Book VII [Tapovanapraveśo]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
tato visjyāśrumukhaṁ rudaṁtaṁ chaṁdaṁ vanacchaṁdatayā nirāsthaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sarvārthasiddho vapuṣābhibhūya tamāśramaṁ siddhamiva prapede || 7.1

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
sa rājasūnurmgarājagāmī mgājiraṁ tanmgavat praviṣṭaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
lakṣmīviyukto 'pi śarīralakṣmyā cakṣūṁṣi sarvāśramiṇāṁ jahāra || 7.2

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
sthitā hi hastasthayugāstathaiva kautūhalāccakradharāḥ sadārāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tamiṁdrakalpaṁ dadśurna jagmurdhuryā ivārdhāvanataiḥ śirobhiḥ || 7.3

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
viprāśca gatvā bahiridhmahetoḥ prāptāḥ samitpuṣpapavitrahastāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tapaḥpradhānāḥ ktabuddhayo 'pi taṁ draṣṭumīyurna maṭhānabhīyuḥ || 7.4

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
hṣṭāśca kekā mumucurmayūrā dṣṭvāṁbudaṁ nīlamivonnamaṁtam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śaṣpāṇi hitvābhimukhāśca tasthurmgāścalākṣā mgacāriṇaśca || 7.5

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Buddhi)
dṣṭvā tamikṣvākukulapradīpaṁ jvalaṁtamudyaṁtamivāṁśumaṁtam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kte 'pi dohe janitapramodāḥ prasusruvurhomaduhaśca gāvaḥ || 7.6

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
kaścidvasūnāmayamaṣṭamaḥ syātsyādaśvinoranyataraścyuto 'tra |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ucceruruccairiti tatra vācastaddarśanādvismayajā munīnām || 7.7

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
lekharṣabhasyeva vapurdvitīyaṁ dhāmeva lokasya carācarasya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sa dyotayāmāsa vanaṁ hi ktsnaṁ yadcchayā sūrya ivāvatīrṇaḥ || 7.8

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
tataḥ sa tairāśramibhiryathāvadabhyarcitaścopanimaṁtritaśca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pratyarcayāṁ dharmabhto babhūva svareṇa bhādrāṁbudharopamena || 7.9

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)
kīrṇaṁ tataḥ puṇyaktā janena svargābhikāmena vimokṣakāmaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tamāśramaṁ so 'nucacāra dhīrastapāṁsi citrāṇi nirīkṣamāṇaḥ || 7.10

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Chāyā)
tapovikārāṁśca nirīkṣya saumyastapovane tatra tapodhanānām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tapasvinaṁ kaṁcidanuvrajaṁtaṁ tattvaṁ vijijñāsuridaṁ babhāṣe || 7.11

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
tatpūrvamadyāśramadarśanaṁ me yasmādimaṁ dharmavidhiṁ na jāne |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tasmādbhavānarhati bhāṣituṁ me yo niścayo yaṁ prati vaḥ pravttaḥ || 7.12

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)
tato dvijātiḥ sa tapovihāraḥ śākyarṣabhāyarṣabhavikramāya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kramena tasmai kathayāṁcakāra tapoviśeṣaṁ tapasaḥ phalaṁ ca || 7.13

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
agrāmyamannaṁ salilaprarūḍhaṁ parṇāni toyaṁ phalamūlameva |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yathāgamaṁ vttiriyaṁ munīnāṁ bhinnāstu te te tapasāṁ vikalpāḥ || 7.14

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
uṁchena jīvaṁti khagā ivānye tṇāni kecinmgavaccaraṁti |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kecidbhujaṁgaiḥ saha vartayaṁti valmīkabhūtā iva mārutena || 7.15

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
aśmaprayatnārjitavttayo 'nye kecitsvadaṁtāpahatānnabhakṣāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ktvā parārthaṁ śrapaṇaṁ tathānye kurvaṁti kāryaṁ yadi śeṣamasti || 7.16

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
kecijjalaklinnajaṭākalāpā dviḥ pāvakaṁ juhvati maṁtrapūrvam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mīnaiḥ samaṁ kecidapo vigāhya vasaṁti kūrmollikhitaiḥ śarīraiḥ || 7.17

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
evaṁvidhaiḥ kālacitaistapobhiḥ parairdivaṁ yāṁtyaparairnlokam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
duḥkhena mārgeṇa sukhaṁ kṣiyaṁti duḥkhaṁ hi dharmasya vadaṁti mūlam || 7.18

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)
ityevamādi dvipadeṁdravatsaḥ śrutvā vacastasya tapodhanasya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
adṣṭatattvo 'pi na saṁtutoṣa śanairidaṁ cātmagataṁ jagāda || 7.19

