Shared Line Index

 

There are a number of lines which recur in more than one of the Pucchā, and these are listed below. Note that lines that are repeated within one of the Pucchās are not listed here unless they occur in more than one of the Pucchā (in which case they are bracketed off).

Particularly noticeable in this list is that Ajita & Tissametteyya do not share lines with any other of the questioners; and that there is a strong connection between Puṇṇaka's & Nanda's Pucchās, and Mettagū's & Dhotaka's.

atthi pañhena āgamaṁ 1043b - Puṇṇaka; 1105d - Udaya; 1112d - Posala; 1118b - Mogharājā

Pucchāmi taṁ Bhagavā brūhi me taṁ 1043f (1045f, 1047e) - Puṇṇaka; 1049a - Mettagū 1061a - Dhotaka; 1079g (1081h) - Nanda

atāruṁ jātiñ-ca jarañ-ca mārisa 1045e - Puṇṇaka; 1079f - Nanda

atāri jātiñ-ca jarañ-ca mārisa 1047d - Puṇṇaka; 1081g - Nanda

Nātariṁsu jātijaran-ti brūmi 1046e - Puṇṇaka; 1080f - Nanda

atha ko carahi devamanussaloke 1047c - Puṇṇaka; 1081f - Nanda

anīgho nirāso, atāri so jātijaran-ti brūmī ti 1048cd - Puṇṇaka; 1061cd - Mettagū

Taṁ me muni sādhu viyākarohi 1052e - Mettagū 1075c - Upasīva

tathā hi te vidito esa Dhammo 1052f (1057d) - Mettagū 1075d - Upasīva; 1102d - Bhadrāvudha

Kittayissāmi te Dhammaṁ, diṭṭhe dhamme anītihaṁ 1053ab - Mettagū 1066ab - Dhotaka

yaṁ viditvā sato caraṁ, ~ tare loke visattikaṁ 1053cd (1054cd) - Mettagū 1066cd (1067cd) - Dhotaka; 1085cd - Hemaka (cf. 1087d - Hemaka)

Tañ-cāhaṁ abhinandāmi ~ mahesi Dhammam-uttamaṁ 1054ab - Mettagū 1067ab - Dhotaka

Yaṁ kiñci sampajānāsi, uddhaṁ adho tiriyañ-cāpi majjhe 1055ab - Mettagū 1068ab - Dhotaka 1103b (only) - Bhadrāvudha

Etābhinandāmi vaco mahesino, Sukittitaṁ Gotamanūpadhīkaṁ 1057ab Mettagū 1083ab - Nanda

akiñcanaṁ kāmabhave asattaṁ 1059b - Mettagū 1091d - Todeyya

Etad-aññāya ye satā, ~ diṭṭhadhammābhinibbutā 1087ab - Hemaka; 1095ab - Kappa

ācikkha Dhammaṁ yam-ahaṁ vijaññaṁ jātijarāya idha vippahānaṁ 1097de - Jatukaṇṇī 1120de (1122ef) - Piṅgiya;

pāraguṁ sabbadhammānaṁ, ~ atthi pañhena āgamaṁ 1105cd - Udaya; 1112cd - Posāla

Also note that 1084abcde = 1135abcde;
1006c - 1008d = 1124 - 1125;
988d = 1110d
& cf. 992b with 1105c & 1112c.