Book XIII [Māravijayo]

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
tasminśca bodhāya ktapratijñe rājarṣivaṁśaprabhave mahārṣau |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tatropaviṣṭe prajaharṣa lokastatrāsa saddharmaripustu māraḥ || 13.1

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
yaṁ kāmadevaṁ pravadaṁti loke citrāyudhaṁ puṣpaśaraṁ tathaiva |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kāmapracārādhipatiṁ tameva mokṣadviṣaṁ māramudāharaṁti || 13.2

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
tasyātmajā vibhramaharṣadarpāstisro ratiprītitṣaśca kanyāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
papracchurenaṁ manaso vikāraṁ sa tāṁśca tāścaiva vaco babhāṣe || 13.3

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
asau munirniścayavarma bibhrat sattvāyudhaṁ buddhiśaraṁ vikṣya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
jigīṣurāste viṣayānmadīyān tasmādayaṁ me manaso viṣādaḥ || 13.4

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
yadi hyasau māmabhibhūya yāti lokāya cākhyātyapavargamārgam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śūnyastato 'yaṁ viṣayo mamādya vttāccyutasyeva videhabhartuḥ || 13.5

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
tadyāvadevaiṣa na labdhacakṣurmadgocare tiṣṭhati yāvadeva |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yāsyāmi tāvadvratamasya bhettuṁ setuṁ nadīvega ivābhivddhaḥ || 13.6

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
tato dhanuḥ puṣpamayaṁ ghītvā śarāṁstathā mohakarāṁśca paṁca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
so 'śvatthamūlaṁ sasuto 'bhyagacchadasvāsthyakārī manasaḥ prajānām || 13.7

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
atha praśāṁtaṁ munimāsanasthaṁ pāraṁ titīrṣuṁ bhavasāgarasya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
viṣajya savyaṁ karamāyudhāgre krīḍañśareṇedamuvāca māraḥ || 13.8

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
uttiṣṭha bhoḥ kṣatriya mtyubhīta varasva dharmaṁ tyaja mokṣadharmam |

−−⏑[−¦−⏑]⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vāṇaiśca [yajñaiśca] The lacuna in Cowell's text is supplied from Johnson's edition.01 vinīya lokān lokān parān prāpnuhi vāsavasya || 13.9

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
paṁthā hi niryātumayaṁ yaśasyo yo vāhitaḥ pūrvatamairnareṁdraiḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
jātasya rājarṣikule viśāle bhaikṣākamaślāghyamidaṁ prapattum || 13.10

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Chāyā)
athādya nottiṣṭhasi niścitātmā bhava sthiro mā vimucaḥ pratijñām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mayodyato hyeṣa śaraḥ sa eva yaḥ sūryake mīnaripau vimuktaḥ || 13.11

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
pṣṭaḥ sa cānena kathaṁcidaiḍaḥ somasya naptāpyabhavadvicittaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sa cābhavacchāṁtanurasvataṁtraḥ kṣīṇe yuge kiṁ vata durbalo 'nyaḥ || 13.12

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
tatkṣipramuttiṣṭha labhasva saṁjñāṁ vāṇo hyayaṁ tiṣṭhati lelihānaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
priyābhidheyeṣu ratipriyeṣu yaṁ cakravākeṣvapi notsjāmi || 13.13

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
ityevamukto 'pi yadā nirāstho naivāsanaṁ śākyamunirbibheda |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
śaraṁ tato 'smai visasarja māraḥ kanyāśca ktvā purataḥ sutāṁśca || 13.14

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
tasmiṁstu vāṇe 'pi sa vipramukte cakāra nāsthāṁ na dhteścacāla |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dṣṭvā tathainaṁ viṣasāda māraściṁtāparītaśca śanairjagāda || 13.15

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
śaileṁdraputrīṁ prati yena viddho devo 'pi śaṁbhuścalito babhūva |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
na ciṁtayatyeṣa tameva vāṇaṁ kiṁ syādacitto na śaraḥ sa eṣaḥ || 13.16

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
tasmādayaṁ nārhati puṣpavāṇaṁ na harṣaṇaṁ nāpi raterniyogam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
arhatyayaṁ bhūtagaṇairaśeṣaiḥ saṁtrāsanātarjanatāḍanāni || 13.17

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
sasmāra māraśca tataḥ svasainyaṁ vidhvaṁsanaṁ śākyamuneścikīrṣan |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
nānāśrayāścānucarāḥ parīyuḥ śaradrumaprāsagadāsihastāḥ || 13.18

