Book I [Bhagavatprasūtiḥ]

 

śriyaṁ parārdhyāṁ vidadhadvidhātjit tamo nirasyannabhibhūtabhānubht |
nudannidāghaṁ jitacārucaṁdramāḥ sa vaṁdyate 'rhanniha yasya nopamā || 1.1* Verses marked with an asterick are omitted from Johnson's edition as being spurious, and have not been analysed here.01

 

āsīdviśālonnatasānulakṣmyā payodapaṁktyeva parītapārśvam |
udagradhiṣṇyaṁ gagaṇe 'vagāḍhaṁ puraṁ maharṣeḥ kapilasya vastu || 1.2*

 

sitonnateneva nayena htvā kailāsaśailasya yadabhraśobhām |
bhramādupetān vahadaṁbuvāhān saṁbhāvanāṁ vā saphalīcakāra || 1.3*

 

ratnaprabhodbhāsini yatra lebhe tamo na dāridryamivāvakāśam |
parārdhyapauraiḥ sahavāsatoṣāt ktasmitevātirarāja lakṣmīḥ || 1.4*

 

yadvedikātoraṇasiṁhakarṇairatnairdadhānaṁ prativeśama śobhām |
jagatyadṣṭveva samānamanyatspardhāṁ svagehairmitha eva cakre || 1.5*

 

rāmāmukheṁdūn paribhūtapadmān yatrāpayāto 'pyavimanya bhānuḥ |
saṁtāpayogādiva vāri veṣṭuṁ paścātsamudrābhimukhaḥ pratasthe || 1.6*

 

śakyārjitānāṁ yaśasāṁ janena dṣṭvāṁtabhāvaṁ gamito 'yamindraḥ |
iti dhvajaiścārucalatpatākairyanmārṣṭumasyāṁkamivodayacchat || 1.7*

 

ktvāpi rātrau kumudaprahāsamiṁdoḥ karairyadrajatālayasthaiḥ |
sauvarṇaharmyeṣu gatārkapādairdivā sarojadyutimālalaṁbe || 1.8*

 

mahībtāṁ mūrdhni ktābhiṣekaḥ śuddhodano nāma npo 'rkabaṁdhuḥ |
adhyāśayo vā sphuṭapudarīkaṁ purādhirājaṁ tadalaṁcakāra || 1.9*

 

bhūbhtparārdhyo 'pi sapakṣa eva pravttadāno 'pi madānupetaḥ |
īśo 'pi nityaṁ samaḍṣṭipātaḥ saumyasvabhāvo 'pi pthupratāpaḥ || 1.10*

 

bhujena yasyābhihatāḥ pataṁto dviṣaddvipeṁdrāḥ samarāṁgaṇeṣu |
udvāṁtamuktāprakaraiḥ śirobhirbhaktyeva puṣpāṁjalibhiḥ praṇemuḥ || 1.11*

 

atipratāpādavadhūya śatrūnmahoparāgāniva tigmabhānuḥ |
udyotayāmāsa janaṁ samaṁtātpradarśayannāśrayaṇīyamārgān || 1.12*

 

dharmārthakāmā viṣayaṁ mitho 'nyaṁ na veśamācakramurasya nītyā |
vispardhamānā iva tūgrasiddheḥ sugocare dīptatarā babhūvuḥ || 1.13*

 

udārasaṁkhyaiḥ sacivāirasaṁkhyaiḥ ktāgrabhāvaḥ sa udagrabhāvaḥ |
śaśī yathā bhairaktānyathābhaiḥ śakyeṁdrarājaḥ sutarāṁ rarāja || 1.14*

 

tasyātiśobhāvistātiśobhā raviprabhevāstatamaḥ prabhāvā |
samagradevīnivahāgradevī babhūva māyāpagateva māyā || 1.15*

 

prajāsu māteva hitapravttā gurau jane bhaktirivānuvttā |
lakṣmīrivādhīśakule ktābhā jagatyabhūduttamadevatā yā || 1.16*

