Anuṣṭubh, Anuṭṭhubha

 

In the Anuṣṭubh class of metres the table is 15 units wide, 511 units deep,
& 7,665 square units in extent.

(8 syllables, 256 metres)

1 metre has no heavy syllable (sarvalaghu)
8 metres have 1 heavy syllable
28 metres have 2 heavy syllables
56 metres have 3 heavy syllables
70 metres have 4 heavy syllables
56 metres have 5 heavy syllables
28 metres have 6 heavy syllables
8 metres have 7 heavy syllables
1 metre has only heavy syllables (sarvaguru)

 

 

1. −−−−−−−−Vidyunmālā (ChŚā, VR), Vijjummālā (Vutt)
2. ⏑−−−−−−−
3. −⏑−−−−−−
4. ⏑⏑−−−−−−
5. −−⏑−−−−−
6. ⏑−⏑−−−−−
7. −⏑⏑−−−−−
8. ⏑⏑⏑−−−−−
9. −−−⏑−−−−
10. ⏑−−⏑−−−−
11. −⏑−⏑−−−−
12. ⏑⏑−⏑−−−−
13. −−⏑⏑−−−−
14. ⏑−⏑⏑−−−−
15. −⏑⏑⏑−−−−
16. ⏑⏑⏑⏑−−−−
17. −−−−⏑−−−
18. ⏑−−−⏑−−−
19. −⏑−−⏑−−−Matāmālā (Vutt Pa)
20. ⏑⏑−−⏑−−−
21. −−⏑−⏑−−−
22. ⏑−⏑−⏑−−−
23. −⏑⏑−⏑−−−
24. ⏑⏑⏑−⏑−−−
25. −−−⏑⏑−−−
26. ⏑−−⏑⏑−−−
27. −⏑−⏑⏑−−−
28. ⏑⏑−⏑⏑−−−
29. −−⏑⏑⏑−−−
30. ⏑−⏑⏑⏑−−−
31. −⏑⏑⏑⏑−−−
32. ⏑⏑⏑⏑⏑−−−
33. −−−−−⏑−−
34. ⏑−−−−⏑−−
35. −⏑−−−⏑−−
36. ⏑⏑−−−⏑−−
37. −−⏑−−⏑−−
38. ⏑−⏑−−⏑−−Vitāna (VR)
39. −⏑⏑−−⏑−−
40. ⏑⏑⏑−−⏑−−
41. −−−⏑−⏑−−
42. ⏑−−⏑−⏑−−
43. −⏑−⏑−⏑−−
44. ⏑⏑−⏑−⏑−−
45. −−⏑⏑−⏑−−
46. ⏑−⏑⏑−⏑−−
47. −⏑⏑⏑−⏑−−
48. ⏑⏑⏑⏑−⏑−−
49. −−−−⏑⏑−−
50. ⏑−−−⏑⏑−−
51. −⏑−−⏑⏑−−
52. ⏑⏑−−⏑⏑−−
53. −−⏑−⏑⏑−−
54. ⏑−⏑−⏑⏑−−
55. −⏑⏑−⏑⏑−−Citrapadā (ChŚā, VR, Vutt)
56. ⏑⏑⏑−⏑⏑−−
57. −−−⏑⏑⏑−−Haṁsaruta (ChŚā fn, VR)
58. ⏑−−⏑⏑⏑−−
59. −⏑−⏑⏑⏑−−
60. ⏑⏑−⏑⏑⏑−−
61. −−⏑⏑⏑⏑−−
62. ⏑−⏑⏑⏑⏑−−
63. −⏑⏑⏑⏑⏑−−
64. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−
65. −−−−−−⏑−
66. ⏑−−−−−⏑−
67. −⏑−−−−⏑−
68. ⏑⏑−−−−⏑−
69. −−⏑−−−⏑−
70. ⏑−⏑−−−⏑−
71. −⏑⏑−−−⏑−
72. ⏑⏑⏑−−−⏑−
73. −−−⏑−−⏑−
74. ⏑−−⏑−−⏑−
75. −⏑−⏑−−⏑−
76. ⏑⏑−⏑−−⏑−
77. −−⏑⏑−−⏑−
78. ⏑−⏑⏑−−⏑−
