Book IX [Kumārānveṣaṇo]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
tatastadā maṁtripurohitau tau vāṣpapratodābhihatau npeṇa |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
viddhau sadaśvāviva sarvayatnātsauhārdaśīghraṁ yayaturvanaṁ tat || 9.1

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Premā)
tamāśramam jātapariśramau tāvupetya kāle sadśānuyātrau |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
rājarddhimutsjya vinītaceṣṭāvupeyaturbhārgavadhiṣṇyameva || 9.2

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
tau nyāyatastaṁ pratipūjya vipraṁ tenārcitau tāvapi cānurūpam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ktāsanau bhārgavamāsanasthaṁ chittvā kathāmūcaturātmaktyam || 9.3

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)
śuddhaujasaḥ śuddhaviśālakīrterikṣvākuvaṁśaprabhavasya rājñaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
imaṁ janaṁ vettu bhavānadhīraṁ śrutagrahe maṁtraparigrahe ca || 9.4

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
tasyeṁdrakalpasya jayaṁtakalpaḥ putro jarāmtyubhayaṁ titīrṣuḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ihābhyupetaḥ kila tasya hetorāvāmupetau bhagavānavaitu || 9.5

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
tau so 'bravīdasti sa dīrghabāhuḥ prāptaḥ kumāro na tu nāvabuddhaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dharmo 'yamāvartaka ityavetya yātastvarāḍābhimukho mumukṣuḥ || 9.6

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
tasmāttatastāvupalabhya tattvaṁ taṁ vipramāmaṁttya tadaiva sadyaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
khinnāvakhinnāviva rājaputraḥ prasasratustena yataḥ sa yātaḥ || 9.7

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)
yāṁtau tatastau sjayā vihīnamapaśyatāṁ taṁ vapuṣā jvalaṁtam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
npopaviṣṭaṁ pathi vkṣamūle sūryaṁ ghanābhogamiva praviṣṭam || 9.8

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)
yānaṁ vihāyopayayau tatastaṁ purohito maṁtradhareṇa sārdham |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yathā vanasthaṁ sahavāmadevo rāmaṁ didkṣurmuniraurvaśeyaḥ || 9.9

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)
tāvarcayāmāsaturarhatastaṁ divīva śukrāṁgirasau maheṁdram |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pratyarcayāmāsa sa cārhatastau divīva śukrāṁgirasau maheṁdraḥ || 9.10

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Upendravajrā)
ktābhyanujñāvabhitastatastau niṣīdatuḥ śākyakuladhvajasya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
virejatustasya ca saṁnikarṣe punarvasū yogagatāviveṁdoḥ || 9.11

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Buddhi)
taṁ vkṣamūlasthamabhijvalaṁtaṁ purohito rājasutaṁ babhāṣe |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yathopaviṣṭaṁ divi pārijāte vhaspatiḥ śakrasutaṁ jayaṁtam || 9.12

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
tvacchokaśalye hdayāvagāḍhe mohaṁ gato bhūmitale muhūrtam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kumāra rājā nayanāṁbuvarṣo yattvāmavocattadidaṁ nibodha || 9.13

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)
jānāmi dharmaṁ prati niścayaṁ te paraimi te 'cyāvinametamartham |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ahaṁ tvakāle vanasaṁśrayātte śokāgnināgnipratimena dahye || 9.14

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)
tadehi dharmapriya matpriyārthaṁ dharmārthameva tyaja buddhimetām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ayaṁ hi mā śokarayaḥ pravddho nadīrayaḥ kūlamivābhihaṁti || 9.15

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)
meghāṁbukakṣādriṣu yā hi vttiḥ samīraṇārkāgnimahāśanīnām |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tāṁ vttimasmāsu karoti śoko vikarṣaṇocchoṣaṇadāhabhedaiḥ || 9.16

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
tadbhuṁkṣva tāvadvasudhādhipatyaṁ kāle vanaṁ yāsyasi śāstradṣṭe |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
aniṣṭabaṁdhau kuru māpyupekṣāṁ sarveṣu bhūteṣu dayā hi dharmaḥ || 9.17

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Premā)
na caiṣa dharmo vana eva siddhaḥ pure 'pi siddhirniyatā yatīnām |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
buddhiśca yatnaśca nimittamatra vanaṁ ca liṁgaṁ ca hi bhīrucihnam || 9.18