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
duḥkhātmakaṁ naikavidhaṁ tapaśca svargapradhānaṁ tapasaḥ phalaṁ ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
lokāśca sarve pariṇāmavaṁtaḥ svalpe śramaḥ khalvayamāśramāṇām || 7.20

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
śriyaṁ ca baṁdhūn viṣayāṁśca hitvā ye svargahetau niyamaṁ caraṁti |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
te viprayuktāḥ khalu gaṁtukāmā mahattaraṁ svaṁ vanameva bhūyaḥ || 7.21

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
kāyaklamairyaśca tapo 'bhidhānaiḥ pravttimākāṁkṣati kāmahetoḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
saṁsāradoṣānaparīkṣamāṇo duḥkhena so 'nvicchati duḥkhameva || 7.22

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
trāsaśca nityaṁ maraṇātprajānāṁ yatnena cecchaṁti punaḥ prasūtim |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
satyāṁ pravttau niyataśca mtyustatraiva magno yata eva bhītaḥ || 7.23

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)
ihārthameke praviśaṁti khedaṁ svargārthamanye śramamāpnuvaṁti |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sukhārthamāśākpaṇo 'ktārthaḥ patatyanarthe khalu jīvalokaḥ || 7.24

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
na khalvayaṁ garhita eva yatno yo hīnamutsjya viśeṣagāmī |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
prājñaiḥ samānena pariśrameṇa kāryaṁ tu tadyatra punarna kāryam || 7.25

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
śarīrapīḍā tu yadīha dharmaḥ sukhaṁ śarīrasya bhavatyadharmaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dharmeṇa cāpnoti sukhaṁ paratra tasmādadharmaṁ phalatīha dharmaḥ || 7.26

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
yataḥ śarīraṁ manaso vaśena pravartate vāpi nivartate vā |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yukto damaścetasa eva tasmāccittādte kāṣṭhasamaṁ śarīram || 7.27

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
āhāraśuddhyā yadi puṇyamiṣṭaṁ tasmānmgāṇāmapi puṇyamasti |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ye cāpi bāhyāḥ puruṣāḥ phalebhyo bhāgyāparādhena parāṅmukhatvāt || 7.28

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)
duḥkhe 'bhisaṁdhistvatha puṇyahetuḥ sukhe 'pi kāryo nanu so 'bhisaṁdhiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
atha pramāṇaṁ na sukhe 'bhisaṁdhirduḥkhe pramāṇaṁ nanu nābhisaṁdhiḥ || 7.29

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)
tathaiva ye karmaviśuddhihetoḥ spśaṁtyapastīrthamiti pravttāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tatrāpi toṣo hdi kevalo 'yaṁ na pāvayiṣyaṁti hi pāpamāpaḥ || 7.30

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
spṣṭaṁ hi yadyadguṇavadbhiraṁbhastattatpthivyāṁ yadi tīrthamiṣṭam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tasmādguṇāneva paraimi tīrthamāpastu niḥsaṁśayamāpa eva || 7.31

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Upendravajrā)
iti sma tattadbahuyuktiyuktaṁ jagāda cāstaṁ ca yayau vivasvān |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tato havirdhūmavivarṇavkṣaṁ tapaḥpraśāṁtaṁ sa vanaṁ viveśa || 7.32

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
abhyuddhtaprajvalitāgnihotraṁ ktābhiṣekarṣijanāvakīrṇam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
jāpyasvanākūjitadevakoṣṭhaṁ dharmasya karmāṁtamiva pravttam || 7.33

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
kāścinniśāstatra niśākarābhaḥ parīkṣamāṇaśca tapāṁsyuvāsa |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sarvaṁ parikṣepya tapaśca matvā tasmāttapaḥkṣetratalājjagāma || 7.34

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
anvavrajannāśramiṇastatastaṁ tadrūpamāhātmyagatairmanobhiḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
deśādanāryairabhibhūyamānānmahārṣayo dharmamivāpayāṁtam || 7.35

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Chāyā)
tato jaṭāvalkalacīrakhelāṁstapodhanāṁścaiva sa tāndadarśa |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tapāṁsi caiṣāmanubudhyamānastasthau śive śrīmati mārgavkṣe || 7.36

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Premā)
athopastyāśramavāsinastaṁ manuṣyavaryaṁ parivārya tasthuḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vddhaśca teṣāṁ bahumānapūrvaṁ kalena sāmnā giramityuvāca || 7.37

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
tvayyāgate pūrṇa ivāśramo 'bhūtsaṁpadyate śūnya iva prayāte |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tasmādimaṁ nārhasi tāta hātuṁ jijīviṣordehamiveṣṭamāyuḥ || 7.38

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
brahmarṣirājarṣisurarṣijuṣṭaḥ puṇyaḥ samīpe himavān hi śailaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tapāṁsi tānyeva tapodhanānāṁ yatsaṁnikarṣādbahulībhavaṁti || 7.39

