Table of Metre Names and Outlines

You can use this table to find the name of a Samavutta metre (1 - 26 syllables only),
or you can enter a metre outline and find the name (use and , or 1 = light; 2 = heavy).
Diacritics can be entered, and partial names like Megh are allowed.

 

− Śrī (VR), Sirī (Vutt Pa)

−− Strī (VR), Thī (Vutt Pa)

−−− Nārī (VR, Vutt Pa)

⏑−− Kesā (VR fn)

−⏑− Magī (VR)

−−−− Kanyā (VR), Kaññā (Vutt Pa)

⏑−−− Vrīḍā (VR fn)

−⏑−− Samṛddhī (VR fn), Puññā (Vutt Pa)

⏑⏑−− Sumatī (VR fn)

⏑−⏑− Lāsinī (VR fn)

−⏑⏑− Sumukhī (VR fn)

⏑⏑⏑− Kusumā (Vutt Pa)

−−−−− Paṅktī (VR), Pantī (Vutt Pa)

−⏑−−− Prītī (VR fn)

⏑−⏑−− Satī (VR fn)

−⏑−⏑− Gāminī (Vutt Pa)

−−⏑⏑− Mandā (VR fn)

−−−−−− Vidyullekhā (VR fn), Sāvitrī (VR fn)

−⏑−−−− Mālanī

⏑−−⏑−− Somarājī (VR fn)

−−⏑⏑−− Tanumadhyā (ChŚā, VR), Tanumajjhā (Vutt)

−⏑⏑⏑−− Kāmalatikā (VR fn)

⏑⏑⏑⏑−− Sasivadanā (VR, Vutt Pa)

−−−−⏑− Vadī (VR fn)

−⏑−−⏑− Sragviṇī (VR fn)

−−−⏑⏑− Somakulam (VR fn), Mukula (VR fn)

⏑⏑−⏑⏑− Ramanī (VR fn)

−−⏑⏑⏑− Vasumatī (VR)

⏑⏑−−⏑−− Haṁsamālā (VR fn)

−−−⏑⏑−− Madalekhā (VR, Vutt Pa)

⏑−⏑⏑⏑−− Kumāralalitā (ChŚā, VR fn, Vutt)

−−⏑−⏑⏑− Cūḍāmaṇi (VR fn)

−⏑⏑−⏑⏑− Āruhanaṁ (Vutt Pa)

⏑⏑⏑−⏑⏑− Madhumatī (VR fn)

−−−−−−−− Vidyunmālā (ChŚā, VR), Vijjummālā (Vutt)

−⏑−−⏑−−− Matāmālā (Vutt Pa)

⏑−⏑−−⏑−− Vitāna (VR)

−⏑⏑−⏑⏑−− Citrapadā (ChŚā, VR, Vutt)

−−−⏑⏑⏑−− Haṁsaruta (ChŚā fn, VR)

−−⏑−⏑−⏑− Nārācikā (VR fn)

⏑−⏑−⏑−⏑− Pramāṇikā (VR), Pamāṇikā (Vutt)

−⏑⏑−⏑−⏑− Nāgaraka (VR fn)

−⏑⏑−−⏑⏑− Māṇavaka (VR, Vutt)

⏑⏑⏑−⏑⏑⏑− Gajapati (Vutt Pa)

−⏑−⏑−⏑−⏑ Samānikā (VR, Vutt)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−− Bhujagasusubhatā (ChŚā, VR, Vutt)

−⏑−⏑−⏑−⏑− Mālinī (Vutt Pa)

−⏑−⏑⏑⏑−⏑− Bhadrikā (VR), Bhaddikā (Vutt Pa)

−⏑⏑−−−⏑⏑− Maṇimajjhā (Vutt Pa)

−⏑−⏑⏑⏑⏑⏑− Halamukhī (ChŚā, VR, Vutt)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑21. −−−⏑⏑⏑⏑−−− Paṇava (ChŚā, VR, Vutt)