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
varāhamīnāśvakharoṣṭravaktrā vyāghrarkṣasiṁhadviradānanāśca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
ekekṣaṇā naikamukhāstriśīrṣā laṁbodarāścaiva pṣodarāśca || 13.19

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
ajāsu saktā ghaṭajānavaśca daṁṣṭrāyudhāścaiva nakhāyudhāśca |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
kabaṁdhahastā bahumūrtayaśca bhagnārdhavaktrāśca mahāmukhāśca || 13.20

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
tāmrāruṇā lohitaviṁducitrāḥ khaṭvāṁgahastā haridhūmrakeśāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
laṁbasrajo vāraṇalaṁbakarṇāścarmāṁbarāścaiva niraṁbarāśca || 13.21

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
śvetārdhavaktrā haritārdhakāyāstāmrāśca dhūmrā harayo 'sitāśca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vyāḍottarāsaṁgabhujāstathaiva praghuṣṭaghaṁṭākulamekhalāśca || 13.22

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
tālapramāṇāśca ghītaśūlā daṁṣṭrākarālāśca śiśupramāṇāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
urabhravaktrāśca vihaṁgamāśca mārjāravaktrāśca manuṣyakāyāḥ || 13.23

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
prakīrṇakeśāḥ śikhino 'rdhamuṁḍā rajjvaṁbarā vyākulaveṣṭanāśca |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
prahṣṭavaktrā bhkuṭīmukhāśca tejoharāścaiva manoharāśca || 13.24

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
kecidvrajaṁto bhśamāvavalguranyo 'nyamāpupluvire tathānye |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
cikrīḍurākāśagatāśca kecitkecicca cerustarumastakeṣu || 13.25

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
nanarta kaścidbhramayaṁstriśūlaṁ kaściddha pusphūrja gadāṁ vikarṣan |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
harṣeṇa kaścidvṣavannanarta kaścitprajajvāla tanūruhebhyaḥ || 13.26

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
evaṁvidhā bhūtagaṇāḥ samaṁtāttadbodhimūlaṁ parivārya tasthuḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
jighkṣavaścaiva jighāṁsavaśca bharturniyogaṁ paripālayaṁtaḥ || 13.27

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
taṁ prekṣya mārasya ca pūrvarātre śākyarṣabhasyaiva ca yuddhakālam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
na dyauścakāśe pthivī cakaṁpe prajajvaluścaiva diśaḥ saśabdāḥ || 13.28

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
viṣvagvavau vāyurudīrṇavegastārā na rejurna babhau śaśāṁkaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tamaśca bhūyo vitatāra rātreḥ sarve ca saṁcukṣubhire samudrāḥ || 13.29

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
mahībhto dharmaparāśca nāgā mahāmunervighnamamṣyamāṇāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
māraṁ prati krodhavivttanetrā niḥśaśvasuścaiva jajṁbhire ca || 13.30

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
śuddhādhivāsā vibudharṣayastu saddharmasiddhyarthamiva pravttāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
māre 'nukaṁpāṁ manasā pracakrurvirāgabhāvāttu na roṣamīyuḥ || 13.31

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
tadbodhimūlaṁ samavekṣya kīrṇaṁ hiṁsātmanā mārabalena tena |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dharmātmabhirlokavimokṣakāmairbabhūva hāhāktamaṁtarīkṣam || 13.32

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)
upaplutaṁ dharmavidastu tasya dṣṭvā sthitaṁ mārabalaṁ mahārṣiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
na cukṣubhe nāpi yayau vikāraṁ madhye gavāṁ siṁha ivopaviṣṭaḥ || 13.33

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
mārastato bhūtacamūmudīrṇāmājñāpayāmāsa bhayāya tasya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
svaiḥ svaiḥ prabhāvairatha sāsya senā taddhairyabhedāya matiṁ cakāra || 13.34

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
keciccalannaikavilaṁbijihvāstīkṣṇogradaṁṣṭrā harimaṁḍalākṣāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
vidāritāsyāḥ sthiraśaṁkukarṇāḥ saṁtrāsayaṁtaḥ kila nāma tasthuḥ || 13.35

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
tebhyaḥ sthitebhyaḥ sa tathāvidhebhyaḥ rūpeṇa bhāvena ca dāruṇebhyaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
na vivyathe nodvivije mahārṣiḥ krīḍan subālebhya ivoddhatebhyaḥ || 13.36

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
kaścittato raudravivttadṣṭistasmai gadāmudyamayāṁcakāra |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tastaṁbha bāhuḥ sagadastato 'sya puraṁdarasyeva purā savajraḥ || 13.37