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
tīrthāni puṇyānyabhitastathaiva sopānabhūtāni nabhastalasya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
juṣṭāni dharmātmabhirātmavadbhirdevarṣibhiścaiva mahārṣibhiśca || 7.40

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)
itaśca bhūyaḥ kṣamamuttaraiva diksevituṁ dharmaviśeṣahetoḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
na hi kṣamaṁ dakṣiṇato budhena padaṁ bhavedekamapi prayātum || 7.41

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
tapovane 'sminnatha niṣkriyo vā saṁkīrṇadharmā patito 'śucirvā |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dṣṭastvayā yena na te vivatsā tadbrūhi yāvadrucito 'stu vāsaḥ || 7.42

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)
ime hi vāṁchaṁti tapaḥsahāyaṁ taponidhānapratimaṁ bhavaṁtam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vāsastvayā hīṁdrasamena sārdhaṁ vhaspaterabhyudayāvahaḥ syāt || 7.43

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)
ityevamukte sa tapasvimadhye tapasvimukhyena manīṣimukhyaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
bhavapraṇāśāya ktapratijñaḥ svaṁ bhāvamaṁtargatamācacakṣe || 7.44

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
jvātmanāṁ dharmabhtāṁ munīnāmiṣṭātithitvātsvajanopamānam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
evaṁvidhairmāṁ prati bhāvajātaiḥ prītiḥ parātmā janitaśca mārgaḥ || 7.45

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)
snigdhābhirābhirhdayaṁgamābhiḥ samāsataḥ snāta ivāsmi vāgbhiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ratiśca me dharmanavagrahasya vispaṁditā saṁprati bhūya eva || 7.46

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)
evaṁ pravttān bhavataḥ śaraṇyānatīva saṁdarśitapakṣapātān |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yāsyāmi hitveti mamāpi duḥkhaṁ yathaiva baṁdhūṁstyajatastathaiva || 7.47

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
svargāya yuṣmākamayaṁ tu dharmo mamābhilāṣastvapunarbhavāya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
asmin vane yena na me vivatsā bhinnaḥ pravttyā hi nivttidharmaḥ || 7.48

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
tannāratirme na parāpacāro vanādito yena parivrajāmi |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dharme sthitāḥ pūrvayugānurūpe sarve bhavaṁto hi mahārṣikalpāḥ || 7.49

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
tato vacaḥ sūntamarthavacca suślakṣṇamojasvi ca garvitaṁ ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śrutvā kumārasya tapasvinaste viśeṣayuktaṁ bahumānamīyuḥ || 7.50

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
kaściddvijastatra tu bhasmaśāyī prāṁśuḥ śikhī dāravacīravāsāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
āpiṁgalākṣastanudīrghaghoṇaḥ kuṁḍodahasto giramityuvāca || 7.51

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
dhīmannudāraḥ khalu niścayaste yastvaṁ yuvā janmani dṣṭadoṣaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
svargāpavargau hi vicārya samyagyasyāpavarge matirasti so 'sti || 7.52

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
yajñaistapobhirniyamaiśca taistaiḥ svargaṁ yiyāsaṁti hi rāgavaṁtaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
rāgeṇa sārdhaṁ ripuṇeva yuddhvā mokṣaṁ parīpsaṁti tu sattvavaṁtaḥ || 7.53

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
tadbuddhireṣā yadi niścitā te tūrṇaṁ bhavān gacchatu viṁdhyakoṣṭham |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
asau munistatra vasatyarāḍo yo naiṣṭhike śreyasi labdhacakṣuḥ || 7.54

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
tasmādbhavāñchroṣyati tattvamārgaṁ satyāṁ rucau saṁpratipatsyate ca |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yathā tu paśyāmi matistavaiṣā tasyāpi yāsyatyavadhūya buddhim || 7.55

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
puṣṭāśvaghoṇaṁ vipulāyatākṣaṁ tāmrādharoṣṭhaṁ sitatīkṣṇadaṁṣṭram |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
idaṁ hi vaktraṁ tanuraktajihvaṁ jñeyārṇavaṁ pāsyati ktsnameva || 7.56

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
gaṁbhīratā yā bhavatastvagādhā yā dīptatā yāni ca lakṣaṇāni |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ācāryakaṁ prāpsyasi tatpthivyāṁ yannarṣibhiḥ pūrvayuge 'pyavāptam || 7.57

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Aparavaktra
paramamiti tato npātmajastamṣijanaṁ pratinaṁdya niryayau |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−
vidhivadanuvidhāya te 'pi taṁ praviviśurāśramiṇastapovanam || 7.58

 

iti śrībuddhacarite mahākāvye tapovanapraveśo nāma saptamaḥ sargaḥ || 7 ||