Triṣṭubh, Tuṭṭhubha

 

In the Triṣṭubh class of metres the table is 21 units wide, 4,095 units deep,
& 85,995 square units in extent.

(11 syllables, 2,048 metres)

1 metre has no heavy syllable (sarvalaghu)
11 metres have 1 heavy syllable
55 metres have 2 heavy syllables
165 metres have 3 heavy syllables
330 metres have 4 heavy syllables
462 metres have 5 heavy syllables
462 metres have 6 heavy syllables
330 metres have 7 heavy syllables
165 metres have 8 heavy syllables
55 metres have 9 heavy syllables
11 metres have 10 heavy syllables
1 metre has only heavy syllables (sarvaguru)

 

1.−−−−−−−−−−−
...
192. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−−−   Kupuruṣajanitā (VR fn)
...
256. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−−   Vntā (ChŚā), Vttā (VR), Vuttā (Vutt Pa)
...
286. ⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−   Upasthitā (VR, Vutt Pa), Sikhaṇḍita (VR fn)
...
289. −−−−−⏑−−⏑−−   Sālinī (4) (ChŚā, VR, Vutt)
...
293. −−⏑−−⏑−−⏑−−   Viddhaṅgamālā (Vutt Pa)
...
305. −−−−⏑⏑−−⏑−−   Vātormī (ChŚā, VR), Vātummī (4) (Vutt)
...
342. ⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−−   Vilāsinī (ChŚā)
...
345. −−−⏑⏑−⏑−⏑−−   Ekarūpa (VR fn)
...
357. −−⏑−−⏑⏑−⏑−−   Indravajrā (ChŚā, VR), Indavajirā (Vutt)
358. ⏑−⏑−−⏑⏑−⏑−−   Upendravajrā (ChŚā, VR), Upindavajirā (Vutt)
...
400. ⏑⏑⏑⏑−−−⏑⏑−−   Anavasitā (6) (VR fn)
...
439. −⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−−   Dodhaka (ChŚā, VR, Vutt)
...
443. −⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑−−   Svāgatā (ChŚā, VR, Vutt)
...
487. −⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑−−   Śrī (VR), Śtrī (VR fn), Indrapada (VR fn), Surasasirī (Vutt)
487. −⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑−−   Kuḍmaladantī (5) (ChŚā), Mauktikamālā (VR),
...
683. −⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−   Śyenī (ChŚā), Śyenikā (VR fn), Vaitikā (VR fn), Sasippabhā (Vutt Pa)
...
699. −⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−   Rathoddhatā (ChŚā, VR, Vutt)
...
704. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−   Bhadrikā (VR), Bhaddikā (Vutt)
...
732. ⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑−   Upacitrā (VR fn)
...
734. ⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑−   Saṅgatā (Vutt Pa)
...
880. ⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−   Sumukhī (5) (VR, Vutt)
...
1,009. −−−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−    Bhramaravilasitā (ChŚā, VR), Bhamaravilasitā (Vutt Pa),
...
1,360. ⏑⏑⏑⏑−−⏑−⏑−⏑    Nandanī (Vutt Pa)
...
2,048. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