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
kecitsamudyamya śilāstarūṁśca viṣehire naiva munau vimoktum |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
petuḥ savkṣāḥ saśilāstathaiva vajrāvabhagnā iva viṁdhyapādāḥ || 13.38

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
kaiścitsamutpatya nabho vimuktāḥ śilāśca vkṣāśca paraśvadhāśca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tasthurnabhasyeva na cāvapetuḥ saṁdhyābhrapādā iva naikavarṇāḥ || 13.39

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
cikṣepa tasyopari dīptamanyaḥ kaḍaṁgaraṁ parvataśṁgamātram |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yanmuktamātraṁ gaganasthameva tasyānubhāvācchatadhā babhūva || 13.40

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
kaścijjvalannarka ivoditaḥ khādaṁgāravarṣaṁ mahadutsasarja |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
cūrnāni cāmīkarakaṁdarāṇāṁ kalpātyaye meruriva pradīptaḥ || 13.41

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
tadbodhimūle pravikīryamāṇamaṁgāravarṣaṁ tu savisphuliṁgam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
maitrīvihārādṣisattamasya babhūva raktotpalapatravarṣaḥ || 13.42

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
śarīracittavyasanātapaistairevaṁvidhaistaiśca nipātyamānaiḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
naivāsanācchākyamuniścacāla svaṁ niścayaṁ baṁdhumivopaguhya || 13.43

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)
athāpare nirjagalurmukhebhyaḥ sarpānvijīrṇebhya iva drumebhyaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
te maṁtrabaddhā iva tatsamīpe na śaśvasurnotsasjurna celuḥ || 13.44

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
bhūtvāpare vāridharā vhaṁtaḥ savidyutaḥ sāśanicaṁḍaghoṣāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tasmin drume tatyajuraśmavarṣaṁ tatpuṣpavarṣaṁ ruciraṁ babhūva || 13.45

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
cāpe 'tha vāṇo nihito 'pareṇa jajvāla tatraiva na niṣpapāta |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
anīśvarasyātmani dhūryamāṇo durmarṣaṇasyeva narasya manyuḥ || 13.46

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
paṁceṣavo 'nyena tu vipramuktāstasthurnayatyeva munau na petuḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
saṁsārabhīrorviṣayapravttau paṁceṁdriyāṇīva parīkṣakasya || 13.47

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
jighāṁsayānyaḥ prasasāra ruṣṭo gadāṁ ghītvābhimukho mahārṣeḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
so 'prāptakālo vivaśaḥ papāta doṣeṣvivānarthakareṣu lokaḥ || 13.48

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
strī meghakālī tu kapālahastā kartuṁ mahārṣeḥ kila mohacittam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
babhrāma tatrāniyataṁ na tasthau calātmano buddhirivāgameṣu || 13.49

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
kaścitpradīptaṁ praṇidhāya cakṣurnetrāgnināśīviṣavaddidhakṣuḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tatraiva nāsīttamṣiṁ dadarśa kāmātmakaḥ śreya ivopadiṣṭam || 13.50

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
gurvīṁ śilāmudyamayaṁstathānyaḥ śaśrāma moghaṁ vihataprayatnaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
niḥśreyasaṁ jñānasamādhigamyaṁ kāyaklamairdharmamivāptukāmaḥ || 13.51

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)
tarakṣusiṁhāktayastathānye praṇeduruccairmahataḥ praṇādān |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sattvāni yaiḥ saṁcukucuḥ samaṁtādvajrāhatā dyauḥ phalatīti matvā || 13.52

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Premā)
mgā gajāścārttaravān sjaṁto vidudruvuścaiva nililyire ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
rātrau ca tasyāmahanīva digbhyaḥ khagā ruvaṁtaḥ paripeturārttāḥ || 13.53

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)
teṣāṁ praṇādaistu tathāvidhaistaiḥ sarveṣu bhūteṣvapi kaṁpiteṣu |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
munirna tatrāsa na saṁcukoca ravairgarutmāniva vāyasānām || 13.54

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Chāyā)
bhayāvahebhyaḥ pariṣadgaṇebhyo yathā yathā naiva munirbibhāya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tathā tathā dharmabhtāṁ sapatnaḥ śokācca roṣācca sasāra māraḥ || 13.55

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)
bhūtaṁ tataḥ kiṁcidadśyarūpaṁ viśiṣṭarūpaṁ gaganasthameva |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
dṣṭvārṣaye drugdhamavairaruṣṭaṁ māraṁ babhāṣe mahatā svareṇa || 13.56