 

kāmaṁ sadā strīcaritaṁ tamisraṁ tathāpi tāṁ prapya bhśaṁ vireje |
na hīṁdulekhāmupagamya śubhāṁ No doubt we should read śūbhāṁ here to correct the metre.02 naktaṁ tathā saṁtamasatvameti || 1.17*

 

atīṁdriyenātmani duṣkuho 'yaṁ mayā jano yojayituṁ na śakyaḥ |
itīva sūkṣmāṁ praktiṁ vihāya dharmeṇa sākṣādvihitā svamūrtiḥ || 1.18*

 

cyuto 'tha kāyāttuṣitāt trilokīmudyotayannuttamabodhisattvaḥ |
viveśa tasyāḥ smta eva kukṣau naṁdāguhāyāmiva nāgarājaḥ || 1.19*

 

dhtvā himādridhavalaṁ guru ṣaḍviṣāṇāṁ
dānādhivāsitamukhaṁ dviradasya rūpam |
śuddhodanasya vasudhādhipatermahiṣyāḥ
kukṣiṁ viveśa sa jagadvyasanakṣayāya || 1.20*

 

rakṣāvidhānaṁ prati lokapālā lokaikanāthasya divo 'bhijagmuḥ |
sarvatra bhāṁto 'pi hi caṁdrapādā bhajaṁti kailāsagirau viśeṣam || 1.21*

 

mayāpi taṁ kukṣigataṁ dadhānā vidyudvilāsaṁ jaladāvalīva |
dānābhivarṣaiḥ parito janānāṁ dāridryatāpaṁ śamayāṁcakāra || 1.22*

 

sātaḥ purajanā devī kadācidatha luṁbinīm |
jagāmānumate rājñaḥ saṁbhūtottamadohadā || 1.23*

 

śākhāmālaṁbamānāyāḥ puṣpabhārāvalaṁbinīm |
devyāḥ kukṣiṁ vibhidyāśu bodhisattvo viniryayau || 1.24*

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
tataḥ prasannaśca babhūva puṣyastasyāśca devyā vratasaṁsktāyāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pārśvātsuto lokahitāya jajñe nirvedanaṁ caiva nirāmayaṁ ca || 1.25 (1.9)

 

prātaḥ payodādiva tigmabhānuḥ samudbhavanso 'pi ca mātkukṣeḥ |
sphuranmayūkhairvihatāṁdhakāraiścakāra lokaṁ kanakāvadātam || 1.26*

 

taṁ jātamātramatha kāṁcanayūpagauraṁ
prītaḥ sahasranayaṇaḥ śanakairaghṇāt
maṁdārapuṣpanikaraiḥ saha tasya mūrdhni
khānnirmale ca vinipetaturaṁbudhāre || 1.27*

 

surapradhānaiḥ paridhāryamāṇo dehāṁśujālairanuraṁjayaṁstān |
saṁdhyābhrajāloparisaṁniviṣṭaṁ navoḍurājaṁ vijigāya lakṣmyā || 1.28*

