4: Mettagūmāṇavapucchāright click to download mp3

74 (1049) 4-2

−−⏑−,¦⏑⏑−¦−⏑−−
“Pucchāmi taṁ Bhagavā brūhi me taṁ, icc-āyasmā Mettagū,

−−⏑−,¦−⏑−¦−⏑−−
maññāmi taṁ vedaguṁ bhāvitattaṁ -

⏑−⏑−¦−,⏑⏑¦−⏑−⏑−   Jagatī
kuto nu dukkhā samudāgatā ime

−−⏑−¦−−,⏑¦−⏑−−
ye keci lokasmiṁ ChS lokasmim; see the note to 1048a.01 anekarūpā?”

 

75 (1050) 4-2

−−⏑−¦−,⏑⏑¦−⏑−⏑−   Jagatī
“Dukkhassa ve maṁ pabhavaṁ apucchasi, Mettagū ti Bhagavā,

−−⏑−¦−⏑,⏑¦−⏑−−
taṁ te pavakkhāmi yathā pajānaṁ:

⏑⏑⏑⏑−¦−,⏑⏑¦−⏑−−   irregular
Upadhinidānā We should read Upadhī- to correct the opening.02 pabhavanti dukkhā

−−⏑−¦−−,⏑¦−⏑−−
ye keci lokasmiṁ ChS: lokasmim; see the note to 1048a; it will be noted that lokasmiṁ often occurs in this break (this is also true in Aṭṭhakavagga).03 anekarūpā.

 

76 (1051) 4-3

−−⏑−¦−,⏑⏑¦−⏑−−
Yo ve avidvā upadhiṁ karoti

⏑−⏑−,¦−⏑⏑¦−⏑−−
punappunaṁ dukkham-upeti mando.

−−⏑−¦−,⏑⏑¦−⏑−−
Tasmā pajānaṁ Sn: tasmā hi jānaṁ.04 upadhiṁ na kayirā,

−−⏑−¦−,⏑⏑¦−⏑−−
dukkhassa jātippabhavānupassī.”

 

77 (1052) 4-4

−−⏑−¦−⏑,⏑¦−⏑−−
“Yan-taṁ ChS: Yaṁ taṁ.05 apucchimha akittayī PTS: akittayi.06 no, icc-āyasmā Mettagū, Thai, ChS, Sn omit the recitor's remark here.07

−−−−¦−⏑,⏑¦−⏑−−
aññaṁ taṁ pucchāma Sn: pucchāmi.08 tad-iṅgha brūhi:

⏑−⏑−¦−,⏑⏑¦−⏑−−
Kathan-nu Thai, ChS: Kathaṁ.09 dhīrā vitaranti oghaṁ

−−⏑−,¦−⏑⏑¦−⏑−−
jātiṁ jaraṁ PTS, BJT, Sn: jātijaraṁ, but in 1056 BJT prints below as here. Thai: jātijjaraṁ, also in 1056, which is correct metrically, but is almost certainly a scribal correction, cf 1097e. 1120e, 1122f. 10 sokapariddavañ-ca?

−−⏑−,¦−⏑⏑¦−⏑−−
Taṁ me munī PTS, ChS: muni.11 sādhu viyākarohi,

⏑−⏑−,¦⏑⏑−¦−⏑−−
tathā hi te vidito esa Dhammo.”

 

78 (1053) 4-5

−⏑−−¦⏑−−−¦
“Kittayissāmi te Dhammaṁ, Mettagū ti Bhagavā,

¦−−−−¦⏑−⏑−
diṭṭhe dhamme anītihaṁ,

−⏑−−¦⏑−⏑−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−   Anuṭṭhubha
yaṁ viditvā sato caraṁ, ~ tare loke visattikaṁ.”

 

79 (1054) 4-6

−−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−⏑−¦⏑−⏑−
“Tañ-cāhaṁ abhinandāmi ~ mahesi BJT, Thai: mahesī.12 Dhammam-uttamaṁ

−⏑−−¦⏑−⏑−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−   Anuṭṭhubha
Yaṁ viditvā sato caraṁ, ~ tare loke visattikaṁ.”

 

80 (1055) 4-7

−−⏑−¦⏑−−−¦
“Yaṁ kiñci sampajānāsi, Mettagū ti Bhagavā,

−−⏑−,¦⏑⏑−¦−⏑−−
uddhaṁ adho tiriyañ PTS writes tiriyaṁ with the niggahīta here against its normal practice, but cf 1103 below; Sn: tiriyaṁ 13 -cāpi majjhe,

−−⏑−¦−⏑,⏑¦−⏑−−
etesu nandiñ-ca nivesanañ-ca

⏑−⏑−¦−−,⏑¦−⏑−−
panujja viññāṇaṁ bhave na tiṭṭhe.