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
maulīdharairaṁsaviṣaktahāraiḥ keyūraviṣṭabdhabhujairnareṁdraiḥ Cowell's edition reads: keyūraviṣṭabdhasrajair, which means we would have to understand -sr- as not making position, which goes against the Aśvaghoṣa's normal prosody.01 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
lakṣmyaṁkamadhye parivartamānaiḥ prāpto ghasthairapi mokṣadharmaḥ || 9.19

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
dhruvānujau yau balivajrabāhū vaibhrājamāṣāḍhamathāṁtidevam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
videharājaṁ janakaṁ tathaiva pākadrumaṁ senajitaśca rājñaḥ || 9.20

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
etān ghasthān npatīnavehi naiḥśreyase dharmavidhau vinītān |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ubhe 'pi tasmādyugapadbhajasva cittādhipatyaṁ ca npaśriyaṁ ca || 9.21

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)
icchāmi hi tvāmupaguhya gāḍhaṁ ktābhiṣekaṁ salilārdrameva |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dhtātapatraṁ samudīkṣamāṇastenaiva harṣeṇa vanaṁ praveṣṭum || 9.22

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
ityabravīdbhūmipatirbhavaṁtaṁ vākyena vāṣpagrathitākṣareṇa |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śrutvā bhavānarhati tatpriyārthaṁ snehena tatsnehamanuprayātum || 9.23

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
śokāṁbhasi tvatprabhave hyagādhe duḥkhārṇave majjati śākyarājaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tasmāttamuttāraya nāthahīnaṁ nirāśrayaṁ magnamivārṇave gām || 9.24

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
bhīṣmeṇa gaṁgodarasaṁbhavena rāmeṇa rāmeṇa ca bhārgaveṇa |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śrutvā ktaṁ karma pituḥ priyārthaṁ pitustvamapyarhasi kartumiṣṭam || 9.25

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Buddhi)
saṁvardhayitrīṁ ca samehi devīmagastyajuṣṭāṁ diśamaprayātām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
pranaṣṭavatsāmiva vatsalāṁ gāmajasramārttāṁ karuṇaṁ rudaṁtīṁ Cowell's edition reads: kalituṁ na cārhasi, which would give Vaṁśastha. This is not impossible in Upajāti verses; but it goes against Aśvaghoṣa's normal prosody.02 || 9.26

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
haṁsena haṁsīmiva viprayuktāṁ tyaktāṁ gajeneva vane kareṇum |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ārttāṁ sanāthāmapi nāthahīnāṁ trātuṁ vadhūmarhasi darśanena || 9.27

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Indravajrā)
ekaṁ sutaṁ bālamanarhaduḥkhaṁ saṁtāpamantargatamudvahantam Cowell's edition is corrupt here, he reads: saṁtāpasaṁtapta [.. .. .. .. ..].03 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
taṁ rāhulaṁ mokṣaya baṁdhuśokād rāhūpasargādiva pūrṇacaṁdram || 9.28

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
śokāgninā tvadviraheṁdhanena niḥśvāsadhūmena tamaḥśikhena |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tvaddarśanāyarchati dahyamānaḥ so 'ṁtaḥpuraṁ caiva puraṁ ca ktsnam || 9.29

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
sa bodhisattvaḥ paripūrṇasattvaḥ śrutvā vacastasya purohitasya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dhyātvā muhūrtaṁ guṇavadguṇajñaḥ pratyuttaraṁ praśritamityuvāca || 9.30

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
avaimi bhāvaṁ tanayaprasaktaṁ viśeṣato yo mayi bhūmipasya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
jānannapi vyādhijarāvipadbhyo bhītastvagatyā svajanaṁ tyajāmi || 9.31

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)
draṣṭuṁ priyaṁ kaḥ svajanaṁ hi necchennāsau yadi syātpriyaviprayogaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yadā tu bhūtvāpi bhavedviyogastato guruṁ snigdhamapi tyajāmi || 9.32

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
maddhetukaṁ yattu narādhipasya śokaṁ bhavānarhati na priyaṁ me |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yatsvapnabhūteṣu samāgameṣu saṁtapyate bhāvini viprayogaiḥ || 9.33

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
evaṁ ca te niścayametu buddhirdṣṭvā vicitraṁ vividhapracāram |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
saṁtāpaheturna suto na baṁdhurajñānanaimittika eṣa tāpaḥ || 9.34