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
ūroryathaurvasya pthośca hastānmāṁdhāturiṁdrapratimasya mūrdhnaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kakṣīvataścaiva bhujāṁsadeśāttathāvidhaṁ tasya babhūva janma || 1.29 (1.10)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
krameṇa garbhādabhiniḥstaḥ san babhau gataḥ khādiva yonyajātaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kalpeṣvanekeṣviva bhāvitātmā yaḥ saṁprajānan suṣuve na mūḍhaḥ || 1.30 (1.11)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā) Cowell's edition reads: dīptyā ca dhairyeṇa śriyā, which would mean having to count śr- in śriyā as not making position to avoid a heavy 6th syllable, but this is not possible, given Aśvaghoṣa's prosody.03
dīptyā ca dhairyeṇa ca yo rarāja bālo ravirbhūmimivāvatīrṇaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tathātidīpto 'pi nirīkṣyamāṇo jahāra cakṣūṁṣi yathā śaśāṁkaḥ || 1.31 (1.12)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
sa hi svagātraprabhayojjvalaṁtyā dīpaprabhāṁ bhāskaravanmumoṣa |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mahārhajāṁbūnadacāruvarṇo vidyotayāmāsa diśaśca sarvāḥ || 1.32 (1.13)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
anākulānyabjasamudgatāni niṣpeṣavaṁtyāyatavikramāṇi |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tathaiva dhīrāṇi padāni sapta saptarṣitārāsadśo jagāma || 1.33 (1.14)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
bodhāya jāto 'smi jagaddhitārthamaṁtyā tathotpattiriyaṁ mameti |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
caturdiśaṁ siṁhagatirvilokya vāṇīṁ ca bhavyārthakarīmuvāca || 1.34 (1.15)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)
khātprasrute caṁdramarīciśubhre dve vāridhāre śiśiroṣṇavīrye |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śarīrasaukhyārthamanuttarasya nipetaturmūrdhani tasya saumye || 1.35 (1.16)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
śrīmadvitāne kanakojjvalāṁge vaiḍūryapāde śayane śayānam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yadgauravātkāṁcanapadmahastā yakṣādhipāḥ saṁparivārya tasthuḥ || 1.36 (1.17)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦⏑−⏑−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
māyātanūjasya divaukasaḥ khe yasya prabhāvātpraṇataiḥ śirobhiḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ādhārayan pāṇdaramātapatraṁ bodhāya jepuḥ paramāśiṣaśca || 1.37 (1.18)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
mahoragā dharmaviśeṣatarṣādbuddheṣvatīteṣu ktādhikārāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yamavyajan bhaktiviśiṣṭanetrā maṁdārapuṣpaiḥ samavākiraṁśca || 1.38 (1.19)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
tathāgatotpādaguṇena tuṣṭāḥ śuddhādhivāsāśca viśuddhasattvāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
devā nanaṁdurvigate 'pi rāge magnasya duḥkhe jagato hitāya || 1.39 (1.20)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)
yasmin prasūte girirājakīlā vātāhatā nauriva bhūścacāla |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sacaṁdanā cotpalapadmagarbhā papāta vṣṭirgagaṇādanabhrāt || 1.40 (1.21)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
vātā vavuḥ sparśasukhā manojñā divyāni vāsāṁsyavapātayaṁtaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sūryaḥ sa evābhyadhikaṁ cakāśe jajvāla saumyārciranīrito 'gniḥ || 1.41 (1.22)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
prāguttare cāvasathapradeśe kūpaḥ svayaṁ prādurabhūtsitāṁbuḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
aṁtaḥ purāṇyāgatavismayāni yasmin kriyāstīrtha iva pracakruḥ || 1.42 (1.23)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
dharmārthibhirbhūtagaṇaiśca divyaistaddarśanārthaṁ balamāpa pūraḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kautūhalenaiva ca pādapaiśca prapūjayāmāsa sagaṁdhapuṣpaiḥ || 1.43 (1.24)

 

puṣpadumāḥ svaṁ kusumaṁ pukulluḥ sasīraṇodrāmitadiksugaṁdhi |
susaṁbhramadngavadhūpagītaṁ bhujaṁgaṁvdāpihitāttavātam || 1.44*

 

kvacit kvaṇattūryamdaṁgagītairvīṇāmukuṁdāmurajādibhiśca |
svīṇāṁ calatkuṁḍalabhūṣitānāṁ virājitaṁ cobhayapārścatastat || 1.45*