−⏑−⏑⏑−−⏑−− Māṇirāga (VR fn)

−⏑−⏑−⏑−⏑−− Mayūrasāriṇī (ChŚā, VR, Vutt Pa)

−−−⏑⏑⏑−⏑−− Ekarūpa (Vutt Pa)

−⏑⏑−−−⏑⏑−− Rummavatī (ChŚā, VR, Vutt)

−⏑⏑−−−⏑⏑−− Campakamālā (5) (VR, Vutt)

⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−− Meghavitāna (VR fn)

−−−−⏑⏑⏑⏑−− Mattā (ChŚā, VR, Vutt), Haṁsī (VR fn)

−⏑⏑−−−⏑−⏑− Dīpakamālā (VR fn)

⏑⏑⏑−⏑−⏑−⏑− Manoramā (VR, Vutt)

−−−⏑⏑−⏑−⏑− Suddhavirāja (ChŚā, VR, Vutt)

−−⏑⏑−⏑⏑−⏑− Upasthitā (ChŚā, VR), Upaṭṭhitā (Vutt)

⏑⏑⏑⏑−⏑⏑⏑⏑− Tvaritagati (VR fn)

−−⏑−−−−⏑−⏑ Ubbhāsaka (Vutt)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−−− Kupuruṣajanitā (VR fn)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−− Vṛntā (ChŚā), Vṛttā (VR), Vuttā (Vutt Pa)

⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−− Upasthitā (VR, Vutt Pa), Sikhaṇḍita (VR fn)

−−−−−⏑−−⏑−− Sālinī (4) (ChŚā, VR, Vutt)

−−⏑−−⏑−−⏑−− Viddhaṅgamālā (Vutt Pa)

−−−−⏑⏑−−⏑−− Vātormī (ChŚā, VR), Vātummī (4) (Vutt)

⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−− Vilāsinī (ChŚā)

−−−⏑⏑−⏑−⏑−− Ekarūpa (VR fn)

−−⏑−−⏑⏑−⏑−− Indravajrā (ChŚā, VR), Indavajirā (Vutt) (Tuṭṭhubha)

⏑−⏑−−⏑⏑−⏑−− Upendravajrā (ChŚā, VR), Upindavajirā (Vutt) (Tuṭṭhubha)

⏑⏑⏑⏑−−−⏑⏑−− Anavasitā (6) (VR fn)

−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−− Dodhaka (ChŚā, VR, Vutt)

−⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑−− Svāgatā (ChŚā, VR, Vutt)

−⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑−− Śrī (VR), Śtrī (VR fn), Indrapada (VR fn), Surasasirī (Vutt)

−⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑−− Kuḍmaladantī (5) (ChŚā), Mauktikamālā (VR),

−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑− Śyenī (ChŚā), Śyenikā (VR fn), Vaitikā (VR fn), Sasippabhā (Vutt Pa)

−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑− Rathoddhatā (ChŚā, VR, Vutt)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑− Bhadrikā (VR), Bhaddikā (Vutt)

⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑− Upacitrā (VR fn)

⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑− Saṅgatā (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑− Sumukhī (5) (VR, Vutt)

−−−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Bhramaravilasitā (ChŚā, VR), Bhamaravilasitā (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑−−⏑−⏑−⏑ Nandanī (Vutt Pa)

−⏑⏑−−−⏑⏑−−−− Kāntotpīḍā (ChŚā)

−−−−⏑⏑⏑⏑−−−− Jaladharamālā (4) (ChŚā, VR, Vutt Pa)

−−⏑⏑−−−−−⏑−− Vāhinī (ChŚā)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−−⏑−− Puṭa (8) (ChŚā, VR, Vutt)

−−−−−−⏑−−⏑−− Vaiśvadevī (5) (ChŚā, VR), Vessadevī (Vutt)