79. −⏑⏑⏑−−⏑−
80. ⏑⏑⏑⏑−−⏑−
81. −−−−⏑−⏑−
82. ⏑−−−⏑−⏑−
83. −⏑−−⏑−⏑−
84. ⏑⏑−−⏑−⏑−
85. −−⏑−⏑−⏑−Nārācikā (VR fn)
86. ⏑−⏑−⏑−⏑−Pramāṇikā (VR), Pamāṇikā (Vutt)
87. −⏑⏑−⏑−⏑−Nāgaraka (VR fn)
88. ⏑⏑⏑−⏑−⏑−
89. −−−⏑⏑−⏑−
90. ⏑−−⏑⏑−⏑−
91. −⏑−⏑⏑−⏑−
92. ⏑⏑−⏑⏑−⏑−
93. −−⏑⏑⏑−⏑−
94. ⏑−⏑⏑⏑−⏑−
95. −⏑⏑⏑⏑−⏑−
96. ⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−
97. −−−−−⏑⏑−
98. ⏑−−−−⏑⏑−
99. −⏑−−−⏑⏑−
100. ⏑⏑−−−⏑⏑−
101. −−⏑−−⏑⏑−
102. ⏑−⏑−−⏑⏑−
103. −⏑⏑−−⏑⏑−Māṇavaka (VR, Vutt)
104. ⏑⏑⏑−−⏑⏑−
105. −−−⏑−⏑⏑−
106. ⏑−−⏑−⏑⏑−
107. −⏑−⏑−⏑⏑−
108. ⏑⏑−⏑−⏑⏑−
109. −−⏑⏑−⏑⏑−
110. ⏑−⏑⏑−⏑⏑−
111. −⏑⏑⏑−⏑⏑−
112. ⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−
113. −−−−⏑⏑⏑−
114. ⏑−−−⏑⏑⏑−
115. −⏑−−⏑⏑⏑−
116. ⏑⏑−−⏑⏑⏑−
117. −−⏑−⏑⏑⏑−
118. ⏑−⏑−⏑⏑⏑−
119. −⏑⏑−⏑⏑⏑−
120. ⏑⏑⏑−⏑⏑⏑−Gajapati (Vutt Pa)
121. −−−⏑⏑⏑⏑−
122. ⏑−−⏑⏑⏑⏑−
123. −⏑−⏑⏑⏑⏑−
124. ⏑⏑−⏑⏑⏑⏑−
125. −−⏑⏑⏑⏑⏑−
126. ⏑−⏑⏑⏑⏑⏑−
127. −⏑⏑⏑⏑⏑⏑−
128. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−
129. −−−−−−−⏑
130. ⏑−−−−−−⏑
131. −⏑−−−−−⏑
132. ⏑⏑−−−−−⏑
133. −−⏑−−−−⏑
134. ⏑−⏑−−−−⏑
135. −⏑⏑−−−−⏑
136. ⏑⏑⏑−−−−⏑
137. −−−⏑−−−⏑
138. ⏑−−⏑−−−⏑
139. −⏑−⏑−−−⏑
140. ⏑⏑−⏑−−−⏑
141. −−⏑⏑−−−⏑
142. ⏑−⏑⏑−−−⏑
143. −⏑⏑⏑−−−⏑
144. ⏑⏑⏑⏑−−−⏑
145. −−−−⏑−−⏑
146. ⏑−−−⏑−−⏑
147. −⏑−−⏑−−⏑
148. ⏑⏑−−⏑−−⏑
149. −−⏑−⏑−−⏑
150. ⏑−⏑−⏑−−⏑
151. −⏑⏑−⏑−−⏑
152. ⏑⏑⏑−⏑−−⏑
153. −−−⏑⏑−−⏑
154. ⏑−−⏑⏑−−⏑
155. −⏑−⏑⏑−−⏑
156. ⏑⏑−⏑⏑−−⏑
157. −−⏑⏑⏑−−⏑
158. ⏑−⏑⏑⏑−−⏑
159. −⏑⏑⏑⏑−−⏑
160. ⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑
161. −−−−−⏑−⏑
162. ⏑−−−−⏑−⏑
163. −⏑−−−⏑−⏑
164. ⏑⏑−−−⏑−⏑
165. −−⏑−−⏑−⏑
166. ⏑−⏑−−⏑−⏑
167. −⏑⏑−−⏑−⏑
168. ⏑⏑⏑−−⏑−⏑
169. −−−⏑−⏑−⏑
170. ⏑−−⏑−⏑−⏑
171. −⏑−⏑−⏑−⏑Samānikā (VR, Vutt)
172. ⏑⏑−⏑−⏑−⏑
173. −−⏑⏑−⏑−⏑
174. ⏑−⏑⏑−⏑−⏑
175. −⏑⏑⏑−⏑−⏑
176. ⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑
177. −−−−⏑⏑−⏑
178. ⏑−−−⏑⏑−⏑
179. −⏑−−⏑⏑−⏑
180. ⏑⏑−−⏑⏑−⏑
181. −−⏑−⏑⏑−⏑
182. ⏑−⏑−⏑⏑−⏑
183. −⏑⏑−⏑⏑−⏑
184. ⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑
185. −−−⏑⏑⏑−⏑
186. ⏑−−⏑⏑⏑−⏑
187. −⏑−⏑⏑⏑−⏑
188. ⏑⏑−⏑⏑⏑−⏑
189. −−⏑⏑⏑⏑−⏑
190. ⏑−⏑⏑⏑⏑−⏑
191. −⏑⏑⏑⏑⏑−⏑
192. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑
193. −−−−−−⏑⏑
194. ⏑−−−−−⏑⏑
195. −⏑−−−−⏑⏑
196. ⏑⏑−−−−⏑⏑
197. −−⏑−−−⏑⏑
198. ⏑−⏑−−−⏑⏑
199. −⏑⏑−−−⏑⏑
200. ⏑⏑⏑−−−⏑⏑
201. −−−⏑−−⏑⏑
202. ⏑−−⏑−−⏑⏑
203. −⏑−⏑−−⏑⏑
204. ⏑⏑−⏑−−⏑⏑
205. −−⏑⏑−−⏑⏑
206. ⏑−⏑⏑−−⏑⏑
207. −⏑⏑⏑−−⏑⏑
208. ⏑⏑⏑⏑−−⏑⏑
209. −−−−⏑−⏑⏑
210. ⏑−−−⏑−⏑⏑
211. −⏑−−⏑−⏑⏑
212. ⏑⏑−−⏑−⏑⏑
213. −−⏑−⏑−⏑⏑
214. ⏑−⏑−⏑−⏑⏑
215. −⏑⏑−⏑−⏑⏑
216. ⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑
217. −−−⏑⏑−⏑⏑
218. ⏑−−⏑⏑−⏑⏑
219. −⏑−⏑⏑−⏑⏑
220. ⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑
221. −−⏑⏑⏑−⏑⏑
222. ⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑
223. −⏑⏑⏑⏑−⏑⏑
224. ⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑
225. −−−−−⏑⏑⏑
226. ⏑−−−−⏑⏑⏑
227. −⏑−−−⏑⏑⏑
228. ⏑⏑−−−⏑⏑⏑
229. −−⏑−−⏑⏑⏑
230. ⏑−⏑−−⏑⏑⏑
231. −⏑⏑−−⏑⏑⏑
232. ⏑⏑⏑−−⏑⏑⏑
233. −−−⏑−⏑⏑⏑
234. ⏑−−⏑−⏑⏑⏑
235. −⏑−⏑−⏑⏑⏑
236. ⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑
237. −−⏑⏑−⏑⏑⏑
238. ⏑−⏑⏑−⏑⏑⏑
239. −⏑⏑⏑−⏑⏑⏑
240. ⏑⏑⏑⏑−⏑⏑⏑
241. −−−−⏑⏑⏑⏑
242. ⏑−−−⏑⏑⏑⏑
243. −⏑−−⏑⏑⏑⏑
244. ⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑
245. −−⏑−⏑⏑⏑⏑
246. ⏑−⏑−⏑⏑⏑⏑
247. −⏑⏑−⏑⏑⏑⏑
248. ⏑⏑⏑−⏑⏑⏑⏑
249. −−−⏑⏑⏑⏑⏑
250. ⏑−−⏑⏑⏑⏑⏑
251. −⏑−⏑⏑⏑⏑⏑
252. ⏑⏑−⏑⏑⏑⏑⏑
253. −−⏑⏑⏑⏑⏑⏑
254. ⏑−⏑⏑⏑⏑⏑⏑
255. −⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑
256. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