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
moghaṁ śramaṁ nārhasi māra kartuṁ hiṁsrātmatāmutsja gaccha śarma |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
naiṣa tvayā kaṁpayituṁ hi śakyo mahāgirirmerurivānilena || 13.57

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
apyuṣṇabhāvaṁ jvalanaḥ prajahyādāpo dravatvaṁ pthivī sthiratvam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
anekakalpācitapuṇyakarmā na tveva jahyādvyavasāyameṣaḥ || 13.58

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
yo niścayo hyasya parākramaśca tejaśca yadyā ca dayā prajāsu |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
aprāpya notthāsyati tattvameṣa tamāṁsyahatveva sahasraraśmiḥ || 13.59

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
kāṣṭhaṁ hi mathnan labhate hutāśaṁ bhūmiṁ khanan viṁdati cāpi toyam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
nirbaṁdhinaḥ kiṁca na nāsya sādhyaṁ nyāyena yuktaṁ ca ktaṁ ca sarvam || 13.60

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)
tallokamārttaṁ karuṇāyamāno rogeṣu rāgādiṣu vartamānam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
mahābhiṣagnārhati vighnameṣa jñānauṣadhārthaṁ parikhidyamānaḥ || 13.61

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)
hte ca loke bahubhiḥ kumārgaiḥ sanmārgamanvicchati yaḥ śrameṇa |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sa daiśikaḥ kṣobhayituṁ na yuktaṁ sudeśikaḥ sārtha iva pranaṣṭe || 13.62

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
sattveṣu naṣṭeṣu mahāṁdhakārairjñānapradīpaḥ kriyamāṇa eṣaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
āryasya nirvāpayituṁ na sādhu prajvālyamānastamasīva dīpaḥ || 13.63

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
dṣṭvā ca saṁsāramaye mahaughe magnaṁ jagatpāramaviṁdamānam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
yaścedamuttārayituṁ pravttaḥ kaścinnayettasya tu pāpamāryaḥ || 13.64

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)
kṣamāśipho dhairyavigāḍhamūlaścāritrapuṣpaḥ smtibuddhiśākhaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
jñānadrumo dharmaphalapradātā notpāṭanaṁ hyarhati vardhamānaḥ || 13.65

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
baddhāṁ dḍhaiścetasi mohapāśairyasya prajāṁ mokṣayituṁ manīṣā |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
tasmin jighāṁsā tava nopapannā śrāṁte jagadbaṁdhanamokṣahetoḥ || 13.66

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)
bodhāya karmāṇi hi yānyanena ktāni teṣāṁ niyato 'dya kālaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
sthāne tathāsminnupaviṣṭa eṣa yathaiva pūrve munayastathaiva || 13.67

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)
eṣā hi nābhirvasudhātalasya ktsnena yuktā parameṇa dhāmnā |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
bhūmerato 'nyo 'sti hi na pradeśo veśaṁ samādherviṣayo hitasya || 13.68

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)
tanmā kthāḥ śokamupehi śāṁtiṁ mā bhūnmahimnā tava māra mānaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−
viśraṁbhituṁ na kṣamamadhruvā śrīścale pade kiṁ padamabhyupaiṣi || 13.69

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
tataḥ sa saṁśrutya ca tasya tadvaco mahāmuneḥ prekṣya ca niṣprakaṁpatām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
jagāma māro vimanā hatodyamaḥ śarairjagaccetasi yairvihanyase || 13.70

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha
gatapraharṣā viphalīktaśramā praviddhapāṣāṇakaḍaṁgaradrumā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−
diśaḥ pradudrāva tato 'sya sā camūrhatāśrayeva dviṣatā dviṣaccamūḥ || 13.71

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,−⏑−−⏑−−   Mālinī
dravati saparapakṣe nirjite puṣpaketau

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,−⏑−−⏑−−
jayati jitatamaske nīrajaske mahārṣau |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,−⏑−−⏑−−
yuvatiriva sahāsā dyauścakāśe sacaṁdrā

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,−⏑−−⏑−−
surabhi ca jalagarbhaṁ puṣpavarṣaṁ papāta || 13.72

 

tathāpi pāpīyasi nirjite gate diśaḥ praseduḥ prababhau niśākaraḥ |
divo nipeturbhuvi puṣpavṣṭayo rarāja yoṣeva vikalmaṣā niśā || 13.73*

 

iti śrībuddhacarite mahākāvye 'śvaghoṣakte māravijayo nāma trayodaśaḥ sargaḥ || 13 ||