Gāyatrī, Gāyattī

 

In the Gāyatrī class of metres the table is 11 units wide, 127 units deep,
& 1,397 square units in extent.

(6 syllables, 64 metres)

1 metre has no heavy syllable (sarvalaghu)
6 metres have 1 heavy syllable
15 metres have 2 heavy syllables
20 metres have 3 heavy syllables
15 metres have 4 heavy syllables
6 metres have 5 heavy syllables
1 metre has only heavy syllables (sarvaguru)

 

 

1. −−−−−−Vidyullekhā (VR fn), Sāvitrī (VR fn)
2. ⏑−−−−−
3. −⏑−−−−Mālanī
4. ⏑⏑−−−−
5. −−⏑−−−
6. ⏑−⏑−−−
7. −⏑⏑−−−
8. ⏑⏑⏑−−−
9. −−−⏑−−
10. ⏑−−⏑−−Somarājī (VR fn)
11. −⏑−⏑−−
12. ⏑⏑−⏑−−
13. −−⏑⏑−−Tanumadhyā (ChŚā, VR), Tanumajjhā (Vutt)
14. ⏑−⏑⏑−−
15. −⏑⏑⏑−−Kāmalatikā (VR fn)
16. ⏑⏑⏑⏑−−Sasivadanā (VR, Vutt Pa)
17. −−−−⏑−Vadī (VR fn)
18. ⏑−−−⏑−
19. −⏑−−⏑−Sragviṇī (VR fn)
20. ⏑⏑−−⏑−
21. −−⏑−⏑−
22. ⏑−⏑−⏑−
23. −⏑⏑−⏑−
24. ⏑⏑⏑−⏑−
25. −−−⏑⏑−Somakulam (VR fn), Mukula (VR fn)
26. ⏑−−⏑⏑−
27. −⏑−⏑⏑−
28. ⏑⏑−⏑⏑−Ramanī (VR fn)
29. −−⏑⏑⏑−Vasumatī (VR)
30. ⏑−⏑⏑⏑−
31. −⏑⏑⏑⏑−
32. ⏑⏑⏑⏑⏑−
33. −−−−−⏑
34. ⏑−−−−⏑
35. −⏑−−−⏑
36. ⏑⏑−−−⏑
37. −−⏑−−⏑
38. ⏑−⏑−−⏑
39. −⏑⏑−−⏑
40. ⏑⏑⏑−−⏑
41. −−−⏑−⏑
42. ⏑−−⏑−⏑
43. −⏑−⏑−⏑
44. ⏑⏑−⏑−⏑
45. −−⏑⏑−⏑
46. ⏑−⏑⏑−⏑
47. −⏑⏑⏑−⏑
48. ⏑⏑⏑⏑−⏑
49. −−−−⏑⏑
50. ⏑−−−⏑⏑
51. −⏑−−⏑⏑
52. ⏑⏑−−⏑⏑
53. −−⏑−⏑⏑
54. ⏑−⏑−⏑⏑
55. −⏑⏑−⏑⏑
56. ⏑⏑⏑−⏑⏑
57. −−−⏑⏑⏑
58. ⏑−−⏑⏑⏑
59. −⏑−⏑⏑⏑
60. ⏑⏑−⏑⏑⏑
61. −−⏑⏑⏑⏑
62. ⏑−⏑⏑⏑⏑
63. −⏑⏑⏑⏑⏑
64. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