Book VIII [Aṁtaḥpuravilāpo]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tatasturaṁgāvacaraḥ sa durmanāstathā vanaṁ bhartari nirmame gate |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
cakāra yatnaṁ pathi śokavigrahe tathāpi caivāśru na tasya cikṣipe || 8.1

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
yamekarātreṇa tu bharturājñayā jagāma mārgaṁ saha tena vājinā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
iyāya bharturvirahaṁ viciṁtayaṁstameva paṁthānamahobhiraṣṭabhiḥ || 8.2

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
hayaśca saujasvi cacāra kaṁthakastatāma bhāvena babhūva nirmadaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
alaṁktaścāpi tathaiva bhūṣaṇairabhūdgataśrīriva tena varjitaḥ || 8.3

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
nivtya caivābhimukhastapovanaṁ bhśaṁ jiheṣe karuṇaṁ muhurmuhuḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
kṣudhānvito 'pyadhvani śaṣpamaṁbu vā yathā purā nābhinanaṁda nādade || 8.4

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tato vihīnaṁ kapilāhvayaṁ puraṁ mahātmanā tena jagaddhitātmanā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
krameṇa tau śūnyamivopajagmaturdivākareṇeva vināktaṁ nabhaḥ || 8.5

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
sapuṁḍarīkairapi śobhitaṁ jalairalaṁktaṁ puṣpadharairnagairapi |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
tadeva tasyopavanaṁ vanopamaṁ gatapraharṣairna rarāja nāgaraiḥ || 8.6

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tato bhramadbhirdiśi dīnamānasairanujjvalairvāṣpahatekṣaṇairnaraiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
nivāryamāṇāviva tāvubhau puraṁ śanairajaḥsnātamivābhijagmatuḥ || 8.7

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
niśamya ca srastaśarīragāminau vināgatau śākyakularṣabheṇa tau |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
mumoca vāṣpaṁ pathi nāgaro janaḥ purā rathe dāśaratherivāgate || 8.8

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
atha bruvaṁtaḥ samupetamanyavo janāḥ pathi cchaṁdakamāgatāśravaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
kva rājaputraḥ kularāṣṭravardhano htastvayāsāviti pṣṭhato 'nvayuḥ || 8.9

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tataḥ sa tān bhaktimato 'bravījjanānnareṁdraputraṁ na parityajāmyaham |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
rudannahaṁ tena tu nirjane vane ghasthaveśaśca visarjitāviti || 8.10

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
idaṁ vacastasya niśamya te janāḥ suduṣkaraṁ khalviti niścayaṁ yayuḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
patadvijahruḥ salilaṁ na netrajaṁ mano niniṁduśca phalārthamātmanaḥ || 8.11

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
athocuradyaiva viśāma tadvanaṁ gataḥ sa yatra dviparājavikramaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
jijīviṣā nāsti hi tena no vinā yatheṁdriyāṇāṁ vigame śarīriṇām || 8.12

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
idaṁ puraṁ tena vivarjitaṁ vanaṁ vanaṁ ca tattena samanvitaṁ puram |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
na śobhate tena hi no vinā puraṁ marutvatā vtravadhe yathā divam || 8.13

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
punaḥ kumāro vinivtta ityathau gavākṣamālāḥ pratipedire 'ṁganāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
viviktapṣṭhaṁ ca niśamya vājinaṁ punargavākṣāṇi pidhāya cukruśuḥ || 8.14

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
praviṣṭadīkṣastu sutopalabdhaye vratena śokena ca khinnamānasaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
jajāpa devāyatane narādhipaścakāra tāstāśca yathāśrayāḥ kriyāḥ || 8.15

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tataḥ sa vāṣpapratipūrṇalocanasturaṁgamādāya turaṁgamānasaḥ | 8.16

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
viveśa śokābhihato npālayaṁ kṣayaṁ vinīte ripuṇeva bhartari ||

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
vigāhamānaśca nareṁdramaṁdiraṁ vilokayannaśruvahena cakṣuṣā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
svareṇa puṣṭena rurāva kaṁthako janāya duḥkhaṁ prativedayanniva || 8.17

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tataḥ khagāśca kṣayamadhyagocarāḥ samīpabaddhāsturagāśca satktāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
hayasya tasya pratisasvanuḥ svanaṁ nareṁdrasūnorupayānaśaṁkitāḥ || 8.18

