udānavarga 32.62 Bhikṣu

yas tūtpatitaṁ nihanti rāgaṁ
vistaṁ sarpaviṣaṁ
yathauṣadhena |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāra
hy urago jīrṇam
iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Patna 400 [22-3] Uraga

yo uppatitaṁ vineti doṣaṁ
visaṭaṁ sappaviṣaṁ va oṣadhīhi |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

 

Udānavarga 32.63 Bhikṣu

yas tūtpatitaṁ nihanti dveṣaṁ
vistaṁ
sarpaviṣaṁ yathauṣadhena |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Patna 401 [22-4] Uraga

yo uppatitaṁ vineti mohaṁ
visaṭaṁ sappaviṣaṁ va oṣadhīhi |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

 

Udānavarga 32.64 Bhikṣu

yas tūtpatitaṁ nihanti moha
vistaṁ sarpaviṣaṁ yathauṣadhena |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Patna 403 [22-6] Uraga

yo uppatitaṁ vineti mānaṁ
visaṭaṁ sappaviṣaṁ va oṣadhīhi |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

 

Udānavarga 32.65 Bhikṣu

yas tūtpatitaṁ nihanti mānaṁ
vistaṁ sarpaviṣaṁ yathauṣadhena |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Udānavarga 32.66 Bhikṣu

yas tūtpatitaṁ nihanti lobhaṁ
vistaṁ sarpaviṣaṁ yathauṣadhena |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Udānavarga 32.67 Bhikṣu

yas tūtpatitaṁ nihanti tṣṇāṁ
vistaṁ sarpaviṣa yathauṣadhena |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Udānavarga 32.68 Bhikṣu

yo rāgam udācchinatty aśeṣaṁ
naḍasetum iva sudurbalaṁ mahaughaḥ |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Udānavarga 32.69 Bhikṣu

yo dveṣam udācchinatty aśeṣaṁ
naḍasetum iva sudurbalaṁ mahaughaḥ |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Patna 406 [22-9] Uraga

yo moham udicchiyā aśeṣaṁ
[bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya |]
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

 

Udānavarga 32.70 Bhikṣu

yo moham udācchinatty aśeṣaṁ
naḍasetum iva sudurbalaṁ mahaughaḥ |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

Pāḷi Sn 1.4 Uragasuttaṁ

yo mānam-udabbadhī asesaṁ,
naḷasetuṁ va sudubbalaṁ mahogho,
so bhikkhu jahāti orapāraṁ,
urago jiṇṇam-iva tacaṁ purāṇaṁ.

 

Patna 408 [22-11] Uraga

yo mānam udicchiyā aśeṣaṁ
[bisapuṣpaṁ va sareruhaṁ vigāhya |]
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

Gāndhārī 83 [2.33] Bhikhu

yo maṇa udavahi aśeṣa
[bisa . . . . vikaśa]
. . .

Gāndhārī 85 [2.35] Bhikhu

[yo sarvakeleśa dalatha]
naḍa . . . . [ma]hoho
so . khu jahadi orapara
urako jiṇa viva tvaya puraṇa.

 

Udānavarga 32.71 Bhikṣu

yo mānam udācchinatty aśeṣaṁ
naḍasetum iva sudurbalaṁ mahaughaḥ |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Udānavarga 32.72 Bhikṣu

yo lobham udācchinatty aśeṣaṁ
naḍasetum iva sudurbalaṁ mahaughaḥ |
sa
tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Udānavarga 32.73 Bhikṣu

tṣṇā ya udācchinatty aśeṣaṁ
naḍasetum iva su
durbalaṁ mahaughaḥ |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

Pāḷi Sn 1.3 Uragasuttaṁ

yo taṇham-udacchidā asesaṁ,
saritaṁ sīghasaraṁ visosayitvā,
so bhikkhu jahāti orapāraṁ,
urago jiṇṇam-iva tacaṁ purāṇaṁ.

 

Patna 410 [22-13] Uraga

yo tahnam udicchiyā aśeṣaṁ
saritāṁ śīgharayāṁ viśodhayittā |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

Gāndhārī 84 [2.34] Bhikhu

yo taa udacha aśeṣa
sar . . . . . śoṣatha
so bhikhu jaha . orapara
urako jiṇa viva tvaya puraṇa.