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
yadādhvagānāmiva saṁgatānāṁ kāle viyogo niyataḥ prajānām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
prājño janaḥ ko nu bhajeta śokaṁ baṁdhupriyaḥ sannapi  baṁdhuhīnaḥ || 9.35

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
ihaiti hitvā svajanaṁ paratra pralabhya cehāpi punaḥ prayāti |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
gatvāpi tatrāpyaparatra gacchetyevaṁ jano yogini ko 'nurodhaḥ || 9.36

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
yadā ca garbhātprabhti pravttaḥ sarvāsv avasthāsu vadhāya mtyuḥ Cowell's edition is corrupt here, he reads: yadā ca garbhātprabhti prajānāṁ vadhāya [.. ..] nubadhāya mtyuḥ.04 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑
kasmādakāle vanasaṁśrayaṁ me putrapriyastatra bhavān avocat || 9.37

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
bhavatyakālo viṣayābhipattau kālastathaivābhividhau pradiṣṭaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kālo jagatkarṣati sarvakālānarcārhake śreyasi sarvakālaḥ || 9.38

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)
rājyaṁ mumukṣurmayi yacca rājā tadapyudāraṁ sadśaṁ pituśca |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
pratigrahītuṁ mama na kṣamaṁ tu lobhādapathyānnamivāturasya || 9.39

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Premā)
kathaṁ nu mohāyatanaṁ npatvaṁ kṣamaṁ prapattuṁ viduṣā nareṇa |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sodvegatā yatra madaḥ śramaśca paropacāreṇa ca dharmapīḍā || 9.40

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
jāṁbūnadaṁ harmyamiva pradīptaṁ viṣeṇa saṁyuktamivottamānnam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
grāhākulaṁ cāmbviva sāravindaṁ rājyaṁ hi ramyaṁ vyasanāśrayaṁ ca Cowell's edition is corrupt here, he reads: grāhākulaṁ ca sthitaṁ [.. .. .. .. .. .. ..] ramyaṁ vyasanāśrayaṁ ca. The following verses written in italics are missing in Cowell's edition are supplied from Johnson's edition.05 || 9.41

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
itthaṁ ca rājyaṁ na sukhaṁ na dharmaḥ pūrve yathā jātaghṇā nareṁdrāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vayaḥprakarṣe 'parihāryaduḥkhe rājyāni muktvā vanameva jagmuḥ || 9.42

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
varaṁ hi bhuktāni tṇānyaraṇye toṣaṁ paraṁ ratnamivopaguhya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sahoṣitaṁ śrīsulabhairna caiva doṣairadśyairiva kṣṇasarpaiḥ || 9.43

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
ślāghyaṁ hi rājyāni vihāya rājñāṁ dharmābhilāṣeṇa vanaṁ praveṣṭum |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
bhagnapratijñasya na tūpapannaṁ vanaṁ parityajya ghaṁ praveṣṭum || 9.44

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
jātaḥ kule ko hi naraḥ sasattvo dharmābhilāṣeṇa vanaṁ praviṣṭaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kāṣāyamutsjya vimuktalajjaḥ puraṁdarasyāpi puraṁ śrayeta || 9.45

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
lobhāddhi mohādathavā bhayena yo vāṁtamannaṁ punarādadīta |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
lobhātsa mohādathavā bhayena saṁtyajya kāmān punarādadīta || 9.46

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
yaśca pradīptāccharaṇātkathaṁcinniṣkramya bhūyaḥ praviśettadeva |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
gārhasthyamutsjya sa dṣṭadoṣo mohena bhūyo 'bhilaṣedgrahītum || 9.47

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)
yā ca śrutirmokṣamavāptavanto npā ghasthā iti naitadasti |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śamapradhānaḥ kva ca mokṣadharmo daṁḍapradhānaḥ kva ca rājadharmaḥ || 9.48

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
śame ratiścecchithilaṁ ca rājyaṁ rājye matiścecchamaviplavaśca |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śamaśca taikṣṇyaṁ ca hi nopapannaṁ śītoṣṇayoraikyamivodakāgnyoḥ || 9.49

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
tanniścayādvā vasudhādhipāste rājyāni muktvā śamamāptavaṁtaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
rājyāṁgitā vā nibhtendriyatvādanaiṣṭhike mokṣaktābhimānāḥ || 9.50