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
janāśca harṣātiśayena vaṁcitā janādhipāṁtaḥpurasaṁnikarṣagāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
yathā hayaḥ kaṁthaka eṣa heṣate dhruvaṁ kumāro viśatīti menire || 8.19

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
atipraharṣādatha śokamūrchitāḥ kumārasaṁdarśanalolalocanāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
ghādviniścakramurāśayā striyaḥ śaratpayodādiva vidyutaścalāḥ || 8.20

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
vilaṁbaveśyo malināṁśukāṁbarā niraṁjanairvāṣpahatekṣaṇairmukhaiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Cowell's edition reads: kṣṇā vivarṇāṁjanayā vināktā, which would give Indravaṁśā in line c.01
striyo na rejurmjayā vināktā divīva tārā rajanīkṣayāruṇāḥ || 8.21

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
araktatāmraiścaraṇairanūpurairakuṁḍalairārjavakarṇikairmukhaiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
svabhāvapīnairjaghanairamekhalairahārayoktrairmuṣitairiva stanaiḥ || 8.22

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
nirīkṣitā vāṣpaparītalocanaṁ nirāśrayaṁ chaṁdakamaśvameva ca |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
vivarṇavaktrā rurudurvarāṁganā vanāṁtare gāva ivarṣabhojjhitāḥ || 8.23

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tataḥ savāṣpā mahiṣī mahīpateḥ pranaṣṭavatsā mahiṣīva vatsalā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
praghya bāhū nipapāta gautamī vilolaparṇā kadalīva kāṁcanī || 8.24

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
hatatviṣo 'nyāḥ śithilātmabāhavaḥ striyo viṣādena vicetanā iva |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
na cukruśurnāśru jahurna śaśvasurna cetanā ullikhitā iva sthitāḥ || 8.25

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
adhīramanyāḥ patiśokamūrchitā vilocanaprasravaṇairmukhaiḥ striyaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
siṣiṁcire proṣitacaṁdanān stanān dharādharaḥ prasravaṇairivopalān || 8.26

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
mukhaiśca tāsāṁ nayanāṁbutāḍitaiḥ rarāja tadrājaniveśanaṁ tadā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
navāṁbukāle 'ṁbudavṣṭitāḍitaiḥ sravajjalaistāmarasairyathā saraḥ || 8.27

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
suvttapīnāṁgulibhirniraṁtarairabhūṣaṇairgūḍhaśirairvarāṁganāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
urāṁsi jaghnuḥ kamalopamaiḥ karaiḥ svapallavairvātacalā latā iva || 8.28

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
karaprahārapracalaiśca tā babhuryathāpi nāryaḥ sahitonnataiḥ stanaiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
vanānilāghūrṇitapadmakaṁpitaiḥ rathāṁganāmnāṁ mithunairivāpagāḥ || 8.29

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
yathā ca vakṣāṁsi karairapīḍayaṁstathaiva vakṣobhirapīḍayan karān |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
akārayaṁstatra parasparaṁ vyathāḥ karāgravakṣāṁsyabalā dayālasāḥ || 8.30

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tatastu roṣapraviraktalocanā viṣādasaṁbaṁdhakaṣāyagadgadam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
uvāca niḥśvāsacalatpayodharā vigādhaśokāśrudharā yaśodharā || 8.31

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
niśi prasuptāmavaśāṁ vihāya māṁ gataḥ kva sa cchaṁdaka manmanorathaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
upāgate ca tvayi kaṁthake ca me samaṁ gateṣu triṣu kaṁpate manaḥ || 8.32

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
anāryamasnidghamamitrakarma me nśaṁsa ktvā kimihādya rodiṣi |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
niyaccha vāṣpaṁ bhava tuṣṭamānaso na saṁvadatyaśru ca tacca karma te || 8.33

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
priyeṇa vaśyena hitena sādhunā tvayā sahāyena yathārthakāriṇā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
gato 'ryaputro hyapunarnivttaye ramasva diṣṭyā saphalaḥ śramastava || 8.34

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
varaṁ manuṣyasya vicakṣaṇo ripurna mitramaprājñamayogapeśalam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
suhdbruveṇa hyavipaścitā tvayā ktaḥ kulasyāsya mahānupaplavaḥ || 8.35

