Ttīyo 'dhyāyaḥ [samavtta]

 

9: Bhatī [navākṣarā] S: Atha Bhatyām.01

[Halamukhī]

−⏑−(,)⏑⏑⏑⏑⏑−
rān-nasāv-iha halamukhī || 82 ||

[Bhujagaśiśubhtā]

⏑⏑⏑⏑⏑⏑−(,)−−
bhujagaśiśubhtā P fn: -śaśibhtā -śiśustā -śiśuyutā. V, S also record a variant -śiśuyutā. ChŚā: -śiśust.02 nau maḥ || 83 || V: bhadrik= bhavati ro narau [Bhadrikā, −⏑−⏑⏑⏑−⏑−]; there is another metre called Bhadrikā among the Triṣṭubh, defined as nanaralaguru in structure.03