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)
yadrājaśāstraṁ bhguraṁgirā vā na cakraturvaṁśakarāvṣī tau |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tayoḥ sutau tau ca sasarjatustatkālena śukraśca bhaspatiśca || 1.46 (1.41)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
sārasvataścāpi jagāda naṣṭaṁ vedaṁ punaryaṁ dadśurna pūrvam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vyāsastathainaṁ bahudhā cakāra na yaṁ vaśiṣṭhaḥ ktavānaśaktiḥ || 1.47 (1.42)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
vālmīkinādaśca sasarja padyaṁ jagraṁtha yanna cyavano mahārṣiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
cikitsitaṁ yacca cakāra nātriḥ paścāttadātreya ṣirjagāda || 1.48 (1.43)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
yacca dvijatvaṁ kuśiko na lebhe tadgādhanaḥ sūnuravāpa rājan |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
velāṁ samudre sagaraśca dadhre nekṣvākavo yāṁ prathamaṁ babaṁdhuḥ || 1.49 (1.44)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Indravajrā)
ācāryakaṁ yogavidhau dvijānāmaprāptamanyairjanako jagāma |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
khyātāni karmāṇi ca yāni śauraiḥ śūrādayasteṣvabalā babhūvuḥ || 1.50 (1.45)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
tasmātpramāṇaṁ na vayo na kālaḥ kaścitkvacicchraiṣṭhyamupaiti loke |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
rājñāmṣīṇāṁ ca hitāni tāni ktāni putrairaktāni pūrvaiḥ || 1.51 (1.46)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
evaṁ npaḥ pratyayitairdvijaistairāśvāsitaścāpyabhinaṁditaśca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śaṁkāmaniṣṭāṁ vijahau manastaḥ praharṣamevādhikamāruroha || 1.52 (1.47)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
prītaśca tebhyo dvijasattamebhyaḥ satkārapūrvaṁ pradadau dhanāni |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
bhūyādayaṁ bhūmipatiryathokto yāyājjarāmetya vanāni ceti || 1.53 (1.48)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
athau nimittaiśca tapobalācca tajjanma janmāṁtakarasya buddhvā |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śākyeśvarasyālayamājagāma saddharmatarṣādasito mahārṣiḥ || 1.54 (1.49)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
taṁ brahmavidbrahmavidāṁ jvalaṁtaṁ brāhmyā śriyā caiva tapaḥśriyā ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
rājño gururgauravasatkriyābhyāṁ praveśayāmāsa nareṁdrasadma || 1.55 (1.50)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Upendravajrā)
sa pārthivāṁtaḥpurasaṁnikarṣaṁ kumārajanmāgataharṣavegam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
viveśa dhīro balasaṁjñayaiva tapaḥprakarṣācca jarāśrayācca || 1.56 (1.51)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)
tato npastaṁ munimāsanasthaṁ pādyārghyapūrvaṁ pratipūjya samyak |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
nimaṁtrayāmāsa yathopacāraṁ purā vasiṣṭhaṁ sa ivāṁtidevaḥ || 1.57 (1.52)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
dhanyo 'smyanugrāhyamidaṁ kulaṁ me yanmāṁ didkṣurbhagavānupetaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ājñāpyatāṁ kiṁ karavāṇi saumya śiṣyo 'smi viśraṁbhitumarhasīti || 1.58 (1.53)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
evaṁ npeṇopanimaṁtritaḥ sansarveṇa bhāvena muniryathāvat |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
savismayotphullaviśāladṣṭirgaṁbhīradhīrāṇi vacāṁsyuvāca || 1.59 (1.54)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
mahātmani tvayyupapannametat priyātithau tyāgini dharmakāme |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sattvānvayajñānavayo 'nurūpā snigdhā yadevaṁ mayi te matiḥ syāt || 1.60 (1.55)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
etacca tadyena nparṣayaste dharmeṇa sūkṣmāṇi dhanānyapāsya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
nityaṁ tyajaṁto vidhivadbabhūvustapobhirāḍhyā vibhavairdaridrāḥ || 1.61 (1.56)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
prayojanaṁ yattu mamopayāne tanme śṇu prītimupehi ca tvam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
divyā mayā divyapathe śrutā vāgbodhāya jātastanayastaveti || 1.62 (1.57)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
śrutvā vacastacca manaśca yuktvā jñātvā nimittaiśca tato 'smyupetaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
didkṣayā śākyakuladhvajasya śakradhvajasyeva samucchritasya || 1.63 (1.58)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
ityetadevaṁ vacanaṁ niśamya praharṣasaṁbhrāṁtagatirnareṁdraḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ādāya dhātryaṁkagataṁ kumāraṁ saṁdarśayāmāsa tapodhanāya || 1.64 (1.59)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