⏑−−⏑−−⏑−−⏑−− Bhujaṅgaprayāta (ChŚā, VR), Bhujaṅgappayāta (Vutt)

⏑⏑−⏑−−⏑⏑−⏑−− Kamalā (Vutt)

−−⏑⏑−−−−⏑⏑−− Maṇimālā (VR, Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−− Abhinavatāmarasa (VR), Tāmarasa (Vutt)

⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−− Navamālinī (ChŚā), Navamālikā (VR, Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑−− Kusumavicitrā (ChŚā, VR), Kusumavicittā (Vutt)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−−−⏑− Tata (ChŚā)

−⏑−−⏑−−⏑−−⏑− Sragviṇī (ChŚā, VR), Subbanītā (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−−⏑− Cañcalākṣikā (ChŚā), Gaurī (ChŚā), Pramudita (VR), Mandākinī (VR fn), Pamudita

Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−−⏑− (7) Prabhā (VR fn)

⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑− Svamocacāmara (VR fn)

−−⏑−−⏑⏑−⏑−⏑− Indravaṁśā (ChŚā, VR), Indavaṁsā (Vutt) (Vaṁsaṭṭhā)

⏑−⏑−−⏑⏑−⏑−⏑− Vaṁśasthā (ChŚā, VR), Vaṁsaṭṭhā (Vutt)

⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑−⏑− Varatanu (ChŚā, 6), Mālanī (VR, Vutt Pa), Tati (VR fn)

−−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑− Lalitā (VR, Vutt)

⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑− Pañcacāmara (VR fn)

⏑⏑⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑− Priyaṁvadā (VR), Piyaṁvadā (Vutt)

⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑− Drutavilambita (ChŚā, VR), Dutavilambita (Vutt)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑− Ujjvalā (VR), Ujjalā (Vutt)

⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑− Toṭaka (ChŚā, VR, Vutt)

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑− Pramitākṣarā (ChŚā, VR), Pamitakkharā (Vutt)

⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑− Jaloddhatagati (6) (ChŚā, VR, Vutt Pa)

−⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑⏑⏑− Candravartma (4) (VR), Candavuttī (Vutt Pa)

⏑⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Lalanā (5) (ChŚā)

⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑ Mauktikadāma (VR fn)

−−−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−− Bhaddā (Vutt Pa)

⏑−−−−−−⏑−−⏑−− Cañcarīkāvalī (VR fn, Vutt Pa)

−⏑−−⏑−−⏑−−⏑−− Haṁsayātā (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑−⏑−− Migindamukha (Vutt Pa)

−−−⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−− Prahārṣiṇī (3) (ChŚā, VR), Pahārsinī (Vutt)

−−⏑−−⏑⏑⏑⏑−⏑−− Mayūranacca (Vutt Pa)

−−−−−⏑⏑−−⏑⏑−− Mattamayūrā (4) (ChŚā, VR, Vutt Pa)

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑−− Navanandinī (VR fn), Nandinī (Vutt Pa), Kalahaṁsa (Vutt Pa) (both these names occur in Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−− Caṇḍī (Vutt Pa)

⏑−⏑⏑⏑−−−⏑⏑⏑−− Upasthitā (VR)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−− Gaurī (ChŚā)

⏑⏑⏑⏑−⏑−−⏑−−⏑− Kuṭilagatī (VR fn)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑−−⏑− Kuṭilagati (7) (ChŚā), Kṣamā (VR), Candrikā (VR fn), Candikā (Vutt Pa)

−−−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑− Unidentified Metre (from Abhidhammāvatāra)

⏑−⏑−−⏑⏑⏑−⏑−⏑− Mañjuhāsinī (VR fn, Vutt Pa)

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑− Kanakaprabhā (ChŚā), Mañjubhāṣiṇī (VR), Vijayanandinī (Vutt Pa), Pabodhikā (Vutt Pa)

−−⏑−⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑− Pabhāva (Vutt Pa)

⏑−⏑−⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑− Rucirā (4) (ChŚā, VR, Vutt)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑− Ramaṇī (Vutt Pa)

⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Varivasitā (Duroiselle, in his edition of Jinacarita, on the basis of a prosody called Bāgavallabhapra); Ramaṇī (Vutt Pa) (Vutt Pa. identifies two metres with this name).

