Triṣṭubh, Tuṭṭhubha

 

In the Triṣṭubh class of metres the table is 21 units wide, 4,095 units deep,
& 85,995 square units in extent.

(11 syllables, 2,048 metres)

1 metre has no heavy syllable (sarvalaghu)
11 metres have 1 heavy syllable
55 metres have 2 heavy syllables
165 metres have 3 heavy syllables
330 metres have 4 heavy syllables
462 metres have 5 heavy syllables
462 metres have 6 heavy syllables
330 metres have 7 heavy syllables
165 metres have 8 heavy syllables
55 metres have 9 heavy syllables
11 metres have 10 heavy syllables
1 metre has only heavy syllables (sarvaguru)

 

1.−−−−−−−−−−−
...
192. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−−−Kupuruṣajanitā (VR fn)
...
256. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−−Vntā (ChŚā), Vttā (VR), Vuttā (Vutt Pa)
...
286. ⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−Upasthitā (VR, Vutt Pa), Sikhaṇḍita (VR fn)
...
289. −−−−−⏑−−⏑−−Sālinī (4) (ChŚā, VR, Vutt)
...
293. −−⏑−−⏑−−⏑−−Viddhaṅgamālā (Vutt Pa)
...
305. −−−−⏑⏑−−⏑−−Vātormī (ChŚā, VR), Vātummī (4) (Vutt)
...
342. ⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−−Vilāsinī (ChŚā)
...
345. −−−⏑⏑−⏑−⏑−−Ekarūpa (VR fn)
...
357. −−⏑−−⏑⏑−⏑−−Indravajrā (ChŚā, VR), Indavajirā (Vutt)
358. ⏑−⏑−−⏑⏑−⏑−−Upendravajrā (ChŚā, VR), Upindavajirā (Vutt)
...
400. ⏑⏑⏑⏑−−−⏑⏑−−Anavasitā (6) (VR fn)
...
439. −⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−−Dodhaka (ChŚā, VR, Vutt)
...
443. −⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑−−Svāgatā (ChŚā, VR, Vutt)
...
487. −⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑−−Śrī (VR), Śtrī (VR fn), Indrapada (VR fn), Surasasirī (Vutt)
487. −⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑−−Kuḍmaladantī (5) (ChŚā), Mauktikamālā (VR),
...
683. −⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−Śyenī (ChŚā), Śyenikā (VR fn), Vaitikā (VR fn), Sasippabhā (Vutt Pa)
...
699. −⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−Rathoddhatā (ChŚā, VR, Vutt)
...
704. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−Bhadrikā (VR), Bhaddikā (Vutt)
...
732. ⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑−Upacitrā (VR fn)
...
734. ⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑−Saṅgatā (Vutt Pa)
...
880. ⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−Sumukhī (5) (VR, Vutt)
...
1,009. −−−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−Bhramaravilasitā (ChŚā, VR), Bhamaravilasitā (Vutt Pa),
...
1,360. ⏑⏑⏑⏑−−⏑−⏑−⏑Nandanī (Vutt Pa)
...
2,048. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