 

Udānavarga 32.74 Bhikṣu

tṣṇāṁ ya udācchinatty aśeṣaṁ
sarit
āṁ śīghrajavām aśoṣayajñaḥ |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

 

Udānavarga 32.75 Bhikṣu

yaḥ kāmaguṇāṁ prahāya sarvāṁ
chitvā kāmagatāni bandhanāni |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

Pāḷi Sn 1.17 Uragasuttaṁ

yo nīvaraṇe pahāya pañca,
anigho tiṇṇakathaṁkatho visallo,
so bhikkhu jahāti orapāraṁ,
urago jiṇṇam-iva tacaṁ purāṇaṁ.

 

 

Gāndhārī 90 [2.42] Bhikhu

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . tiṇakadaka . viśala
so bhikhu jahadi orapara
urako jiṇa viva tvaya puraṇa.

 

Udānavarga 32.76 Bhikṣu

yo nīrvaraṇāṁ prahāya pañca
tv anighaś chinnakathaṁkatho viśalyaḥ |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

Pāḷi Sn 1.7 Uragasuttaṁ

yassa vitakkā vidhūpitā,
ajjhattaṁ suvikappitā asesā,
so bhikkhu jahāti orapāraṁ,
urago jiṇṇam-iva tacaṁ purāṇaṁ.

 

 

 

Udānavarga 32.77 Bhikṣu

yasya vitarkā vidhūpitās
tv
ādhyātmaṁ vinivartitā hy aśeṣam |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

Pāḷi Sn 1.16 Uragasuttaṁ

yassa vanathajā na santi keci,
[vinibandhāya bhavāya hetukappā,]
. . .

Pāḷi Sn 1.14 Uragasuttaṁ

[yassānusayā na santi keci,]
mūlā ca akusalā samūhatāse,
so bhikkhu jahāti orapāraṁ,
urago jiṇṇam-iva tacaṁ purāṇaṁ.

 

 

 

Udānavarga 32.78 Bhikṣu

yasya hi vanasā na santi ke cin
mūla cākuśalasya yasya naṣṭam |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

Pāḷi Sn 1.15 Uragasuttaṁ

yassa darathajā na santi keci,
[oraṁ āgamanāya paccayāse,]
so bhikkhu jahāti orapāraṁ,
urago jiṇṇam-iva tacaṁ purāṇaṁ.

 

Pāḷi Sn 1.14 Uragasuttaṁ

[yassānusayā na santi keci,]
mūlā ca akusalā samūhatāse,
so bhikkhu jahāti orapāraṁ,
urago jiṇṇam-iva tacaṁ purāṇaṁ.

 

Patna 414 [22.17] Uraga

yassa jarathā na santi keci
mūlā akkuśalā samūhatā 'ssa
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

 

Udānavarga 32.79 Bhikṣu

yasya jvarathā na santi ke cin
mūlaṁ cākuśalasya yasya naṣṭam |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||

 


 

Pāḷi Sn 1.14 Uragasuttaṁ

yassānusayā na santi keci,
mūlā ca akusalā samūhatāse,
so bhikkhu jahāti orapāraṁ,
urago jiṇṇam-iva tacaṁ purāṇaṁ.

 

Patna 414 [22.17] Uraga

[yassa jarathā na santi keci]
mūlā akkuśalā samūhatā 'ssa |
so bhikkhu jahāti orapāraṁ
urago jinnam iva ttacāṁ purāṇiṁ ||

 

Gāndhārī 88 [2.40] Bhikhu

yasa aṇośea na sadi keyi
[oru akamaṇa pracea i]
so bhikhu jahadi orapara
urako jiṇa viva tvaya puraṇa.

 

Udānavarga 32.80 Bhikṣu

yasyānuśayā na santi ke cin
mūlaṁ cākuśalasya yasya naṣṭam |
sa tu bhikṣur idaṁ jahāty apāraṁ
hy urago jīrṇam iva tvacaṁ purāṇam ||