−−−−−⏑⏑⏑⏑−−−−− Vāsantī (VR fn, Vutt Pa)

−−−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−−− Kuṭilā (4, 10) (ChŚā)

⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−−− (4, 10) Kuṭilā (VR fn), Haṁsaśyenī (VR fn)

−−−−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−− Asaṁbādhā (5) (ChŚā, VR, Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑−−⏑−− Nāndimukhī (Vutt Pa)

−−⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑−− Vasantatilakā (Siṁhonnatā, Uddharṣiṇī) (ChŚā, VR), Vasantatilakā (Vutt)

⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−− Kumārī (Vutt Pa)

−−−⏑⏑−−−−−⏑⏑−− (7) Alolā (VR fn), Lolā (Vutt Pa)

−⏑−⏑⏑−−−⏑−⏑⏑−− Mattāsī (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑−⏑⏑−− Vavasanta ? (VR fn)

−⏑⏑⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑⏑−− Varasundarī (ChŚā, VR fn)

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−−⏑− (5) Vasudhā (VR fn)

−−−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑− Candrautasa ? (VRfn)

−⏑−⏑−⏑−−⏑−⏑−⏑− Unidentified Metre (Saddhammopāyana, vs. 449)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑−⏑− Aparājitā (7) (ChŚā, VR, Vutt)

−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑⏑− Alipantī (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑− Dhṛti (VR fn)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Prahaṇakalitā (ChŚā, VR, Vutt)

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Devaravaratanu ? (VR fn)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑,625. −−−−⏑−−−−⏑−−⏑−− Candralekhā (VR), Kalākhyā (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑−− Mālinī (ChŚā), (8) (VR, Vutt)

−−⏑−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−− Manuññā (Vutt Pa)

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−− Elā (5) (VR)

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑⏑−⏑−−⏑− Vipinatilaka (Vutt Pa)

−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑− Tūṇka (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑− Prabhadraka (VR), Pabhaddaka (Vutt)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑− Upamālinī (Vutt Pa)

⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑− Talanī (Vutt Pa)

−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑⏑⏑− Sakvinī (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Candrāvartā (ChŚā), Śaśikalā (VR), Sasikalā (Vutt)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Mālā (6) (ChŚā), Sraj (VR)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Maṇiguṇanikara (7) (ChŚā, VR, Vutt)

−−−−−−−−−−−−−−−− Brahmādirūpa (Vutt Pa)

⏑−−−−−⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑−− Pavaralalita (Vutt Pa)

−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−− Citta (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−− Vāṇinī (VR, Vutt), Candanikā (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−−⏑− Candalekhā (Vutt Pa)

⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑− Pañcacāmara (VR, Vutt Pa)

−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑− Assagati (Vutt Pa)

−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑− Śailaśikhā (4,10) (ChŚā)

−⏑⏑−⏑−⏑−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Varayuvatī (ChŚā)

−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Ṛṣabhajavilasita (7) (ChŚā, VR)

−⏑−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Lalanā (Vutt Pa)

−−−−⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑−−⏑−− Mandākrāntā (4, 10) (ChŚā, VR), Mandakkāntā (Vutt)

⏑⏑−⏑⏑−⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−− Atiśāyinī (10) (ChŚā, VR)

⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−−⏑− Pṛthvī (8) (ChŚā, VR), Dharaṇī (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑⏑−−−−−⏑−⏑⏑−⏑− Hariṇī (6th, 10) (ChŚā, VR, Vutt)

−−−−⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑−⏑− Bhārakkantā (Vutt Pa)

