Mātrāsamaka

 

⏑⏑⏑⏑¦⏑⏑⏑⏑¦⏑⏑⏑⏑¦⏑⏑⏑⏑ (x 4) Gītyāryā (ChŚā), Acaladhti (VR) Acaladhiti (Vutt)

⏔⏔¦⏔⏔¦⏑⏒⏓¦⏔− (x 4) Mātrāsamaka (ChŚā, VR) Mattāsamaka (Vutt)

⏔⏔¦⏔⏔¦⏑⏔⏑¦⏔− (x 4) Vānavāsikā (ChŚā, VR, Vutt)

⏔⏔¦⏑⏔⏑¦⏔⏔¦⏔− (x 4) Viśloka (ChŚā, VR) Visiloka (Vutt)

⏔⏔¦⏑⏔⏑¦⏑⏒⏓¦⏔− (x 4) Citrā (ChŚā, VR, Vutt)

⏔⏔¦⏔⏔¦−⏑⏑¦−− (x 4) Upacitrā (ChŚā, VR, Vutt)

Pādākulaka is the name of the verse which consists of a mixture of the above Mātrāsamaka metres (ChŚā, VR, Vutt).