cakrāṁkapādaṁ sa tathā mahārṣirjālāvanaddhāṁgulipāṇipādam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sorṇabhruvaṁ vāraṇavastikośaṁ savismayaṁ rājasutaṁ dadarśa || 1.65 (1.60)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
dhātryaṁkasaṁviṣṭamavekṣya cainaṁ devyaṁkasaṁviṣṭamivāgnisūnum |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
babhūva pakṣmāṁtarivāṁcitāśrurniśvasya caivaṁ tridivonmukho 'bhūt || 1.66 (1.61)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
dṣṭvāsitaṁ tvaśrupariplutākṣaṁ snehāttu putrasya npaścakaṁpe |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sagadgadaṁ bāṣpakaṣāyakaṁṭhaḥ papraccha ca prāṁjalirānatāṁgaḥ || 1.67 (1.62)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
svalpāṁtaraṁ yasya vapurmuneḥ syādbahvadbhutaṁ yasya ca janma dīptam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yasyottamaṁ bhāvinamāttha cārthaṁ taṁ prekṣya kasmāttava dhīra vāṣpaḥ || 1.68 (1.63)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
api sthirāyurbhagavan kumāraḥ kaccinna śokāya mama prasūtaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
labdhaḥ kathaṁcit salilāṁjalirme na khalvimaṁ pātumupaiti kālaḥ || 1.69 (1.64)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
apyakṣayaṁ me yaśaso nidhānaṁ kacciddhruvo me kulahastasāraḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦⏑−⏑−−
api prayāsyāmi sukhaṁ paratra supte 'pi putre 'nimiṣaikacakṣuḥ || 1.70 (1.65)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Vāṇī)
kaccinna me jātamaphullameva kulaprabālaṁ pariśoṣabhāgi |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kṣipraṁ vibho brūhi na me 'sti śāṁtiḥ snehaṁ sute vetsi hi bāṁdhavānām || 1.71 (1.66)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Indravajrā)
ityāgatāvegamaniṣṭabuddhyā buddhvā nareṁdraṁ sa* munirbabhāṣe |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mā bhūnmatiste npa kācidanyā niḥsaṁśayaṁ tadyadavocamasmi || 1.72 (1.67)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Indravajrā)
nāsyānyathātvaṁ prati vikriyā me svāṁ vaṁcanāṁ tu prati viklavo 'smi |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kālo hi me yātumayaṁ ca jāto jātikṣayasyāsulabhasya boddhā || 1.73 (1.68)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (ddhi)
vihāya rājyaṁ viṣayeṣvanāsthastīvraiḥ prayatnairadhigamya tattvam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
jagatyayaṁ mohatamo nihaṁtuṁ jvaliṣyati jñānamayo hi sūryaḥ || 1.74 (1.69)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
duḥkhārṇavādvyādhivikīrṇaphenājjarātaraṁgānmaraṇogravegāt |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
uttārayiṣyatyayamuhyamānamārttaṁ jagajjñānamahāplavena || 1.75 (1.70)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
prajñāṁbuvegāṁ sthiraśīlavaprāṁ samādhiśītāṁ vratacakravākām |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
asyottamāṁ dharmanadīṁ pravttāṁ tṣṇārditaḥ pāsyati jīvalokaḥ || 1.76 (1.71)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
duḥkhārditebhyo viṣayāvtebhyaḥ saṁsārakāṁtārapathasthitebhyaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   elipsis
ākhyāsyati hyeṣa vimokṣamārgaṁ mārgapranaṣṭebhya ivādhvagebhyaḥ || 1.77 (1.72)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
vidahyamānāya janāya loke rāgāgnināyaṁ viṣayeṁdhanena |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   elipsis
prahlādamādhāsyati dharmavṣṭyā vṣṭyā mahāmegha ivātapāṁte || 1.78 (1.73)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
tṣṇārgalaṁ mohatamaḥkapāṭaṁ dvāraṁ prajānāmapayānahetoḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vipāṭayiṣyatyayamuttamena saddharmatāḍena durāsadena || 1.79 (1.74)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
svairmohapāśaiḥ pariveṣṭitasya duḥkhābhibhūtasya nirāśrayasya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
lokasya saṁbudhya ca dharmarājaḥ kariṣyate baṁdhanamokṣameṣaḥ || 1.80 (1.75)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
tanmā kthāḥ śokamimaṁ prati tvam tatsaumya śocye hi manuṣyaloke |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mohena vā kāmasukhairmadādvā yo naiṣṭhikaṁ śroṣyati nāsya dharmam || 1.81 (1.76)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
bhraṣṭasya tasmācca guṇādato me dhyānāni labdhvāpyaktārthataiva |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dharmasya tasyāśravaṇādahaṁ hi manye vipattiṁ tridive 'pi vāsam || 1.82 (1.77)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
iti śrutārthaḥ sasuhtsadārastyaktvā viṣādaṁ mumude nareṁdraḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
evaṁvidho 'yaṁ tanayo mameti mene sa hi svāmapi sāramattām || 1.83 (1.78)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
āryeṇa mārgeṇa tu yāsyatīti ciṁtāvidheyaṁ hdayaṁ cakāra |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
na khalvasau na priyadharmapakṣaḥ saṁtānanāśāttu bhayaṁ dadarśa || 1.84 (1.79)