⏑−−−⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑−⏑− Kantā (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑− Avitatha (ChŚā), Narkuṭaka (VR), Naddaṭaka (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑− Kokilaka (8,13) (ChŚā), (7, 14) (VR)

⏑−−−−−⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑⏑⏑− Śikhariṇī (6) (ChŚā, VR), Sikhariṇī (Vutt)

−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Vaṁśapantrapatitaṁ (10) (ChŚā, VR) Vaṁsapattapatitaṁ (Vutt Pa)

−−−−−⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑−−⏑−− Kusumitalatāvellitā (5, 11) (ChŚā, VR, Vutt)

−−−−−−−⏑⏑−−−⏑−−⏑−− Siṁhaviskūrjita (VR)

−−−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑−−⏑−− Candalekhā (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−−⏑−−⏑−−⏑− Nārācakaṁ (ChŚā), Sālasā (VR), Siṁhavikrīḍita (VR fn)

⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑−−⏑−−⏑−−⏑− Tārakā ? (VR)

−⏑−⏑⏑−⏑−⏑⏑−⏑−⏑⏑−⏑− Vibudhapriyā (8) (ChŚā), Karivāṇakha (VR), Haranaccana (Vutt Pa)

−−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−−⏑⏑⏑− Lalalitā (Vutt Pa)

⏑⏑−⏑⏑⏑⏑−⏑⏑⏑⏑−⏑⏑⏑⏑− Kamalā (Vutt Pa)

⏑−−−−−⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑−−⏑−− Vismitā (6, 12) (ChŚā), Meghavisphūrjitā (VR), Meghavipphujjitā (Vutt)

−−−−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑−−⏑−− Phulladāma (Vutt Pa)

−−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑ Śārdūlavikrīḍita (12) (ChŚā, VR), Saddūlavikkīḷita (Vutt)

⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−⏑⏑−⏑−⏑− Śūlikakudbhiratra (VR fn)

−−−−⏑−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑⏑⏑− Surasā (Vutt Pa)

−−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Vipulajaladhara (Vutt Pa)

−⏑−−⏑⏑⏑−⏑−−⏑−−⏑−⏑⏑⏑ Bhāj ? (VR fn)

−−−−⏑−−⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑−−⏑−− Suvaṁśā (VR fn), Suddhavaṁsā (Vutt Pa)

⏑⏑−−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−−⏑−−⏑− Mattebhavikrīḍita (3, 13) (VR fn) Mattebhavikkīḷita (Vutt Pa)

⏑⏑−⏑−⏑⏑−⏑−⏑⏑−⏑−⏑⏑−⏑− Pramadānanam (VR fn), Gītikā (Vutt Pa)

−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑−⏑⏑−⏑− Devacaraṇā (Vutt Pa)

−−−−⏑−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−−⏑⏑⏑− Suvadanā (7,14) (ChŚā, VR, Vutt Pa)

−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑ Vṛtta (ChŚā, VR), Vutta (Vutt)

−−−−⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−,−⏑−−⏑−− Sragdharā (7,14) (ChŚā, VR), Saddharā (Vutt)

⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−⏑⏑−⏑−⏑−⏑− Lapopamā (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑−⏑− Śaśivadanā (13) (ChŚā), Siddhi (VR fn)

−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑− Mattavilāsinī (VR fn)

−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑− Yuvatinaccana (Vutt Pa)

⏑⏑−⏑−⏑−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑−−⏑−− Mahāsragdharā (13) (VR fn), Mahāsaddharākhyā (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑−⏑− Kāmanīlāsana (Vutt Pa)

−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑− Madirā (Vutt Pa)

−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑− Madraka (10) (ChŚā), Bhadraka (VR), Bhaddaka (Vutt)

−−−⏑⏑−−⏑−⏑⏑−−−⏑⏑−⏑⏑⏑⏑− Lālitya (8) (VR fn)

