Book X [Śreṇyābhigamano]

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
sa rājavatsaḥ pthupīnavakṣāstau havyamaṁtrādhiktau vihāya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
uttīrya gaṁgāṁ pracalattaraṁgāṁ śrīmadghaṁ rājaghaṁ jagāma || 10.1

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
śailaiḥ suguptaṁ ca vibhūṣitaṁ ca dhtaṁ ca pūtaṁ ca śivaistapodaiḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
paṁcācalāṁkaṁ nagaraṁ prapede śāṁtaḥ svayaṁbhūriva nākapṣṭham || 10.2

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)
gāṁbhīryamojaśca niśāmya tasya vapuśca dīptaṁ puruṣānatītya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
visismiye tatra janastadānīṁ sthāṇuvratasyeva vṣadhvajasya || 10.3

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
taṁ prekṣya yo 'nyena yayau sa tasthau yaścātra tasthau pathi so 'nvagacchat |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
drutaṁ yayau yaṁ sadayaṁ sadhīraṁ yaḥ kaścidāste sma sa cotpapāta || 10.4

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
kaścittamānarca janaḥ karābhyāṁ satktya kaścicchirasā vavaṁde |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
snigdhena kaścidvacasābhyanaṁdannaivaṁ jagāmāpratipūjya kaścit || 10.5

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)
taṁ jihriyuḥ prekṣya vicitraveṣāḥ prakīrṇavācaḥ pathi maunamīyuḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dharmasya sākṣādiva saṁnikarṣānna kaścidanyāyamatirbabhūva || 10.6

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)
anyakriyāṇāmapi rājamārge strīṇāṁ nṇāṁ vā bahumānapūrvam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tadeva kalpaṁ naradevasūtraṁ nirīkṣamāṇā na tu tasya dṣṭiḥ || 10.7

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Upendravajrā)
bhruvau lalāṭaṁ mukhamīkṣaṇaṁ vā vapuḥ karau vā caraṇau gatiṁ vā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yadeva yastasya dadarśa tatra tadeva tasyānubabaṁdha cakṣuḥ || 10.8

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
dṣṭvā śubhorṇabhruvamāyatākṣaṁ jvalaccharīraṁ śubhajālahastam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
taṁ bhikṣuveśaṁ kṣitipālanārhaṁ saṁcukṣubhe rājaghasya lakṣmīḥ || 10.9

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)
śreṇyo 'tha bhartā magadhājirasya vāhyādvimānādvipulaṁ janaugham |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dadarśa papraccha ca tasya hetuṁ tatastamasmai puruṣaḥ śaśaṁsa || 10.10

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)
jñānaṁ paraṁ vā pthivīśriyaṁ vā viprairya ukto 'dhigamiṣyatīti |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sa eva śākyādhipatestanūjo nirīkṣyate pravrajito janena || 10.11

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
tataḥ śrutārtho manasā gatārtho rājā babhāṣe puruṣaṁ tameva |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vijñāyatāṁ kva pratigacchatīti tathetyathainaṁ puruṣo 'nvagacchat || 10.12

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Upendravajrā)
alolacakṣuryugamātradarśī nivttavāgyaṁtritamaṁdagāmī |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
cacāra bhikṣāṁ sa tu bhikṣuvaryo nidhāya gātrāṇi calaṁ ca cetaḥ || 10.13

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)
ādāya bhaikṣaṁ ca yathopapannaṁ yayau gireḥ prasravaṇaṁ viviktam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
nyāyena tatrābhyavahtya cainanmahīdharaṁ pāṁḍavamāruroha || 10.14

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)
tasminvane lodhravanopagūḍhe mayūranādapratipūrṇakuṁje |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kāṣāyavāsāḥ sa babhau nsūryo yathodayasyopari bālasūryaḥ || 10.15

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
tatraivamālokya sa rājabhtyaḥ śreṇyāya rājñe kathayāṁ cakāra |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
saṁśrutya rājā sa ca bāhumānyāttatra pratasthe nibhtānuyātraḥ || 10.16

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
sa pāṁḍavaṁ pāṁḍavatulyavīryaḥ śailottamaṁ śailasamānavarṣmā |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
maulīdharaḥ siṁhagatirnsiṁhaścalatsaṭaḥ siṁha ivāruroha || 10.17

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)
calasya tasyopari śṁgabhūtaṁ śāṁteṁdriyaṁ paśyati bodhisattvam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
paryaṁkamāsthāya virocamānaṁ śaśāṁkamudyaṁtamivābhrakūṭāt || 10.18

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)
taṁ rūpalakṣmyā ca śamena caiva dharmasya nirmāṇamivopadiṣṭam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
savismayaḥ praśrayavān nareṁdraḥ svayaṁbhuvaṁ śakra ivopatasthe || 10.19

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Buddhi)
taṁ nyāyato nyāyavatāṁ variṣṭhaḥ sametya papraccha ca dhātusāmyam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sa cāpyavocatsadśena sāmnā npaṁ manaḥsvāsthyamanāmayaṁ ca || 10.20

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Chāyā)
tataḥ śucau vāraṇakarṇanīle śilātale 'sau niṣasāda rājā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
npopaviśyānumataśca tasya bhāvaṁ vijijñāsuridaṁ babhāṣe || 10.21