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
imā hi śocyā vyavamuktabhūṣaṇāḥ prasaktavāṣpāvilaraktalocanāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
sthite 'pi patyau himavanmahīsame pranaṣṭaśobhā vidhavā iva striyaḥ || 8.36

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
imāśca vikṣiptaviṭaṁkabāhavaḥ prasaktapārāvatadīrghanisvanāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
vināktāstena sahaiva rodhanairbhśaṁ rudaṁtīva vimānapaṁktayaḥ || 8.37

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
anarthakāmo 'sya janasya sarvathā turaṁgamo 'pi dhruvameṣa kaṁthakaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
jahāra sarvasvamitastathā hi me jane prasupte niśi ratnacauravat || 8.38

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
yadā samarthaḥ khalu soḍhumāgatāniṣuprahārānapi kiṁ punaḥ kaśāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
gataḥ kaśāpātabhayāt kathaṁ tvayaṁ śriyaṁ ghītvā hdayaṁ ca me samam || 8.39

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
anāryakarmā bhśamadya heṣate nareṁdradhiṣṇyaṁ pratipūrayanniva |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
yadā tu nirvāhayati sma me priyaṁ tadā hi mūkasturagādhamo 'bhavat || 8.40

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
yadi hyaheṣiṣyata bodhayañjanaṁ khuraiḥ kṣitau vāpyakariṣyata dhvanim |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
hanusvanaṁ vājanayiṣyaduttamaṁ na cābhaviṣyanmama duḥkhamīdśam || 8.41

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
itīha devyāḥ paridevitāśrayaṁ niśamya vāṣpagrathitākṣaraṁ vacaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
adhomukhaḥ sāśrukalaḥ ktāṁjaliḥ śanairidaṁ chaṁdaka uttaraṁ jagau || 8.42

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
vigarhituṁ nārhasi devi kaṁthakaṁ na cāpi roṣaṁ mayi kartumarhasi |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
anāgasau svaḥ samavehi sarvaśo gato ndevaḥ sa hi devi devavat || 8.43

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
ahaṁ hi jānannapi rājaśāsanaṁ balātktaḥ kairapi daivatairiva |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
upānayaṁ tūrṇamimaṁ turaṁgamaṁ tathānvagacchaṁ vigataśramo 'dhvani || 8.44

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
vrajannayaṁ vājivaro 'pi nāspśanmahīṁ khurāgrairvidhtairivāṁtarā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
tathaiva daivādiva saṁyatānano hanusvanaṁ nākta nāpyaheṣata || 8.45

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
yadā vahirgacchati pārthivātmajastadābhavaddvāramapāvtaṁ svayam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
tamaśca naiśaṁ raviṇeva pāṭitaṁ tato 'pi daivo vidhireṣa ghyatām || 8.46

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
yadāpramatto 'pi nareṁdraśāsanādghe pure caiva sahasraśo janaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
tadā sa nābudhyata nidrayā htastato 'pi daivo vidhireṣa ghyatām || 8.47

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
yataśca vāso vanavāsasaṁmataṁ visṣṭamasmai samaye divaukasā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
divi praviddhaṁ mukuṭaṁ ca taddhtaṁ tato 'pi daivo vidhireṣa ghyatām || 8.48

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tadevamāvāṁ naradevi doṣato na tatprayātaṁ pratigaṁtumarhasi |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
na kāmakāro mama nāsya vājinaḥ ktānuyātraḥ sa hi daivatairgataḥ || 8.49

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
iti prayāṇaṁ bahudhaivamadbhutaṁ niśamya tāstasya mahātmanaḥ striyaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
pranaṣṭaśokā iva vismayaṁ yayurmanojvaraṁ pravrajanāttu lebhire || 8.50

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
viṣādapāriplavalocanā tataḥ pranaṣṭapotā kurarīva duḥkhitā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
vihāya dhairyaṁ virurāva gautamī tatāma caivāśrumukhī jagāda ca || 8.51

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
mahormimaṁto mdavo 'sitāḥ śubhāḥ pthakpthagmūlaruhāḥ samudgatāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
praceritāste bhuvi tasya mūrdhajā nareṁdramaulīpariveṣṭanakṣamāḥ || 8.52