 

81 (1056) 4-8

−−⏑−¦−,⏑−¦−⏑−−
Evaṁvihārī sato appamatto,

−⏑⏑−,¦−−⏑¦−⏑−−   irregular opening
bhikkhu caraṁ Note the unusual opening, which can hardly be corrected without violating the context; cf 1104b.14 hitvā mamāyitāni,

−−⏑−,¦−⏑⏑¦−⏑−−
jātiṁ jaraṁ Sn: jātijaraṁ cf. 1052d.15 sokapariddavañ-ca

⏑−⏑−¦−,⏑⏑¦−⏑−−
idheva vidvā pajaheyya dukkhaṁ.”

 

82 (1057) 4-9

−−⏑−¦−⏑,⏑¦−⏑−⏑−   Jagatī
“Etābhinandāmi vaco mahesino, Ce, Se include the recitor's remark: icc-āyasmā Mettagū here and in 1059 below. 16

⏑−⏑−,¦−⏑⏑¦−⏑−−
Sukittitaṁ Gotamanūpadhīkaṁ. PTS: anūpadhikaṁ, but cf 1083.17

−−⏑⏑¦⏑−,⏑¦−⏑−−   irregular
Addhā hi Bhagavā pahāsi dukkhaṁ, Smith (PJ II, p. 639) suggests that this line is Vaitālīya (by which I can only presume he means Opacchandasaka), but if that is so the metre is still wrong, with a short 3rd syllable (presumably). However, that a mattacchandas line would be found in such an ancient collection at all seems to me to be an anachronism.18

⏑−⏑−,¦⏑⏑−¦−⏑−−
tathā hi te vidito esa Dhammo.

 

83 (1058) 4-10

−−⏑−¦⏑,⏑⏑¦−⏑−−
Te cāpi nūna pajaheyyu' ChS: nūnappajaheyya.19 dukkhaṁ,

−−⏑−,¦−⏑−¦−⏑−−
ye tvaṁ munī PTS, ChS, Sn: muni.20 aṭṭhitaṁ ovadeyya,

−−⏑−¦−⏑,⏑¦−⏑−−
taṁ taṁ namassāmi samecca nāgaṁ, BJT, PTS, ChS, Sn: nāga.21

−−⏑−(⏑⏑−),¦−⏑−¦−⏑−−
appeva maṁ Bhagavā BJT prints Bhagavā in brackets. It is probably an insertion by the recitor to clarify the context. Otherwise we could exclude aṭṭhitaṁ, which can be understood as it occurs in line b.22 aṭṭhitaṁ ovadeyya!”

 

84 (1059) 4-12

−−⏑−,¦−⏑−¦−⏑−−
“Yaṁ brāhmaṇaṁ vedaguṁ ChS: vedagum-23 ābhijaññā, PTS, Thai: abhijaññā, ā- is m.c. Ven. Medhaṅkara points out that this is better read as a 2nd person singular optative (though CNidd glosses abhijāneyya, ājāneyya etc. taking it as 3rd person), in which case the regular form would be abhijaññāsi, and -si has been lost m.c. 24 Mettagū ti Bhagavā, ChS omits recitor's remark.25

⏑−⏑−,¦−⏑⏑¦−⏑−−
akiñcanaṁ kāmabhave asattaṁ,

−−⏑−,¦−⏑⏑¦−⏑−−
addhā hi so ogham-imaṁ atāri,

−−⏑−¦−,⏑⏑¦−⏑−−
tiṇṇo ca pāraṁ akhilo akaṅkho.

 

85 (1060) 4-12

−−⏑−,¦−⏑−¦⏑−⏑−   irregular cadence
Vidvā ca so vedagū PTS, Sn: vedagu.26 naro idha,

⏑−⏑−,¦−⏑⏑¦−⏑−−
bhavābhave saṅgam PTS: saṅgaṁ.27 -imaṁ visajja,

−−⏑−¦−,⏑−¦−⏑−−
so vītataṇho anīgho nirāso -

⏑−⏑−,¦−⏑⏑¦−⏑−−
atāri Thai: attāri, but not in 1048 or elsewhere.28 so jātijaran-ti brūmī” ti

Mettagūmāṇavapucchā Niṭṭhitā