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
teṣāṁ ca rājye 'stu śamo yathāvatprāpto vanaṁ nāhamaniścayena |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
chittvā hi pāśaṁ ghabaṁdhusaṁjñaṁ muktaḥ punarna pravivikṣurasmi || 9.51

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
ityātmavijñānaguṇānurūpaṁ muktasphaṁ hetumadūrjitaṁ ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śrutvā nareṁdrātmajamuktavantaṁ pratyuttaraṁ maṁtradharo 'pyuvāca || 9.42 (9.52)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
yo niścayo maṁtravarastavāyaṁ nāyaṁ na yukto na tu kālayuktaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śokāya hitvā pitaraṁ vayaḥsthaṁ syāddharmakāmasya hi te na dharmaḥ || 9.43 (9.53)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
nūnaṁ ca buddhistava nātisūkṣmā dharmārthakāmeṣvavicakṣaṇā vā |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
hetoradṣṭasya phalasya yastvaṁ pratyakṣamarthaṁ paribhūya yāsi || 9. 44 (9.54)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
punarbhavo 'stīti ca kecidāhurnāstīti kecinniyatapratijñāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
evaṁ yadā saṁśayito 'yamarthastasmāt kṣamaṁ bhoktumupasthitā śrīḥ || 9.45 (9.55)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
bhūyaḥ pravttiryadi kācidasti raṁsyāmahe tatra yathopapattau |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
atha pravttiḥ parato na kācitsiddho 'prayatnājjagato 'sya mokṣaḥ || 9.46 (9.56)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
astīti kecitparalokamāhurmokṣasya yogaṁ na tu varṇayaṁti |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
agneryathā hyuṣṇamapāṁ dravatvaṁ tadvatpravttau praktiṁ vadaṁti || 9.47 (9.57)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)
kecitsvabhāvāditi varṇayaṁti śubhāśubhaṁ caiva bhavābhavau ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
svābhāvikaṁ sarvamidaṁ ca yasmādato 'pi mogho bhavati prayatnaḥ || 9.48 (9.58)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
yadiṁdriyāṇāṁ niyataḥ pracāraḥ priyāpriyatvaṁ viṣayeṣu caiva |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
saṁyujyate yajjarayārttibhiśca kastatra yatno nanu sa svabhāvaḥ || 9.49 (9.59)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
adbhirhutāśaḥ śamamabhyupaiti tejāṁsi cāpo gamayaṁti śoṣam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
bhinnāni bhūtāni śarīrasaṁsthānyaikyaṁ ca dattvā jagadudvahaṁti || 9.50 (9.60)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
yatpāṇipādodarapṣṭhamūrdhnā nirvartate garbhagatasya bhāvaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yadātmanastasya ca tena yogaḥ svābhāvikaṁ tatkathayaṁti tajjñāḥ || 9.51 (9.61)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Buddhi)
kaḥ kaṁṭakasya prakaroti taikṣṇyaṁ vicitrabhāvaṁ mgapakṣiṇāṁ vā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
svabhāvataḥ sarvamidaṁ pravttaṁ na kāmakāro 'sti kutaḥ prayatnaḥ || 9.52 (9.62)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
sargaṁ vadaṁtīśvaratastathānye tatra prayatne puruṣaṣya ko 'rthaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ya eva heturjagataḥ pravttau heturnivttau niyataḥ sa eva || 9.53 (9.63)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
kecidvadaṁtyātmanimittameva prādurbhavaṁ caiva bhavakṣayaṁ ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
prādurbhavaṁ tu pravadaṁtyayatnādyatnena mokṣādhigamaṁ bruvaṁti || 9.54 (9.64)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
naraḥ pitṇāmanṇaḥ prajābhirvedairṣīṇāṁ kratubhiḥ surāṇām |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
utpadyate sārdhamṇaistribhistairyasyāsti mokṣaḥ kila tasya mokṣaḥ || 9.55 (9.65)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)
ityevametena vidhikrameṇa mokṣaṁ sayatnasya vadaṁti tajjñāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
prayatnavaṁto 'pi hi vikrameṇa mumukṣavaḥ khedamavāpnuvaṁti || 9.56 (9.66)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
tatsaumya mokṣe yadi bhaktirasti nyāyena sevasva vidhiṁ yathoktam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
evaṁ bhaviṣyatyupapattirasya saṁtāpanāśaśca narādhipasya || 9.57 (9.67)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
yā ca pravttā bhavadoṣabuddhistapovanebhyo bhavanaṁ praveṣṭum |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tatrāpi ciṁtā tava tāta mā bhūt pūrve 'pi jagmuḥ svaghaṁ vanebhyaḥ || 9.58 (9.68)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Upendravajrā)
tapovanastho 'pi vtaḥ prajābhirjagāma rājā puramaṁbarīṣaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tathā mahīṁ vipraktāmanāryaistapovanādetya rarakṣa rāmaḥ || 9.59 (9.69)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
tathaiva śālvādhipatirdrumākṣo vanātsasūnuḥ svapuraṁ praviśya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
brahmarṣibhūtaśca munervaśiṣṭhāddadhre śriyaṁ sāṁktiraṁtidevaḥ || 9.60 (9.70)