⏑⏑⏑−⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑⏑⏑⏑− Vadhūgati (Vutt Pa)

−−−−−−−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Mattakkīḷā (Vutt Pa)

−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−− Mayūragati (VR fn)

⏑⏑−⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑−−−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑− Sundarikā (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑− Aśvalalita (11) (ChŚā, VR), Assalalita (Vutt Pa)

−−−−−−−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Mattākrīḍā (8,13) (ChŚā, VR)

−⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑⏑−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−− Tanvī (5, 12) (ChŚā, VR), Rāmā (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−⏑− Meghamālā (Vutt Pa)

⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑− Dummila (Vutt Pa)

−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−−⏑ Kiriṭa (Vutt Pa)

−⏑⏑−−−⏑⏑−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑− Krauñcapadā (5, 10, 18) (ChŚā, VR, Vutt Pa)

−−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−− Apavāhaka (9, 15, 21) (ChŚā, VR), Apavāhā (Vutt Pa)

−−−−−−−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑⏑−⏑− Bhujaṅgavijṛmbhita (8, 19) (ChŚā, VR), Bhujaṅgavijumbhita Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−⏑− 2 nagaṇa, 7 ragaṇa Caṇḍavṛṣṭiprayāta (ChŚā, VR), Caṇḍavuṭṭhippayāta (Vutt Pa)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−⏑− 2 nagaṇa, 8 ragaṇa Arṇa (VR)

2 nagaṇa, 9 ragaṇa Arṇava

2 nagaṇa, 10 ragaṇa Vyāla

2 nagaṇa, 11 ragaṇa Jīmūta

2 nagaṇa, 12 ragaṇa Līlākara

2 nagaṇa, 13 ragaṇa Uddāma

2 nagaṇa, 14 ragaṇa Śaṁkha

2 nagaṇa, 15 ragaṇa Ārāma

2 nagaṇa, 16 ragaṇa Saṅgrāma

2 nagaṇa, 17 ragaṇa Surāma

2 nagaṇa, 18 ragaṇa Vaikuṇṭha

2 nagaṇa, 19 ragaṇa Sotkaṇṭha

2 nagaṇa, 20 ragaṇa Sāra

2 nagaṇa, 21 ragaṇa Kāsāra

2 nagaṇa, 22 ragaṇa Vistāra

2 nagaṇa, 23 ragaṇa Saṁhāra

2 nagaṇa, 24 ragaṇa Nīhāra

2 nagaṇa, 25 ragaṇa Mandāra

2 nagaṇa, 26 ragaṇa Kedāra

2 nagaṇa, 27 ragaṇa Sādhāra

2 nagaṇa, 28 ragaṇa Satkāra

2 nagaṇa, 29 ragaṇa Saṁskāra

2 nagaṇa, 30 ragaṇa Mākanda

2 nagaṇa, 31 ragaṇa Govinda

2 nagaṇa, 32 ragaṇa Sānanda

2 nagaṇa, 33 ragaṇa Sandoha

2 nagaṇa, 34 ragaṇa Nanda

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−⏑−−⏑− 2 nagaṇa, 7 yagaṇa Pracitaka (VR)

⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑− 9 sagaṇa Kusumatthabaka (Vutt Pa)

⏑−⏑−−⏑⏑−⏑−−,−−⏑−−⏑⏑−⏑−− Viparītākhyānakī (ChŚā, VR) Viparītākhyānikī (Vutt)

−−⏑−−⏑⏑−⏑−−,⏑−⏑−−⏑⏑−⏑−− Ākhyānakī (ChŚā, VR) Ākhyānikī (Vutt)

⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑−,−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−− Upacitrā (ChŚā, VR) Upacittā (Vutt)52,431. −⏑⏑⏑−⏑−⏑−−,−−−⏑⏑−⏑−⏑−− Bhadravirāj (ChŚā, VR) Bhaddavirāja (Vutt)

⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−−,−⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−− Vegavatī (ChŚā, VR) Vegavatī (Vutt)

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−,−⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−− Ketumatī (ChŚā, VR, Vutt)

⏑⏑−⏑⏑−⏑−⏑−,⏑⏑−−⏑⏑−⏑−⏑− Lalitā (VR fn), Sundarī (VR fn),800,631. −⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−− Drutamadhyā (ChŚā, VR), Dutamajjhā (Vutt),996,956. ⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑−,⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑⏑−⏑− Hariṇaplutā (ChŚā, VR, Vutt),849,472. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑−⏑− Aparavaktra (ChŚā, VR), Aparavatta (Vutt),593,771. −⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑,⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−⏑−− Yavamatī (ChŚā, VR, Vutt),698,240. ⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−−,⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−⏑−⏑−− Puṣpitāgrā (ChŚā, VR), Pupphitaggā (Vutt)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−− Āpīḍa (ChŚā, VR)

−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑,−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑,−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑,−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑ Pratyāpīḍa (ChŚā)

−−⏑⏑⏑⏑−−,−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,−−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−− Pratyāpīḍa (ChŚā)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−− Kalikā (VR)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−− Lavalī (VR)

⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑−− Amṛtadhārā (VR)

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑,⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−,−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−,⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑− Udgatā (ChŚā, VR)

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−,−⏑−⏑⏑⏑−⏑⏑−,⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑− Saurabhaka (ChŚā, VR)

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−,⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑− Lalita (ChŚā, VR)

−−−⏑⏑−⏑−⏑−⏑⏑−−,⏑⏑−⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−− Upasthitapracupita (ChŚā, VR)

−−−⏑⏑−⏑−⏑−⏑⏑−−,⏑⏑−⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−− Vardhamāna (ChŚā, VR)

−−−⏑⏑−⏑−⏑−⏑⏑−−,⏑⏑−⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−−,−−⏑⏑−⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−− Śuddhavirāḍārṣabha (ChŚā, VR)

⏔⏔⏔,−⏑−⏑−,⏔⏔⏔⏔,−⏑−⏑− (x 2) Vaitālīya (ChŚā, VR), Vetālīya (Vutt)

⏔⏔⏔,−⏑−⏑−−,⏔⏔⏔⏔,−⏑−⏑−− (x 2) Aupacchandasaka (ChŚā), Aupacchandasika (ChŚā), Opacchandasaka (Vutt)

⏔⏔⏔,−⏑⏑−−,⏔⏔⏔⏔,−⏑⏑−− (x 2) Āpātalikā (ChŚā, VR, Vutt)

⏑−⏑⏔,−⏑−⏑−,⏑−⏑⏔⏔,−⏑−⏑− (x 2) Dakśiṇāntikā (VR), Dakkhiṇantikā (Vutt)

⏔⏔⏔,−⏑−⏑−,−⏑−⏑⏔,−⏑−⏑− (x 2) Prācyavṛtti (ChŚā, VR), Paccavutti (Vutt)

⏑−⏑⏔,−⏑−⏑−,⏔⏔⏔⏔,−⏑−⏑− (x 2) Udīcyavṛtti (ChŚā, VR), Udiccyavutti (Vutt)

⏑−⏑⏔,−⏑−⏑−,−⏑−⏑⏔,−⏑−⏑− (x 2) Pravṛttaka (ChŚā, VR), Pavattaka (Vutt)

⏑−⏑⏔,−⏑−⏑− (x 4) Cāruhāsinī (ChŚā, VR), Cārubhāsinī (Vutt)

−⏑−⏑⏔,−⏑−⏑− (x 4) Aparāntikā (ChŚā, VR), Aparantikā (Vutt)

⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑ (x 4) Gītyāryā (ChŚā), Acaladhṛti (VR) Acaladhiti (Vutt)

⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑

−−,−−,−−,−−,−−,−−,−−,−− Jyotis (ChŚā)