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
pralaṁbabāhurmgarājavikramo mahārṣabhākṣaḥ kanakojjvaladyutiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
viśālavakṣā ghanaduṁdubhisvanastathāvidho 'pyāśramavāsamarhati || 8.53

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
abhāginī nūnamiyaṁ vasuṁdharā tamāryakarmāṇamanuttamaṁ prati |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
gatastato 'sau guṇavān hi tādśo npaḥ prajābhāgyaguṇaiḥ prasūyate || 8.54

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
sujātajālāvatatāṁgulī mdū nigūḍhagulphau viṣapuṣpakomalau |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
vanāṁtabhūmiṁ kaṭhināṁ kathaṁ nu tau sacakramadhyau caraṇau gamiṣyataḥ || 8.55

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
vimānapṣṭhe śayanāsanocitaṁ mahārhavastrāgurucaṁdanārcitam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
kathaṁ nu śītoṣṇajalāgameṣu taccharīramojasvi vane bhaviṣyati || 8.56

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
kulena sattvena balena varcasā śrutena lakṣmyā vayasā ca garvitaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
pradātumevābhyudito na yācituṁ kathaṁ sa bhikṣāṁ parataścariṣyati || 8.57

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
śucau śayitvā śayane hiraṇmaye prabodhyamāno niśi tūryanisvanaiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
kathaṁ vata svapsyati so 'dya me vratī paṭaukadeśāṁtarite mahītale || 8.58

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
imaṁ vilāpaṁ karuṇaṁ niśamya tā bhujaiḥ pariṣvajya parasparaṁ striyaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
vilocanebhyaḥ salilāni tatyajurmadhūni puṣpebhya iveritā latāḥ || 8.59

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tato dharāyāmapatadyaśodharā vicakravākeva rathāṁgasāhvayā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
śanaiśca tattadvilalāpa viklavā muhurmuhurgadgadaruddhayā girā || 8.60

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
sa māmanāthāṁ sahadharmacāriṇīmapāsya dharmaṁ yadi kartumicchati |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
kuto 'sya dharmaḥ sahadharmacāriṇīṁ vinā tapo yaḥ paribhoktumicchati || 8.61

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
śṇoti nūnaṁ sa na pūrvapārthivān mahāsudarśaprabhtīn pitāmahān |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
vanāni patnīsahitānupeyuṣastathā sa dharmaṁ madte cikīrṣati || 8.62

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
makheṣu vā vedavidhānasaṁsktau na daṁpatī paśyati dīkṣitāvubhau |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
samaṁ bubhukṣū parato 'pi tatphalaṁ tato 'sya jāto mayi dharmamatsaraḥ || 8.63

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
dhruvaṁ sa jānan mama dharmavallabho manaḥ priye 'pyākalahaṁ muhurmithaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
sukhaṁ vibhīrmāmapahāya rosaṇāṁ maheṁdraloke 'psaraso jighkṣati || 8.64

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
iyaṁ tu ciṁtā mama kīdśaṁ nu tā vapurguṇaṁ bibhrati tatra yoṣitaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
vane yadarthaṁ sa tapāṁsi tapyate śriyaṁ ca hitvā mama bhaktimeva ca || 8.65

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
na khalviyaṁ svargasukhāya me sphā na tajjanasyātmavato 'pi durlabham |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
sa tu priyo māmiha vā paratra vā kathaṁ na jahyāditi me manorathaḥ || 8.66

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
abhāginī yadyahamāyatekṣaṇaṁ śucismitaṁ bharturudīkṣituṁ mukham |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
na maṁdabhāgyo 'rhati rāhulo 'pyayaṁ kadācidaṁke parivartituṁ pituḥ || 8.67

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
aho nśaṁsaṁ sukumāravarcasaḥ sudāruṇaṁ tasya manasvino manaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
kalapralāpaṁ dviṣato 'pi harṣaṇaṁ śiśuṁ sutaṁ yastyajatīdśaṁ svataḥ || 8.68

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
mamāpi kāmaṁ hdayaṁ sudāruṇaṁ śilāmayaṁ vāpyayasāpi vā ktam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
anāthavacchrīrahite sukhocite vanaṁ gate bhartari yanna dīryate || 8.69