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
atha munirasito nivedya tattvaṁ sutaniyataṁ sutaviklavāya rājñe |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
sabahumatamudīkṣyamāṇarūpaḥ pavanapathena yathāgataṁ jagāma || 1.85 (1.80)

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
ktamatiranujāsutaṁ ca dṣṭvā munivacanaśravaṇe pi tanmatau ca |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
bahuvidhamanukaṁpayā sa sādhuḥ priyasutavadviniyojayāṁcakāra || 1.86 (1.81)

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
narapatirapi putrajanmatuṣṭo viṣayamatāni vimucya baṁdhanāni |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
kulasadśamacīkaradyathāvatpriyatanayaṁ tanayasya jātakarma || 1.87 (1.82)

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
daśasu pariṇateṣvahaḥsu caivaṁ prayatamanāḥ parayā mudā parītaḥ |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
akuruta japahomamaṁgalādyāḥ paramatamāḥ sa sutasya devatejyāḥ || 1.88 (1.83)

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
api ca śatasahasrapūrṇasaṁkhyāḥ sthirabalavattanayāḥ sahemaśṁgīḥ |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
anupagatajarāḥ payasvinīrgāḥ svayamadadātsutavddhaye dvijebhyaḥ || 1.89 (1.84)

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
bahuvidhaviṣayāstato yatātmā svahdayatoṣakarīḥ kriyā vidhāya |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
guṇavati divase śive muhūrte matimakaronmuditaḥ purapraveśe || 1.90 (1.85)

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
dviradaradamayīmatho mahārhāṁ sitasitapuṣpabhtāṁ maṇipradīpām |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
abhajata śivikāṁ śivāya devī tanayavatī praṇipatya devatābhyaḥ || 1.91 (1.86)

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
puramatha purataḥ praveśya patnīṁ sthavirajanānugatāmapatyanāthām |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
npatirapi jagāma paurasaṁghairdivamamarairmaghavānivārcyamānaḥ || 1.92 (1.87)

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
bhavanamatha vigāhya śākyarājo bhava iva ṣaṇmukhajanmanā pratītaḥ |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
idamidamiti harṣapūrṇavaktro bahuvidhapuṣṭiyaśaskaraṁ vyadhatta || 1.93 (1.88)

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
iti narapatiputrajanmavddhyā sajanapadaṁ kapilāhvayaṁ puraṁ tat |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
dhanadapuramivāpsaro 'vakīrṇaṁ muditamabhūnnalakūvaraprasūtau || 1.94 (1.89)

 

iti śrībuddhacarite mahākāvye bhagavatprasūtirnāma prathamaḥ sargaḥ || 1 ||