−−,−−,−−,−−,−−,−−,−−,−−

⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑ Saumyā (ChŚā)

Anaṅgakrīḍā (VR)

⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑

⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑− (x 2) Cūlikā (ChŚā), Atirucirā (VR)

⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,−

⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑− Śikhā (ChŚā, VR)

⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑−

⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,− Khañjā (ChŚā, VR)

⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑,⏑⏑⏑⏑ (x 4) Gītyāryā (ChŚā), Acaladhṛti (VR) Acaladhiti (Vutt)

⏔⏔,⏔⏔,⏑⏒⏓,⏔− (x 4) Mātrāsamaka (ChŚā, VR) Mattāsamaka (Vutt)

⏔⏔,⏔⏔,⏑⏔⏑,⏔− (x 4) Vānavāsikā (ChŚā, VR, Vutt)

⏔⏔,⏑⏔⏑,⏔⏔,⏔− (x 4) Viśloka (ChŚā, VR) Visiloka (Vutt)

⏔⏔,⏑⏔⏑,⏑⏒⏓,⏔− (x 4) Citrā (ChŚā, VR, Vutt)

⏔⏔,⏔⏔,−⏑⏑,−− (x 4) Upacitrā (ChŚā, VR, Vutt)

⏓⏓⏓⏓,⏑−−−,⏓⏓⏓⏓,⏑−⏑− (x2), Pathyāvaktra (ChŚā, VR), Pathyāvatta (Vutt)

⏓⏓⏓⏓,⏑−⏑−,⏓⏓⏓⏓,⏑−−− (x2), Viparītavaktra (ChŚā, VR, Vutt)

⏓⏓⏓⏓,⏑⏑⏑−,⏓⏓⏓⏓,⏑−−− (x2), Capalāvaktra (ChŚā, VR), Capalāvatta (Vutt)

⏓⏓⏓⏓,⏑⏑⏑−,⏓⏓⏓⏓,⏑−⏑− (x2), Navipulā (ChŚā, VR, Vutt) [vipulā 1]

⏓⏓⏓⏓,⏑⏑⏑− (x4), Saitava’s Navipulā (ChŚā, VR), Setava’s Navipulā (Vutt)

⏓⏓⏓⏓,−⏑⏑−,⏓⏓⏓⏓,⏑−⏑− (x2), Bhavipulā (ChŚā, VR, Vutt) [vipulā 2]

⏓⏓⏓⏓,−⏑⏑− (x4) Saitava’s Bhavipulā (ChŚā, VR), Setava’s Bhavipulā Vutt)

⏓⏓⏓⏓,−⏑−−,⏓⏓⏓⏓,⏑−⏑− (x2) Ravipulā (ChŚā, VR, Vutt) [vipulā 4]

⏓⏓⏓⏓,−⏑−− (x4) Saitava’s Ravipulā (ChŚā, VR), Setava’s Ravipulā (Vutt)

⏓⏓⏓⏓,−−⏑−,⏓⏓⏓⏓,⏑−⏑− (x2) Tavipulā (ChŚā, VR, Vutt) [vipulā 6]

⏓⏓⏓⏓,−−⏑− (x4) Saitava’s Tavipulā (ChŚā, VR), Saitava’s Tavipulā (Vutt)

⏓⏓⏓⏓,⏑−−− (x4) (ChŚā) Yavaktra ?

⏓⏓⏓⏓,−,−−⏓,⏓⏓⏓⏓,⏑−⏑⏓ (x2) Mavipulā [vipulā 3]

⏓⏓⏓⏓,⏑⏑−⏓,⏓⏓⏓⏓,⏑−⏑⏓ (x2) Savipulā [vipulā 5]

⏓⏓⏓⏓,⏑−⏑⏓,⏓⏓⏓⏓,⏑−⏑⏓ (x2) Javipulā, a.k.a. Anuṣṭupvipulā, Anuṭṭhubhavipulā