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
prītiḥ parā me bhavataḥ kulena kramāgatā caiva parīkṣitā ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
jātā vivakṣā suta yā yato me tasmādidaṁ snehavaco nibodha || 10.22

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
ādityapūrvaṁ vipulaṁ kulaṁ te navaṁ vayo dīptamidaṁ vapuśca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kasmādiyaṁ te matirakrameṇa bhaikṣāka evābhiratā na rājye || 10.23

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
gātraṁ hi te lohitacaṁdanārhaṁ kāṣāyasaṁśleṣamanarhametat |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
hastaḥ prajāpālanayogya eṣa bhoktuṁ na cārhaḥ paradattamannam || 10.24

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
tatsaumya rājyaṁ yadi paitkaṁ tvaṁ snehātpiturnecchasi vikrameṇa |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
na ca kṣamaṁ marṣayituṁ matiste bhuktvārdhamasmadviṣayasya śīghram || 10.25

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
evaṁ hi na syātsvajanāvamardaḥ kālakrameṇāpi śamaśrayā śrīḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tasmātkuruṣva praṇayaṁ mayi tvaṁ sadbhiḥ sahīyā hi satāṁ samddhiḥ || 10.26

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
atha tvidānīṁ kulagarvitatvādasmāsu viśraṁbhaguṇo na te 'sti |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vyūhānyanekāni vigāhya vāṇairmayā sahāyena parāñjigīṣa || 10.27

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
tadbuddhimatrānyatarāṁ vṇīṣva dharmārthakāmān vidhivadbhajasva |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vyatyasya rāgādi ha hi trivargaṁ pretyeha vibhraṁśamavāpnuvaṁti || 10.28

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
yo hyarthadharmau paripīḍya kāmaḥ syāddharmakāmye paribhūya cārthaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kāmārthayoścoparameṇa dharmastyājyaḥ sa ktsno yadi kāṁkṣitārthaḥ || 10.29

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
tasmāttrivargasya niṣevaṇena tvaṁ rūpametatsaphalaṁ kuruṣva |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dharmārthakāmādhigamaṁ hyanūnaṁ nṇāmanūnaṁ puruṣārthamāhuḥ || 10.30

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
tanniṣphalau nārhasi kartumetau pīnau bhujau cāpavikarṣaṇārhau |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
māṁdhātvajjetumimau hi yogyau lokāni hi trīṇi hi kiṁ punargām || 10.31

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
snehena khalvetadahaṁ bravīmi naiśvaryarāgeṇa na vismayena |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
imaṁ hi dṣṭvā tava bhikṣuveśaṁ jātānukaṁpo 'smyapi cāgatāśruḥ || 10.32

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
tadbhuṁkṣva bhikṣāśramakāma kāmānkāle 'si kartā priyadharma dharmam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yāvatsvavaṁśapratirūparūpaṁ na te jarābhyetyabhibhūya bhūyaḥ || 10.33

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
śaknoti jīrṇaḥ khalu dharmamāptuṁ kāmopabhogeṣvagatirjarāyāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ataśca yūnaḥ kathayaṁti kāmānmadhyasya vittaṁ sthavirasya dharmam || 10.34

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
dharmasya cārthasya ca jīvaloke pratyarthibhūtāni hi yauvanāni |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
saṁrakṣyamāṇānyapi durgrahāṇi kāmā yatastena yathā haraṁti || 10.35

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
vayāṁsi jīrṇāni vimarśayaṁti dhīrāṇyavasthānaparāyaṇāni |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
alpena yatnena śamātmakāni bhavaṁtyagatyeva ca lajjayā ca || 10.36

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Chāyā)
ataśca lolaṁ viṣayapradhānaṁ pramattamakṣāṁtamadīrghadarśi |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
bahucchalaṁ yauvanamabhyatītya nistīrya kāṁtāramivāśvasaṁti || 10.37

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)
tasmādadhīraṁ capalapramādi navaṁ vayastāvadidaṁ vyapaitu |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kāmasya pūrvaṁ hi vayaḥ śaravyaṁ na śakyate rakṣitumiṁdriyebhyaḥ || 10.38

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Premā)
athau cikīrṣā tava dharma eva yajasva yajñaṁ kuladharma eṣaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yajñairadhiṣṭhāya hi nākapṣṭhaṁ yayau marutvānapi nākapṣṭham || 10.39

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
suvarṇakeyūravidaṣṭabāhavo maṇipradīpojjvalacitramaulayaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
nparṣayastāṁ hi gatiṁ gatā makhaiḥ śrameṇa yāmeva mahārṣayo yayuḥ || 10.40

 

−−−,⏑⏑⏑⏑−[⏑−]⏑−−¦¦−−−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−−    Praharṣiṇī
ityevaṁ magadhapatir[vaco] These 2 syllables, missing in Cowell's edition (where he wrongly identifies the omission as occurring in line c), are supplied from Johnson's edition.01 babhāṣe yaḥ samyagvalabhidiva dhruvaṁ babhāṣe |

−−−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−−¦¦−−−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−−
tacchrutvā na sa vicacāra rājasūnuḥ kailāso giririva naikacitrasānuḥ || 10.41

 

iti śrībuddhacarite mahākāvye 'śvaghoṣakte śreṇyābhigamano nāma daśamaḥ sargaḥ || 10 ||