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)
evaṁvidhā dharmayaśaḥpradīptā vanāni hitvā bhavanānyabhīyuḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tasmānna doṣo 'sti ghaṁ praveṣṭuṁ tapovanāddharmanimittameva || 9.61 (9.71)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tato vacastasya niśamya maṁtriṇaḥ priyaṁ hitaṁ caiva npasya cakṣuṣaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
anūnamavyastamasaktamadrutaṁ dhtau sthito rājasuto 'bravīdvacaḥ || 9.62 (9.72)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
ihāsti nāstīti ya eṣa saṁśayaḥ parasya vākyairna mamātra niścayaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
avetya tattvaṁ tapasā śamena vā svayaṁ grahīṣyāmi yadatra niścitam || 9.63 (9.73)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
na me kṣamaṁ saṁgaśataṁ hi darśanaṁ grahītumavyaktaparaṁ parāhatam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
buddhaḥ parapratyayato hi ko vrajejjano 'ṁdhakāre 'ṁdha ivāṁdhadeśitaḥ || 9.64 (9.74)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
adṣṭatattvasya sato 'pi kiṁ tu me śubhāśubhe saṁśayite śubhe matiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
vthāpi khedo 'pi varaṁ śubhātmanaḥ sukhaṁ na tattve 'pi vigarhitātmanaḥ || 9.65 (9.75)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
imaṁ tu dṣṭvāgamamavyavasthitaṁ yaduktamāptaistadavehi sādhviti |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
prahīṇadoṣatvamavehi cāptatāṁ prahīṇadoṣo hyantaṁ na vakṣyati || 9.66 (9.76)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
ghapraveśaṁ prati yacca me bhavānuvāca rāmaprabhtīn nidarśanam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
na te pramāṇaṁ na hi dharmaniścayeṣvalaṁ pramāṇāya parikṣatavratāḥ || 9.67 (9.77)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tadevamapyeva ravirmahīṁ patedapi sthiratvaṁ himavān giristyajet |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
adṣṭatattvo viṣayonmukheṁdriyaḥ śrayeya na tveva ghān pthagjanaḥ || 9.68 (9.78)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
ahaṁ viśeyaṁ jvalitaṁ hutāśanaṁ na cāktārthaḥ praviśeyamālayam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
iti pratijñāṁ sa cakāra garvito yatheṣṭamutthāya ca nirmamo yayau || 9.69 (9.79)

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tataḥ savāṣpau sacivadvijāvubhau niśamya tasya sthirameva niścayam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
viṣaṇṇavaktrāvanugamya duḥkhitau śanairagatyā purameva jagmatuḥ || 9.70 (9.80)

 

−−− ⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−−¦¦−−−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−−   Praharṣiṇī
tatsnehādatha npateśca bhaktitastau sāpekṣaṁ pratiyayatuśca tasthatuśca |

−−−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−−¦¦−−−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−−
durdharṣaṁ ravimiva dīptamātmabhāsā taṁ draṣṭuṁ na hi pathi śekaturna  moktum || 9.71 (9.81)

 

−−−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−−¦¦−−− ⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−−   Praharṣiṇī
tau jñātuṁ paramagatergatiṁ tu tasya pracchannāṁścarapuruṣāñchucīn vidhāya |

−−−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−−¦¦−−−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−⏑
rājānaṁ priyasutalālasaṁ nu gatvā drakṣyāvaḥ kathamiti jagmatuḥ kathaṁcit || 9.72 (9.82)

 

iti śrībuddhacarite mahākāvye kumārānveṣaṇo nāma navamaḥ sargaḥ || 9 ||