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
itīha devī patiśokamūrchitā ruroda dadhyau vilalāpa cāsakt |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
svabhāvadhīrāpi hi sā satī śucā dhtiṁ na sasmāra cakāra no hriyam || 8.70

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tatastathā śokavilāpaviklavāṁ yaśodharāṁ prekṣya vasuṁdharāgatām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
mahāraviṁdairiva vṣṭitāḍitairmukhaiḥ savāṣpairvanitā vicukruśuḥ || 8.71

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
samāptajāpyaḥ ktahomamaṁgalo npastu devāyatanādviniryayau |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
janasya tenārttaraveṇa cāhataścacāla vajradhvanineva vāraṇaḥ || 8.72

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
niśāmya ca cchaṁdakakaṁthakāvubhau sutasya saṁśrutya ca niścayaṁ sthiram |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
papāta śokābhihato mahīpatiḥ śacīpatervtta ivotsave dhvajaḥ || 8.73

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tato muhūrtaṁ sutaśokamohito janena tulyābhijanena dhāritaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
nirīkṣya dṣṭyā jalapūrṇayā hayaṁ mahītalastho vilalāpa pārthivaḥ || 8.74

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
bahūni ktvā samare priyāṇi me mahattvayā kaṁthaka vipriyaṁ ktam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
guṇapriyo yena vane sa me priyaḥ priyo 'pi sannapriyavat praceritaḥ || 8.75

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tadadya māṁ vā naya tatra yatra sa vraja drutaṁ vā punarenamānaya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
te hi tasmānmama nāsti jīvitaṁ vigāḍharogasya sadauṣadhādiva || 8.76

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
suvarṇaniṣṭhīvini mtyunā hte suduṣkaraṁ yanna mamāra sṁjayaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
ahaṁ punardharmaratau sute gate 'mumukṣurātmānamanātmavāniva || 8.77

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
vibhordaśakṣatraktaḥ prajāpateḥ parāparajñasya vivasvadātmanaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
priyeṇa putreṇa satā vināktaṁ kathaṁ na muhyeddhi mano manorapi || 8.78

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
ajasya rājñastanayāya dhīmate narādhipāyeṁdrasakhāya me sphā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
gate vanaṁ yastanaye divaṁ gato na moghavāṣpaḥ kpaṇaṁ jijīva ha || 8.79

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
pracakṣva me bhadra tadāśramājiraṁ htastvayā yatra sa me jalāṁjaliḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
ime parīpsaṁti hi te pipāsavo mamāsavaḥ pretagatiṁ yiyāsavaḥ || 8.80

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
iti tanayaviyogajātaduḥkhaṁ kṣitisadśaṁ sahajaṁ vihāya dhairyam |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
daśaratha iva rāmaśokavaśyo bahu vilalāpa npo visaṁjñakalpaḥ || 8.81

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
śrutavinayaguṇānvitastatastaṁ matisacivaḥ pravayāḥ purohitaśca |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
avadhtamidamūcaturyathāvanna ca paritaptamukhau na cāpyaśokau || 8.82

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
tyaja naravara śokamehi dhairyaṁ kudhtirivārhasi dhīra nāśru moktum |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
srajamiva mditāmapāsya lakṣmīṁ bhuvi bahavo hi npā vanānyatīyuḥ || 8.83

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
api ca niyata eṣa tasya bhāvaḥ smara vacanaṁ tadṣeḥ purāsitasya |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
na hi sa divi na cakravartirājye kṣaṇamapi vāsayituṁ sukhena śakyaḥ || 8.84

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
yadi tu nvara kārya eva yatnastvaritamudāhara yāvadatra yāvaḥ |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
bahuvidhamiha yuddhamastu tāvattava tanayasya vidheśca tasya tasya || 8.85

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā
narapatiratha tau śaśāsa tasmāddrutamita eva yuvāmabhiprayātam |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
na hi mama hdayaṁ prayāti śāṁtiṁ vanaśakuneriva putralālasasya || 8.86

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−⏑   Puṣpitāgrā
paramamiti nareṁdraśāsanāttau yayaturamātyapurohitau vanaṁ tat |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−
ktamiti savadhūjanaḥ sadāro npatirapi pracakāra śeṣakāryam || 8.87

 

iti śrībuddhacarite mahākāvye 'ṁtaḥpuravilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ || 8 ||