(Adhikaraṇasamathā)

[BJT Vol II (I), Page 588]

ime kho panāyasmanto satta adhikaraṇasamathā dhammā uddesaṁ āgacchanti.

uppannuppannānaṁ adhikaraṇānaṁ samathāya vūpasamāya:

1: sammukhāvinayo dātabbo.
2: sativinayo dātabbo.
3: amūḷhavinayo dātabbo.
4: paṭiññāya kāretabbaṁ.
5: yebhuyyasikā.
6: tassapāpiyyasikā.
7: tiṇavatthārakoti.

uddiṭṭhā kho āyasmanto satta adhikaraṇasamathā dhammā.

tatthāyasmante pucchāmi: kaccittha parisuddhā?
dutiyam-pi pucchāmi: kaccittha parisuddhā?
tatiyam-pi pucchāmi: kaccittha parisuddhā?
parisuddhetthāyasmanto, tasmā tuṇhī, evam-etaṁ dhārayāmi.

(Adhikaraṇasamathā niṭṭhitā)

 

uddiṭṭhaṁ kho āyasmanto nidānaṁ.
uddiṭṭhā cattāro pārājikā dhammā.
uddiṭṭhā terasa saṅghādisesā dhammā.
uddiṭṭhā dve aniyatā dhammā.
uddiṭṭhā tiṁsa nissaggiyā pācittiyā dhammā
uddiṭṭhā dvenavuti pācittiyā dhammā.
uddiṭṭhā cattāro pāṭidesanīyā dhammā.
uddiṭṭhā sekhiyā dhammā.
uddiṭṭhā satta adhikaraṇasamathā dhammā.

ettakaṁ tassa bhagavato suttāgataṁ suttapariyāpannaṁ anvaddhamāsaṁ uddesaṁ āgacchati. tattha sabbeheva samaggehi sammodamānehi avivadamānehi sikkhitabbaṁ.

Bhikkhupātimokkhaṁ niṭṭhitaṁ