Uṣṇī, Uṇhī

 

In the Uṣṇī class of metres the table is 13 units wide, 255 units deep,
& 3,315 square units in extent.

(7 syllables, 128 metres)

1 metre has no heavy syllable (sarvalaghu)
7 metres have 1 heavy syllable
21 metres have 2 heavy syllables
35 metres have 3 heavy syllables
35 metres have 4 heavy syllables
21 metres have 5 heavy syllables
7 metres have 6 heavy syllables
1 metre has only heavy syllables (sarvaguru)

 

 

1. −−−−−−−
2. ⏑−−−−−−
3. −⏑−−−−−
4. ⏑⏑−−−−−
5. −−⏑−−−−
6. ⏑−⏑−−−−
7. −⏑⏑−−−−
8. ⏑⏑⏑−−−−
9. −−−⏑−−−
10. ⏑−−⏑−−−
11. −⏑−⏑−−−
12. ⏑⏑−⏑−−−
13. −−⏑⏑−−−
14. ⏑−⏑⏑−−−
15. −⏑⏑⏑−−−
16. ⏑⏑⏑⏑−−−
17. −−−−⏑−−
18. ⏑−−−⏑−−
19. −⏑−−⏑−−
20. ⏑⏑−−⏑−−Haṁsamālā (VR fn)
21. −−⏑−⏑−−
22. ⏑−⏑−⏑−−
23. −⏑⏑−⏑−−
24. ⏑⏑⏑−⏑−−
25. −−−⏑⏑−−Madalekhā (VR, Vutt Pa)
26. ⏑−−⏑⏑−−
27. −⏑−⏑⏑−−
28. ⏑⏑−⏑⏑−−
29. −−⏑⏑⏑−−
30. ⏑−⏑⏑⏑−−Kumāralalitā (ChŚā, VR fn, Vutt)
31. −⏑⏑⏑⏑−−
32. ⏑⏑⏑⏑⏑−−
33. −−−−−⏑−
34. ⏑−−−−⏑−
35. −⏑−−−⏑−
36. ⏑⏑−−−⏑−
37. −−⏑−−⏑−
38. ⏑−⏑−−⏑−
39. −⏑⏑−−⏑−
40. ⏑⏑⏑−−⏑−
41. −−−⏑−⏑−
42. ⏑−−⏑−⏑−
43. −⏑−⏑−⏑−
44. ⏑⏑−⏑−⏑−
45. −−⏑⏑−⏑−
46. ⏑−⏑⏑−⏑−
47. −⏑⏑⏑−⏑−
48. ⏑⏑⏑⏑−⏑−
49. −−−−⏑⏑−
50. ⏑−−−⏑⏑−
51. −⏑−−⏑⏑−
52. ⏑⏑−−⏑⏑−
53. −−⏑−⏑⏑−Cūḍāmaṇi (VR fn)
54. ⏑−⏑−⏑⏑−
55. −⏑⏑−⏑⏑−Āruhanaṁ (Vutt Pa)
56. ⏑⏑⏑−⏑⏑−Madhumatī (VR fn)
57. −−−⏑⏑⏑−
58. ⏑−−⏑⏑⏑−
59. −⏑−⏑⏑⏑−
60. ⏑⏑−⏑⏑⏑−
61. −−⏑⏑⏑⏑−
62. ⏑−⏑⏑⏑⏑−
63. −⏑⏑⏑⏑⏑−
64. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑−
65. −−−−−−⏑
66. ⏑−−−−−⏑
67. −⏑−−−−⏑
68. ⏑⏑−−−−⏑
69. −−⏑−−−⏑
70. ⏑−⏑−−−⏑
71. −⏑⏑−−−⏑
72. ⏑⏑⏑−−−⏑
73. −−−⏑−−⏑
74. ⏑−−⏑−−⏑
75. −⏑−⏑−−⏑
76. ⏑⏑−⏑−−⏑
77. −−⏑⏑−−⏑
78. ⏑−⏑⏑−−⏑
79. −⏑⏑⏑−−⏑
80. ⏑⏑⏑⏑−−⏑
81. −−−−⏑−⏑
82. ⏑−−−⏑−⏑
83. −⏑−−⏑−⏑
84. ⏑⏑−−⏑−⏑
85. −−⏑−⏑−⏑
86. ⏑−⏑−⏑−⏑
87. −⏑⏑−⏑−⏑
88. ⏑⏑⏑−⏑−⏑
89. −−−⏑⏑−⏑
90. ⏑−−⏑⏑−⏑
91. −⏑−⏑⏑−⏑
92. ⏑⏑−⏑⏑−⏑
93. −−⏑⏑⏑−⏑
94. ⏑−⏑⏑⏑−⏑
95. −⏑⏑⏑⏑−⏑
96. ⏑⏑⏑⏑⏑−⏑
97. −−−−−⏑⏑
98. ⏑−−−−⏑⏑
99. −⏑−−−⏑⏑
100. ⏑⏑−−−⏑⏑
101. −−⏑−−⏑⏑
102. ⏑−⏑−−⏑⏑
103. −⏑⏑−−⏑⏑
104. ⏑⏑⏑−−⏑⏑
105. −−−⏑−⏑⏑
106. ⏑−−⏑−⏑⏑
107. −⏑−⏑−⏑⏑
108. ⏑⏑−⏑−⏑⏑
109. −−⏑⏑−⏑⏑
110. ⏑−⏑⏑−⏑⏑
111. −⏑⏑⏑−⏑⏑
112. ⏑⏑⏑⏑−⏑⏑
113. −−−−⏑⏑⏑
114. ⏑−−−⏑⏑⏑
115. −⏑−−⏑⏑⏑
116. ⏑⏑−−⏑⏑⏑
117. −−⏑−⏑⏑⏑
118. ⏑−⏑−⏑⏑⏑
119. −⏑⏑−⏑⏑⏑
120. ⏑⏑⏑−⏑⏑⏑
121. −−−⏑⏑⏑⏑
122. ⏑−−⏑⏑⏑⏑
123. −⏑−⏑⏑⏑⏑
124. ⏑⏑−⏑⏑⏑⏑
125. −−⏑⏑⏑⏑⏑
126. ⏑−⏑⏑⏑⏑⏑
127. −⏑⏑⏑⏑⏑⏑
128. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